Analysis of local renewable energy resources with regards to the energy demands of selected municipalities
 
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Białostocka
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2013;16(3):181–192
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A deficit in the availability of fossil fuels increases the use of renewable resources for energy generation. This article presents analysis of biomass energy use in seventeen municipalities located in four different provinces of Poland. The results of the analysis show that biomass energy resources vary greatly in different areas of the country. In the analyzed areas, biomass density varies from about 0.2to1.2 TJ/km2 per year. The structure of crop and livestock farming, forest cover, and structure of the soil have the most significant influence on biomass resources. The availability of current data is the main problem with estimating biomass resources. Biomass is a renewable, however limited, source of energy. Wood is the most commonly used biomass fuel for energy generation. This article analyzes firewood resources in several municipalities. The amount of resources is mainly dependent on forest cover in the municipalities, and ranges from 0.037 to 0.303 TJ/km2 per year. Wood resources are limited by protected areas in the local environment. The use of woody biomass and other fuels for power generation is estimated based on the responses to questionnaires completed by residents regarding 1 m2 area of the building for person in household, and the consumption for entire municipality. Woody biomass energy consumption in the municipalities varies from about 23.41 TJ per year to 379.4 TJ per year, while consumption per capita also varies in a very wide range from 5.37 GJ per person per year to 50.05 GJ per person per year. The results of this research draw attention to the huge consumption of woody biomass, which exceeds the estimated resources of wood in each municipality.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza lokalnych zasobów energii odnawialnej w kontekście zapotrzebowania na energię na przykładzie wybranych gmin
zasoby biomasy, zużycie biomasy drzewnej, energetyka lokalna
Wyczerpywanie się surowców kopalnych powoduje, że coraz większym zaintere¬sowaniem cieszy się wykorzystanie dla celów energetycznych zasobów odnawialnych. W ar¬tykule poddano analizie potencjał energii odnawialnej biomasy w siedemnastu gminach. Gminy te położone są w czterech różnych województwach. Przeprowadzone analizy wykazały, że zasoby energii odnawialnej biomasy są na obszarze Polski znacznie zróżnicowane. Gęstość zasobów biomasy waha się w analizowanych jednostkach terytorialnych od około 0,2TJ/km2/rok do 1,2 TJ/km2/rok. Główny wpływ na zasoby biomasy ma struktura upraw i hodowli rolniczej, lesistość gminy oraz struktura gleb. Problemem oszacowania zasobów biomasy jest dostęp do aktualnych danych. Biomasa jest surowcem odnawialnym, lecz jej ilość jest ograniczona, Największy udział w zużyciu biomasy na cele energetyczne ma drewno. Przeanalizowano zasoby drewna opałowego w poszczególnych gminach. Zasoby zależne są głównie od lesistości gminy. Wahały się w zakresie 37-303 GJ/km2/rok. Ograniczenia wynikają z istnienia na obszarze gminy obszarów chronionych. W celu oszacowania zużycia energii biomasy drzewnej oraz innych paliw przeprowadzono badania ankietowe. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi oszacowano zużycie energii biomasy drzewnej w gospodarstwach domowych w odniesieniu do 1m2 powierzchni budynku, w odniesieniu do 1 osoby oraz całkowite zużycie dla całej gminy. Zużycie energii biomasy drzewnej w zależności od gminy wynosi od 23,41 TJ/rok do 379,4 TJ/rok, natomiast zużycie na jedną osobę waha się również w bardzo szerokim zakresie od 5,37 GJ/os/rok do 50,05 GJ/os/rok. Uwagę zwraca fakt, że w każdej gminie oszacowane na podstawie ankiet, a tym samym deklaracji mieszkańców, zużycie biomasy drzewnej na cele energetyczne znacząco przekracza oszacowany potencjał.
 
REFERENCES (9)
1.
BINSWANGER C., 2009 - Zarys koncepcji zrównoważonej gospodarki zasobami energetycznymi. [W:] Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów. Monografia na¬ukowa pod red. B. Poskrobko, s. 202-207, Białystok, Wyd. WSE w Białymstoku.
 
2.
Energia ze źródeł odnawialnych w 2010 r., GUS, Warszawa 2011.
 
4.
KOŚCIK B., KOWALCZYK-JUŚKO A., 2011 - Metodyka obliczania lokalnego potencjału zasobów biomasy. [W:] Gospodarowanie energią w gminach-podstawy metodyczne, pod red. H. Rusak, s. 127-186, Wyd. WSE, Białystok .
 
5.
Polityka energetyczna Polski do roku 2030.
 
6.
RUSAK H., 2006 - Zużycie paliw i energii oraz analiza ekonomiczna wytwarzania energii w źródłach indywidualnych na cennych przyrodniczo obszarach Polski północno-wschodniej. Polityka Energetyczna t. 9, z. spec.
 
7.
SIDORCZUK-PIETRASZKO E., ZAWISTOWSKA A., 2011 - Stan gospodarowania energią w gminach w świetle wyników badań, Wyd. WSE, Białystok.
 
8.
STALA-SZLUGAJ K., 2011 - Surowce energetyczne na rynku drobnych odbiorców. Polityka Ener-getyczna t. 14, z. 2.
 
9.
STALA-SZLUGAJ K., GRUDZIŃSKI Z., 2011 - Tendencje zmian cen węgla energetycznego dla od-biorców indywidualnych. Polityka Energetyczna t. 14, z. 2.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675