Use of the auto-regression models to forecast power obtained from wind
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2010;13(2):385–400
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Global climatic changes determine the activities aimed at protection of natural environment. One of the effects is the position worked out by the European Union concerning the percentage increase of Renewable Energy Sources in the production of electric energy. In Poland the most dynamically developing branch of power engineering is at present the one based on wind power. Prediction of wind farms power is extremely difficult due to the stochastic nature of the process. The speed of wind has the greatest influence on the operation the wind turbine. In the paper, an attempt to forecast the power of an exemplary wind turbine using the auto-regression model is undertaken. Different options of analysis on real data are presented and compared.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie modeli ARMA do przewidywania mocy i energii pozyskiwanej z wiatru
energia wiatrowa, prognoza, moc generowana, energia odnawialna
Globalne zmiany klimatyczne determinują działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego. Jednym z efektów jest wypracowane przez Unię Europejską stanowisko w sprawie zwiększania udziału Odnawialnych Źródeł Energii w produkcji energii elektrycznej. Ostatnio w Polsce bardzo dynamicznie rozwija się energetyka wykorzystująca siłę wiatru. Predykcja mocy farm wiatrowych jest niezwykle trudna ze względu na losowy charakter procesu. Największy wpływ na działanie turbiny wiatrowej ma prędkość wiatru. W artykule podjęto próbę prognozowania mocy przykładowej turbiny wiatrowej wykorzystując model autoregresyjny. Przedstawiono i porównano różne warianty analizy danych rzeczywistych.
 
REFERENCES (17)
1.
MALKO J., 2009 – Polityka energetyczna państwa do 2030 roku. Przegląd Elektrotechniczny 9, str. 261–267.
 
2.
KASPRZYK S., 2009 – Program polskiej energetyki jądrowej – najkorzystniejsze lokalizacje, moce w tych lokalizacjach, rozwój i modernizacja sieci NN i rozdzielni NN. Przegląd Elektrotechniczny 9, str. 153–158.
 
3.
POPŁAWSKI T., DĄSAL K., RUSEK B., 2009 – Predykcja dobowej produkcji energii elektrycznej na farmie wiatrowej. Rynek Energii 1, str. 319–323.
 
4.
POPŁAWSKI T., DĄSAL K., ŁYP J., – Problematyka prognozowania mocy i energii pozyskiwanych z wiatru. Polityka Energetyczna t. 12, z. 2/2, str. 511–523.
 
5.
ZDUŃCZYK J., 2009 – Fundusze UE, wsparcie inwestycji w energetyce. Energetyka cieplna i zawodowa 3, str. 16–19.
 
6.
PAWLIK M., 2009 – Rozbudowa mocy wytwórczych w Polsce a pakiet klimatyczno-energetyczny UE. Energetyka Cieplna i Zawodowa 7, 8, str. 24–29.
 
7.
LESZCZYŃSKI T., 2009 – Rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej. Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki 2, Warszawa, str. 39–51.
 
8.
Dziennik Ustaw z dnia 17 października 2005, Protokół z Kioto.
 
9.
Ministerstwo Gospodarki: Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Projekt z 23-10-2009 (wersja 8).
 
10.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Raport roczny 2008, www.pse-operator.pl.
 
11.
GUS, Energia ze źródeł odnawialnych w 2006 r.
 
12.
GUS, Energia ze źródeł odnawialnych w 2007 r.
 
13.
Urząd Regulacji Energetyki. Sprawozdanie z działalności Prezesa URE – 2008.
 
14.
Polish Wind Energy Association (Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej). Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki., marzec 2008, Szczecin.
 
15.
Porozumienie dla Ochrony Nietoperzy. Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze (na rok 2009).
 
17.
URE, mapa z dnia 2009-09-30, http://www.ure.goc.pl/uremapoz....
 
ISSN:1429-6675