Small scale, distributed power generation based on renewable energy sources - possibilities for development, cost of electricity production, and technical problems
 
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Poznańska, Instytut Elektroenergetyki
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2013;16(3):193–205
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents the prospects for the use of distributed electric energy generation based on, among others, renewable energy sources. It presents the problems connected with a large number of small generating sources in power systems. It is necessary to determine the possibilities for the connection of small sources to the power system. Directive 2009 of the European Union requires that by 2020, 15% of energy in Poland must be produced from renewable sources. For this reason, Poland has to propose new legislative solutions which allow for the achievement of this value. Newly proposed legislative solutions should make for easier connection of smaller generating units to the power system, and also support distributed energy sources, removing the barriers for investors. Optimal integration of distributed generation based on renewable sources with the power system is an important factor in sustainable development. It is connected with the necessity of reservation of distributed generation sources (by conventional generation power plants), with a stochastic generation system, thus reducing the risk of disturbance to the energy supply. This, however, requires rebuilding of the power system.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Możliwości rozwoju i problemy techniczne małej generacji rozproszonej opartej na odnawialnych źródłach energii
generacja rozproszona, odnawialne źródła energii, system elektroenergetyczny
W referacie przedstawiono perspektywy wykorzystania generacji rozproszonej, w tym odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej. Przedstawiono problemy wynikające z pojawienia się dużej ilości generacji rozproszonej w systemie elektroenergetycznym. Duża ilości źródeł rozproszonych, która może pojawić się na niewielkim obszarze, może w najbliższych latach stanowić duże wyzwanie dla systemu elektroenergetycznego. Stąd konieczne jest już teraz określenie możliwości przyłączania małych źródeł do sieci. Ponadto Polska, chcąc wypełnić zapisy Dyrektywy Unii Europejskiej (Dyrektywa... 2009), która wymaga, aby do roku 2020 15% naszej energii pochodziło z odnawialnych źródeł, musi zaproponować nowe rozwiązania legislacyjne, które pozwolą na osiągnięcie tego progu. Proponowane nowe rozwiązania prawne powinny zapewnić łatwiejszy dostęp małych wytwórców do sieci elektroenergetycznej, a dodatkowo będą wspierać energetykę rozproszoną likwidując bariery dla inwestorów. Ważnym czynnikiem dla zachowania zrównoważonego rozwoju jest optymalizacja współpracy generacji rozproszonej opartej na odnawialnych źródłach energii pierwotnej z systemem elektroenergetycznym. Wiąże się to również z koniecznością rezerwowania źródeł rozproszonych (przez konwencjonalne jednostki wytwórcze), często o stochastycznym systemie wytwarzania, a tym samym ograniczaniem ryzyka zakłóceń dostaw energii elektrycznej. Spełnienie tego warunku wymaga znacznej przebudowy systemu elektroenergetycznego.
 
REFERENCES (15)
1.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
 
2.
KAPROŃ H., BADYDA K., 2013 - Eksploatacja i rozwój energetyki wiatrowej w Polsce. Rynek Energii nr 3.
 
3.
KŁOS M., 2012 - Generacja rozproszona w krajowym systemie elektroenergetycznym - korzyści i problemy. Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej - wybrane problemy i wyzwania, red. J. Rączka, M. Swora, W. Stawiany. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warszawa, s. 29-34.
 
4.
KRAWIEC F., 2010 - Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Difin, Warszawa.
 
5.
MACIEJEWSKI Z., 2011 - Stan krajowego systemu elektroenergetycznego. Polityka Energetyczna t. 14, z. 2, s. 249-259.
 
6.
MAJCHRZAK H., 2013 - Wpływ PV na bilansowanie KSE. Czysta Energia, nr 6.
 
7.
MALKO J., 2012 - Globalne wyzwania energetyki - energia dla wszystkich (SE 4 All). Polityka Energetyczna t. 15, z. 3, s. 7-22.
 
8.
PASKA J., 2010 - Wytwarzanie rozproszone energii elektrycznej i ciepła. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 
9.
PASKA J., 2012 - Hybrydowe układy wytwórcze i mikrosieci sposobem na rozwój generacji roz¬proszonej. Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej - wybrane problemy i wyzwania, red. J. Rączka, M. Swora, W. Stawiany - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warszawa, s. 69-80.
 
10.
PIETRUSZKO S., 2012 - Perspektywy i bariery rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Czysta Energia nr 1.
 
11.
Polityka... 2009 - Polityka energetyczna Polski do roku 2030. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 roku. Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r.
 
12.
Projekt... 2012 - Projekt ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii z dnia 27.07.2012 r.
 
13.
PVPS Report - A Snapshot of Global PV 1992-2012 Preliminary information from the IEA PVPS Programme - Report IEA-PVPS T1-22:2013.
 
14.
WIŚNIEWSKI G., red., 2012 - Analiza możliwości wprowadzania systemu feed in tariff dla mikro i małych instalacji OZE. Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa.
 
15.
WIŚNIEWSKI G., red., 2012 - Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii Do 2020 roku - Synteza - Instytut Energetyki Odnawialnej we współpracy z członkami i part¬nerami Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej Warszawa.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675