Analysis of the possibility of using a petroleum coke and coals mixture for methanol production under Polish conditions
J. Bigda 1  
,   J. Popowicz 1  
,   J. Zuwała 1  
,   A. Sikora 2  
,   M. Krupa 2  
 
More details
Hide details
1
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
2
Instytut Studiów Energetycznych, Warszawa
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2017;20(4):129–144
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the concept of using petroleum coke to produce methanol in the process of co-gasification with steam coal. Petroleum coke is a final carbon-rich solid material that is derived from oil refining in delayed coking installations and can be used either for energy generation purposes or after calcination in electrode industry. Existing technologies and installations for converting petroleum coke into synthesis gas for the production of methanol and electricity have been discussed. Opportunities for the development of the methanol market in Poland for the production of chemicals, fuel, fuel additives, olefins and gasoline were presented. The concept of the installation for the production of methanol from petroleum coke was evaluated and the calculation model was built enabling the input-output parameters of such an installation to be obtained. Using the obtained results, an economic model has been built and the economic feasibility was assessed in order to determine the profitability of methanol production from petroleum coke for different coal supply scenarios as well as the costs of CO2 emissions. It has been found that the profitability of the methanol production through petroleum coke gasification is only possible with free CO2 emission allowances and a reduction in investment costs compared to current forecasts. However, it still does not guarantee the success of the project in the case of significant falls in methanol prices below those forecasted in price variability scenarios.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza możliwości zastosowania mieszanki koksu naftowego i węgla do produkcji metanolu w warunkach polskich
koks naftowy, zgazowanie, metanol, ekonomika produkcji
W pracy przedstawiono koncepcję wykorzystania koksu naftowego do produkcji metanolu. Wymieniono sposoby oraz omówiono istniejące instalacje przetwarzania koksu naftowego do gazu syntezowego dla produkcji metanolu i energii elektrycznej. Zaprezentowano możliwości rozwoju rynku metanolu w Polsce w kierunku chemii, paliw i dodatków dla paliw, a także produkcję olefin i benzyn. Przedstawiono koncepcję instalacji produkcji metanolu z koksu naftowego. Zaprezentowano model ekonomiczny oraz analizę wyników obliczeń przeprowadzonych w celu określenia opłacalności produkcji metanolu na bazie koksu naftowego, dla różnych scenariuszy dostaw węgla oraz opcji kosztów emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Wykazano, że opłacalność projektu produkcji metanolu poprzez zgazowanie koksu naftowego jest możliwa jedynie w przypadku uzyskania darmowych uprawnień do emisji CO2 oraz redukcji kosztów inwestycyjnych w stosunku do aktualnych predykcji. Nie gwarantuje to jednakże sukcesu przedsięwzięcia w przypadku znaczących spadków cen metanolu poniżej wartości prognozowanych w scenariuszu zmiennych cen.
 
REFERENCES (4)
1.
Chmielniak, T., 2014. Badania symulacyjne technologii wytwarzania wodoru w aspekcie emisji CO2 w cyklu – wydobycie, transport i przetwórstwo węgla. Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej, ISBN: 978-83-7880-143-6.
 
2.
Higman, Ch. 2014. State of the Gasification Industry: Worldwide Gasification Database 2014 Update, Gasification Technologies Conference Washington, DC.
 
3.
Murthy i in. 2014 – Murthy, B.N., Sawarkar, A.N., Deshmukh, N.A., Mathew, T. i Joshi, J.B. 2014. Petroleum Coke Gasification: A Review. The Canadian Journal of Chemical Engineering 92 (3).
 
4.
Opracowanie własne ISE na podstawie danych APPE, GUS, Eurostat oraz E. Rejewska, P. Rejewski „Program rozwoju strategicznego przemysłu chemicznego w Polsce do 2020 r.”, PIPC 2011.
 
ISSN:1429-6675