Analysis of influence of the Industrial Emissions Directive proposal on integrated pollution prevention and control to Polish power system
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2010;13(2):401–410
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper’s purpose is to systematize the EU environmental requirements for power and heat plants. The analysis of influence of SO2, NOx, CO2 and particulate matter emissions regulations and the fulfilment of emission limits to the power system is considered. Polish energy economy based on hard and brown coal will incur significant cost due to the tighter emission limits. The proposals of the Industrial Emissions Directive could cause the important consequences to the Polish power plants, combined heat and power plants as well as heat plants.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza wpływu na polski system energetyczny propozycji Dyrektywy IED w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli
polityka energetyczno-środowiskowa
Celem artykułu jest usystematyzowanie problemu wymagań środowiskowych stawianych przez UE elektrowniom i elektrociepłowniom. Została przeprowadzona analiza wpływu uregulowań dotyczących emisji tlenków azotu, dwutlenku siarki, dwutlenku węgla i pyłów lotnych oraz nakładanych obowiązków stopniowego wypełniania ograniczeń w tym zakresie na sektor energetyczny. Polska gospodarka energetyczna oparta na węglu kamiennym i brunatnym będzie ponosić duże koszty z tytułu zaostrzenia limitów emisyjnych. Zapisy proponowanej dyrektywy IED wiążą się z poważnymi skutkami dla polskich elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni.
 
REFERENCES (9)
1.
Commission of the European Communities, 2007 – An Energy Policy for Europe. Brussels, 10.1.2007, COM(2007).
 
2.
JAWORSKI W., 2007 – Bilansowanie emisji SO2 i NOx dla LCP. Forum Ekologiczne, Toruń, 4 październik 2007.
 
3.
Ministerstwo Gospodarki, 2009 – Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Warszawa, 10 listopada 2009 r.
 
4.
POPŁAWSKI T., DĄSAL K., 2008 – Problematyka programowania rozwoju systemu elektroenergetycznego w Polsce. Polityka Energetyczna t. 11, z. 1, s. 385–398.
 
5.
Rzeczpospolita, 2003 – Wstępna ocena wykonalności traktatu akcesyjnego w zakresie dyrektywy 2001/80/WE przez duże źródła spalania. Energia XXXV, nr 130 (6510) 5 czerwca 2003 r.
 
6.
SOWIŃSKI J., 2010 – Badanie wpływu nowej dyrektywy ETS na ceny energii elektrycznej. Rynek Energii Nr 2 (87), kwiecień 2010.
 
7.
Strona internetowa http://ec.europa.eu/.
 
8.
SZKUTNIK J., 2007 – The future European electric power system. Proceedings of Sympodium ELEKTROENERGETIKA 2007, Technical University of Kosice, Stara Lesna, 18–20 September, pp. 71–73.
 
9.
TOKARSKI S., JANIKOWSKI J., 2010 – Dyrektywa IED przed drugim czytaniem. Polska Energia nr 3.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675