Opportunities to use landfill gas in Poland
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2013;16(3):171–179
 
KEYWORDS
ABSTRACT
According to the data of the Environmental Ministry from 2009, 87.2% of landfills in Poland either don't have degasification facilities or only passive degasification takes place. In both cases landfill gas goes to the atmosphere, which is illegal under international treaties and European Union directives. Therefore, the problem of biogas emissions from Polish landfills is considered to be enormous. This paper describes the characteristics of municipal waste in Poland. Its quantity and structure are related to household income, GDP indicator, and the regional characteristics related to its disposal. Factors are specified which influence the structure of landfill gas and its properties like the humidity of waste, landfill temperature, pH indicator, density, and weather conditions. The next part of the paper contains a description of the influence of biogas on the environment and human health. Methane and carbon dioxide are the main ingredients of biogas, and are seen as two of the most potent greenhouse gases. Landfill gas also causes contamination of groundwater and degradation of topsoil. Methane constitutes a threat of self ignition and explosion, especially in the last stages of landfill utilization after stopping the intake of waste. The article also details certain conditions which are needed to achieve profitability. It further describes the technologies of landfill gas use for energetic purposes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza możliwości wykorzystania gazu składowiskowego w Polsce
gaz składowiskowy, składowisko odpadów
Według danych Ministerstwa Środowiska z 2009 r. aż 87,2% składowisk odpadów w Polsce nie posiada instalacji odgazowania lub wyposażona jest w odgazowanie pasywne. W obydwu przypadkach gaz składowiskowy trafia do atmosfery, co w świetle obowiązujących umów międzynarodowych i przepisów Unii Europejskiej jest niedopuszczalne. Jak widać problem biogazu powstającego na polskich składowiskach odpadów jest ogromny. W przedstawionym referacie scharakteryzowano odpady komunalne. Ich ilość i skład zależy od dochodu gospodarstw domowych, wielkości wskaźnika PKB oraz charakteru regionu, w którym występują. Następnie omówiono czynniki mające wpływ na skład gazu składowiskowego i jego właściwości. Można tu wymienić stopień zawilgocenia odpadów, temperaturę składowiska, pH, współczynnik komprymacji złoża i warunki atmosferyczne. W dalszej części referatu opisano oddziaływanie biogazu na środowisko naturalne oraz zdrowie i życie człowieka. Dwa jego główne składniki, czyli metan i dwutlenek węgla zalicza się do najważniejszych gazów cieplarnianych. Gaz składowiskowy powoduje również zanieczyszczenie wód gruntowych oraz degradację strefy ukorzenienia roślin. Metan stwarza ponadto ryzyko samozapłonu i wybuchu, zwłaszcza w ostatnich fazach eksploatacji składowiska, a także po zaprzestaniu przyjmowania odpadów. W artykule podano warunki, jakie muszą być spełnione, aby inwestycja w instalację utylizacji gazu składowiskowego była opłacalna. Omówiono również technologie energetycznego wkkorzystania biogazu.
 
REFERENCES (11)
1.
DUDEK J. i in., 2010 - Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego. Wyd. Nafty i Gazu, Kraków.
 
2.
DUDEK J., KLIMEK P., 2008 - Doświadczenia związane z energetycznym wykorzystaniem biogazu ze składowisk odpadów komunalnych. Polityka Energetyczna t. 11, z. 2. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
3.
MALKO J., 2011 - Klimatyczne aspekty polityki energetycznej. Polityka Energetyczna t. 14, z. 2. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
4.
Monitor Polski, rok 2010, nr 101, poz. 1183.
 
5.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Ocena strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biogazu wraz z propozycją działań. Warszawa 2005.
 
6.
SOŁOWIEJ P., NEUGEBAUER M., 2008 - Energetyczne wykorzystanie gazu wysypiskowego na podstawie wybranego obiektu. Inżynieria Rolnicza 6(104).
 
7.
ŚLIWKA M., 2013 - Możliwości wykorzystania gazu składowiskowego jako paliwa pojazdów me-chanicznych w Polsce. Inżynieria Ekologiczna nr 34. Wyd. Zarząd Główny PTIE, Warszawa.
 
ISSN:1429-6675