Analysis and forecast of oil prices on the international market
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2010;13(2):253–263
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the results of trend analysis of daily and annual oil price and their short-term forecasts. Forecast on the basis of annual data indicated the directions of price changes, while forecasts based on daily prices of Brent crude oil, with a maximum error predicted oil prices for next two weeks (ten listing). The authors also suggest and explain the mechanisms and factors influencing on the price of oil on the financial market. Moreover, they represent the phenomenon of spread trading in relation to the oil market.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza i prognoza cen ropy naftowej na rynkach międzynarodowych
ceny ropy naftowej, rynek ropy naftowej, prognoza cen ropy
Artykuł prezentuje wyniki analizy tendencji dziennych i rocznych cen ropy naftowej oraz ich prognozy krótkoterminowe. Prognoza na podstawie danych rocznych wskazała na kierunki zmian cen, natomiast prognoza na bazie dziennych cen ropy Brent z dopuszczalnym błędem wskazała cenę ropy na kolejne dwa tygodnie (dziesięć notowań). Autorzy również tumaczą i przedstawiają mechanizmy i czynniki kształtujące cenę ropy na rynku finansowym. Wyjaśniają, na czym polega zjawisko spread tradingu w odniesieniu do rynku ropy naftowej.
 
REFERENCES (7)
1.
BYRCZEK J., GODLEWSKI P., TOPOLEWSKI F., 12.10.2009 – Przemysł naftowy na świecie. www.psz.pl [dostęp 30.04.2010].
 
2.
GRUDZIŃSKI Z., 2002 – Ceny podstawowych surowców energetycznych na rynkach międzynarodowych w 2001 roku. Polityka Energetyczna t. 5, z. 1, Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 43–51.
 
3.
KORECKI T., 2010 – Dwie nogi spread trading. www.efixpolska.com [dostęp 30.04.2010].
 
4.
NARCZEWSKI A., 2010 – Cała prawda o rynku walutowym. www.skninwestor.com [dostęp 30.04.2010].
 
5.
SZCZĘOENIAK A., 14.10.2008 – Postmodernistyczny rynek ropy. www.szczesniak.pl [dostęp 30.04.2010].
 
6.
U.S. Energy Information Administration [dostęp 30.04.2010].
 
7.
Wikipedia, www.wikipedia.pl [dostęp 30.04.2010].
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675