Sustainable development of the electricity generation sources
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Poznańska, Instytut Elektroenergetyki, Poznań
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2016;19(3):35–48
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents an analysis of the sustainable development of the electricity generation sources in the National Power System (NPS). The following criteria to be met by sustainable power systems have been framed: (1) secure work of the NPS, (2) low cost of electric energy generation, (3) optimum utilization of the primary energy, and (4) environment protection (minimalizing CO2 emission for electric energy generation) as a result of the Climate Agreement and the decision of the European Council. The paper elaborates on the power balance of centrally dispatched power generation units (CDPGU) which is required for the secure work of the NPS. 19 perspective electricity generation technologies have been defined. They are divided into the following three groups of the generation sources in the NPS: the system power plants, large and medium combined heat and power (CHP) plants , and small power plants and CHP plants (distributed sources). The quantities to characterize the energy effectiveness and CO2 emission of the energy analyzed generation technologies have been determined. The unit electricity generation costs, discounted for 2016, which cover the cost of the CO2 emission allowance have been determined for particular technologies. The roadmap of the sustainable development of the generation sources in NPS between 2020 and 2035 has been elaborated. The results of the calculations and analyses are presented in tables and on figures.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zrównoważony rozwój źródeł wytwórczych energii elektrycznej
zrównoważony rozwój, Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE), elektrownia, elektrociepłownia, efektywność energetyczna, efektywność ekonomiczna
W pracy jest przedstawiona analiza zrównoważonego rozwoju źródeł wytwórczych energii elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE). Sformułowano kryteria zrównoważonego rozwoju systemu energetycznego w następującej formie: powinien on zapewniać (1) bezpieczna pracę KSE, (2) niskie koszty wytwarzania energii elektrycznej, (3) optymalne wykorzystanie energii pierwotnej oraz (4) ochronę środowiska (minimalizację emisji CO2 przy produkcji energii elektrycznej), wynikającą z Porozumienia klimatycznego i decyzji Rady Europejskiej. W pracy opracowano bilans mocy jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych (JWCD), wymagany dla bezpiecznej pracy KSE. Zdefiniowano 19 perspektywicznych technologii wytwarzania energii elektrycznej, podzielonych na trzy następujące grupy źródeł wytwórczych w KSE: elektrowni systemowych, elektrociepłowni dużych i średnich mocy oraz elektrowni i elektrociepłowni małych mocy (źródeł rozproszonych). Wyznaczono wielkości charakteryzujące efektywność energetyczną wybranych do analizy technologii wytwórczych oraz ich emisyjność CO2. Dla poszczególnych technologii wyznaczono jednostkowe, zdyskontowane na rok 2016 koszty wytwarzania energii elektrycznej, z uwzględnieniem kosztów uprawnień do emisji CO2. Opracowano mapę drogową zrównoważonego rozwoju źródeł wytwórczych w KSE w latach 2020–2035. Wyniki obliczeń i analiz są przedstawione w tabelach i na rysunku.
 
REFERENCES (7)
1.
Informacja statystyczna o energii elektrycznej. 2015. Agencja Rynku Energii SA. Nr 12.
 
2.
Informacja statystyczna o energii elektrycznej. 2016. Agencja Rynku Energii SA. Nr 5.
 
3.
Kasztelewicz, Z. i Patyk, M. 2015. Nowoczesne i sprawne elektrownie węglowe strategicznym wyzwaniem dla Polski. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 18, z. 4, s. 45–60.
 
4.
Key World Energy Statistics. 2014. International Energy Agency.
 
5.
Malko i in. 2015 – Malko, J., Wilczyński, A. i Wojciechowski, H. 2015. Bezpieczeństwo energetyczne, dostępność energii i zrównoważony rozwój a strategia Unii Europejskiej. Rynek Energii nr 2, s. 10–17.
 
6.
Raport 2015. Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. Strona internetowa.
 
7.
Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 2014. 2015. Agencja Rynku Energii SA.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675