Current status of concessions and mining uses for recognition and documentation of unconventional natural gas deposits in Poland ("Shale Gas" and "Tight Gas")
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2010;13(2):265–280
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper the author presents status of mining concessions and mining usufruct for recognize and documentation of unconventional natural gas deposits in Poland on the basis of concessions previously granted by the Ministry of Environment. The Author discusses the range of granted concessions, both in the material aspect and conditions of concessions (or the duties and rights) and operated mining usufructs, so from the perspective of two fundamental institutions of geological law, regulating rights and obligations of entrepreneurs – the party performing geological works, as both in the public law area (concession as an administrative act, a form of activity regulation, public law), and for the sake of the matter of private law (an agreement concerning mining usufruct, a personal right to property). Separately also indicate issues of legislation on certain aspects of the new geological and mining law according to the reports of the Special Committee, Publication of The Sejm of The Republic of Poland, 1696 of 28 April 2010.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Aktualny stan koncesji i użytkowań dla rozpoznania i udokumentowania zasobów niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego w Polsce (tzw. gaz z łupków – „shale gas” i „tight gas”
kopalina, złoże, poszukiwanie, rozpoznawanie, obszar górniczy, własność złóż kopalin, koncesja, użytkowanie górnicze, gaz niekonwencjonalny, gaz z łupków, gaz zamknięty
Autor prezentuje w opracowaniu stan koncesji i użytkowań górniczych dla rozpoznania i udokumentowania zasobów niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego w Polsce (tzw. gaz z łupków – „shale gas” i „tight gas”) na podstawie koncesji udzielonych dotychczas przez Ministerstwo Środowiska. Omówiono zakres udzielonych koncesji, tak co do aspektu rzeczowego, jak i ich warunków (czy też obowiązków i uprawnień) oraz użytkowań górniczych, a więc z punktu widzenia dwóch podstawowych instytucji prawa geologicznego kształtujących prawa i obowiązki przedsiębiorców – koncesjonariuszy tak na płaszczyźnie prawa publicznego (koncesja jako akt administracyjny, forma reglamentacji działalności, publicznoprawne uprawnienie podmiotowe), jak i ze względu na materię prawa prywatnego (umowa użytkowania górniczego, majątkowe prawo podmiotowe). Odrębnie zasygnalizowano również zagadnienia legislacji co do niektórych aspektów nowego prawa geologicznego i górniczego według Sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej Druk Sejmowy nr 1696 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
 
REFERENCES (12)
1.
HADRO J., 2010 – Strategia poszukiwań złóż gazu ziemnego w łupkach. Przegląd Geologiczny vol. 58 nr 3.
 
2.
JEZIERSKI H. – Ministerstwo Środowiska 20.02.2009 r.; Kierunki badań w dziedzinie geologii surowcowej na lata 2009–2015.
 
3.
MACUDA J., 2010 – Środowiskowe aspekty produkcji gazu ziemnego z niekonwencjonalnych złóż. Przegląd Geologiczny vol. 58, nr 3.
 
4.
NAWROCKI J., 2010 – Bilans zasobów gazu ziemnego w Polsce. Konferencja w PIG-PIB, styczeñ 2010.
 
5.
Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego w Polsce – gaz w łupkach (shale gas) i gaz zamknięty (tight gas). Warszawa, 27 stycznia 2010 r.
 
6.
BERKOWSKA E., WOŁODKIEWICZ-DONIMIRSKI Z. – Opinia merytoryczna do projektu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (druk sejmowy nr 1696).
 
7.
POPRAWA P., KIERSNOWSKI H., 2008 – Perspektywy poszukiwań złóż gazu ziemnego w skałach ilastych (shale gas) oraz gazu ziemnego zamkniętego (tight gas) w Polsce. Biuletyn PIG.
 
8.
POPRAWA P., 2010 – Potencjał występowania złóż gazu ziemnego w łupkach dolnego paleozoiku w basenie bałtyckim i lubelsko-podlaskim. Przeglłd Geologiczny vol. 58, nr 3.
 
9.
RYCHLICKI S., SIEMEK J., – Natural gas as the fuel of XXI century – facts and dilemmas. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
 
10.
STEFANOWICZ J.A., KOZIEŁ A., PRZEOR J., 2010 – Analiza koncesjonowania działalności geologiczno-górniczej w zakresie poszukiwania i rozpoznawania oraz eksploatacji złóż węglowodorów. Biuro Analiz Kancelarii Senatu.
 
11.
STEFANOWICZ J.A., 2010 – Ocena i identyfikacja prawna dotycząca poszukiwania i rozpoznania gazu niekonwencjonalnego (gaz łupkowy). Zakład bezpieczeństwa międzynarodowego i studiów strategicznych, Instytut Studiów Politycznych PAN.
 
12.
ZALEWSKA E., 2010 – Koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w Polsce w tym shale gas i thight gas. Przegląd Geologiczny vol. 58, nr 3.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675