Profitability of domestic hard coal mines in the light of pricing rules and cost calculation schemes in the European Union
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2003;6(Zeszyt specjalny 2):23–36
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the state of preparation of Polish mining industry to functioning in compliance with European Union rules. According to the author's opinion there exist a very big delay in adjusting works. In consequence it may lead to collapse of coal mines and coal companies functioning. The problem of coal mines profitability evaluation is shown in the paper. It is stated that the criteria used now are based on wrong assumptions. The proper, in the author's opinion., way of thinking about coal mines profitability is presented. The methods of coal pricing as well as coal production cost calculation are given. These methods are based on the EU documents. The necessity of ranking coal mines basing on they future profitability is also stated. The possibility of taking advantage of those rankings by government in the area of preparation the national plans of accessing coal reserves and reduction of activity is shown.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Problem rentowności krajowych kopalń węgla kamiennego w świetle zasad stanowienia cen i liczenia kosztów w Unii Europejskiej
węgiel kamienny, reforma górnictwa, rentowność kopalń, regulacje UE
W artykule omówiono stan przygotowań polskiego górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania według zasad Unii Europejskiej. Zdaniem autora występuje bardzo duże opóźnienie prac dostosowawczych. Skutkować to może katastrofą poszczególnych kopalń (spółek). W pracy przedstawiono problem oceny rentowności kopalń. Stwierdzono, że dotychczasowe kryteria oceny oparte są na błędnych przesłankach. Zaprezentowano, zadaniem autora, właściwe podejście do problemu rentowności kopalń. Podano sposób określania cen węgla i liczenia kosztów jego pozyskania. Informacje oparto o dokumenty unijne. Stwierdzono konieczność opracowania rankingów kopalń w oparciu o prognozowaną ich rentowność. Pokazano możliwość wykorzystania rankingów w pracach rządu przy przygotowywaniu państwowych planów dostępu do zasobów i zamykania kopalń.
ISSN:1429-6675