The future of crude oil and hard coal in the aspect of Poland’s energy security
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Silesian University of Technology, Faculty of Mining and Geology, Department of Electrical Engineering and Industrial Automation, Gliwice
Publication date: 2018-12-31
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2018;21(4):141–154
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents a synthetic analysis of the crude oil market in Poland. As of today, this safety is provided mainly on the basis of native lignite and hard coal resources. However, the analysis of the hard coal market conducted by the authors indicates that the carried out mining restructuring (among others) led to an excessive reduction of mining volume and employment level in the hard coal mining sector. This led to a precedent situation when Poland became an importer of this energy carrier. In addition, the European Union’s requirements for greenhouse gas emissions must be taken into account. In connection with the above, it is necessary to search for new energy sources or technologies that enable hard coal to meet the requirements. It is possible to apply the so-called clean coal technologies that allow the greenhouse gas emissions generated during coal combustion to be reduced. As of today, they are not used on a mass scale, because the use of this type of technology involves additional financial expenses. However, taking into account that technologies have been growing faster and faster, are modernized in a shorter time, making a breakthrough discovery took hundreds of years, now it is often a few months, clean coal technologies can become the optimal solution in the near future. It is also necessary to diversify the sources of obtaining imported energy carriers. The article describes coal and crude oil in terms of their mutual substitution. The article is a continuation of research conducted by the authors. Previous publications presented considerations on analogous topics related to natural gas and renewable energy sources. The crude oil market in Poland was analyzed and forecasts for oil extraction and the demand in the world and Poland by 2023 were presented. The SARIMA model was also created. The model made it possible to obtain oil an prices forecast.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Przyszłość ropy naftowej i węgla kamiennego w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego Polski
rynek ropy naftowej, surowiec energetyczny, model ARIMA
W artykule przedstawiono syntetyczną analizę rynku ropy naftowej w Polsce. Badania te mają niezwykle istotne znaczenie w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Obecnie bezpieczeństwo to jest utrzymywane głównie na podstawie rodzimego węgla brunatnego i kamiennego. Przeprowadzona przez autorów analiza rynku węgla kamiennego wskazuje jednak, iż prowadzona restrukturyzacja górnictwa doprowadziła do nadmiernej redukcji wydobycia oraz zatrudnienia w sektorze górnictwa węgla kamiennego. Wywołało to precedensową sytuację, kiedy to Polska stała się importerem netto tego nośnika energii. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę wymagania Unii Europejskiej w zakresie emisji gazów cieplarnianych. W związku z powyższym konieczne staje się poszukiwanie nowych źródeł energii bądź technologii umożliwiających węglowi kamiennemu sprostanie stawianym wymaganiom. Istnieje możliwość zastosowania tzw. czystych technologii węglowych pozwalających na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych powstających podczas spalania węgla. Na dzień dzisiejszy nie są one stosowane na skalę masową, ponieważ korzystanie z tego typu technologii wiąże się z dodatkowymi nakładami finansowymi. Jednak biorąc pod uwagę, że w ostatnim czasie technologie rozwijają się coraz szybciej, są unowocześniane w coraz krótszym czasie, kiedyś przełomowe odkrycia dzieliły setki lat, dekady – teraz powstają one w rekordowym tempie nawet kilku miesięcy, to czyste technologie węglowe mogą stać się optymalnym rozwiązaniem już w niedalekiej przyszłości. Konieczne jest również zdywersyfikowanie źródeł pozyskania importowanych nośników energii. W artykule scharakteryzowano węgiel oraz ropę naftową pod kątem możliwości ich wzajemnej substytucji. Artykuł stanowi kontynuację prowadzonych przez autorów badań. Przeanalizowano rynek ropy naftowej w Polsce oraz zaprezentowano prognozy wielkości wydobycia i zapotrzebowania na ropę naftową na świecie i Polsce do roku 2023. Utworzono także model SARIMA, który umożliwił pozyskanie prognozy cen ropy naftowej. We wcześniejszych publikacjach przedstawiono rozważania o analogicznej tematyce odnośnie do gazu ziemnego oraz odnawialnych źródeł energii.
 
REFERENCES (25)
1.
Czaja, P. 2014. Black Africa, black coal, and golden fuel. A few words on coal gasification in the Sasol company – RSA (Czarna Afryka, czarny węgiel i złote paliwo. O zgazowaniu węgla w koncernie Sasol – RPA – słów kilka). Przegląd Górniczy vol. 11, pp. 132–141 (in Polish).
 
2.
Davis, B.H. 2001. Fischer–Tropsch synthesis: current mechanism and futuristic needs. Fuel Processing Technology 71(1–3), pp. 157–166.
 
3.
EIA 2018. [Online] https://www.eia.gov/dnav/pet/h... [Accessed: 2018-06-20].
 
4.
ERM 2011. Energy Raod Map 2050. Brussels: Publications Office of the European Union (EMR), 189 pp.
 
5.
EUROSTAT 2017. [Online] http://ec.europa.eu/eurostat/s... [Accessed: 2018-08-15].
 
6.
Gawlik et al. 2015 – Gawlik, L., Szurlej, A. i Wyrwa, A. 2012.The impact of the long-term EU targe for renewables on the structure of electricity production in Poland. Energy 92, pp. 172–178.
 
7.
Johnson, C. and Boersma, T. 2013. Energy (in)security in Poland the case of shale gas. Energy Policy 53, pp. 389–399.
 
8.
Kot et al. 2007 – Kot, S., Jakubowski J. and Sokołowski, A. 2007. Statistics (Statystyka). Warszawa: Difin, p. 528 (in Polish).
 
9.
Kuchler, M. and Bridge, G. 2018. Down the black hole: Sustaining national socio-technical imaginaries of coal in Poland. Energy Research & Social Science 41, pp. 136–147.
 
10.
Kufel, T. 2004. Econometrics. Problem solving with the use of Gretl software (Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Gretl). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 212 pp. (in Polish).
 
11.
Leszczyński, T. 2012. Energy security index (Wskaźniki bezpieczeństwa energetycznego). Rurociągi – Pipelines 2(66), pp. 3–10 (in Polish).
 
12.
MG 2009. Forecast of demand for fuels and energy for a year 2030 (Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030). Załącznik 2 do Polityki energetycznej Polski do 2030 roku. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, 19 pp. (in Polish).
 
13.
Ney, R. 2006. Crude oil resources (Zasoby ropy naftowej). Polityka Energetyczna – Energy Policy special issue 9, pp. 1429–6675 (in Polish).
 
14.
Orlen 2018. [Online] Available at: http://www.orlen.pl/PL/Strony/... [Accessed: 2018-01-24].
 
15.
Paska, J. and Surma, T. 2014. Electricity generation from renewable energy sources in Poland. Renewable Energy 71, pp. 286–294.
 
16.
PE 2006 [Energy Law 2006]. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [Act of 10 April 1997 on Energy Law]. (Dz.U.2006.89.625 ze zm.) [Journal of Laws Dz.U. 2006.89.625 as amended].
 
17.
PEC 2018. [Online] http://pec.suwalki.pl/kalkulat... [Accessed: 2018.01.20].
 
18.
POPIHN 2018 [Polish Oil Industry and Trade Organisation 2018] – Consumption of liquid after the first quarter of 2018 (Konsumpcja paliw ciekłych w Polsce po I kwartale 2018). Warszawa: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, p. 1 (in Polish).
 
19.
PIG-PIB 2017 – The balance of mineral resources deposits in Poland (Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce). Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), 29 pp. (in Polish).
 
20.
Piłatowska, M. 2010. Information criteria in selection of econometric model (Kryteria informacyjne w wyborze modelu ekonometrycznego). Kraków: Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie no. 10, pp. 25–37 (in Polish).
 
21.
SRWE 2018. Statistical Review of World Energy. [Online] http://www.bp.com/en/global/co... [Accessed: 2018-01-09].
 
22.
Wagner et al. 2016 – Wagner, A., Grobelski, T. and Harembski, M. 2016. Is energy policy a public issue? Nuclear power in Poland and implications for energy transitions in Central and East Europe. Energy Research & Social Science 13, pp. 158–169.
 
23.
Zamani, N. 2016. The Relationship between Crude Oil and Coal Markets: A New Approach. International Journal of Energy Economics and Policy 6(4), pp. 801–805.
 
24.
Zeliaś et al. 2004 – Zeliaś, A., Pawełek, B. and Wanat, S. 2004. Economic forecasting – theory, examples, objectives (Prognozowanie ekonomiczne – teoria, przykłady, zadania). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, p. 380 (in Polish).
 
25.
Zhao et al. 2017 – Zhao, L., Yan, J., Cheng, L. and Wang, Y. 2017. Empirical study of the functional changes in price discovery in the Brent crude oil market. Energy Procedia 142, pp. 2917–2922.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675