Assessment of the possible use of microwave energy for neutralizing selected groups of wastes
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2002;5(1):71-79
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Wastes resulting from all human activities pose one of the most crucial problems of the environmental protection and one of the most difficult tasks facing environmental engineering. In spite of the existing proved methods of their neutralization such as burning, composting and storage, new solutions are still being sought. Among new methods gaining in popularity is the use of microwave energy for decomposing/ /neutralizing such wastes as medical scraps, highly contaminated soil, scrap rubber or asbestos. In addition to being considered cheap and efficient, the method contributes to developing technological ways of its application. The present paper shows the results of investigations on the use of microwave energy to neutralize such wastes as spent carbon sorbents and catalysts containing heavy metals and sludge. It has been proved that the microwave mineralization of spent carbon sorbents and catalysts is able to decompose at a heat the carbon matrix completely as well as all organic impurities present in such wastes, and to transfer metals to an acid solution. As the volume of the acid solution used in the process is inconsiderable, the concentration of metals is high, which favours their quantitative recovery (e.g. as regards noble metals) or their separation by precipitation. The method is particularly useful in recovering noble metals from spent powdery catalysts of the activated carbon-noble metal type. As regards sludge, investigations on the effects of the energy of microwaves of different power on sludge and on the extraction removal of heavy metals from it were carried out. The results account for suggesting a relatively simple method of lowering the content of metals in sludge and their further use or safe storage.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena możliwości zastosowania energii mikrofal do unieszkodliwiania wybranych grup odpadów
odpady, energia mikrofal, inżynieria środowiska
Utylizacja odpadów powstających we wszystkich obszarach działalności ludzkiej jest jednym z najtrudniejszych zadań stojących przed inżynierią środowiska. Pomimo opracowanych i wdrożonych metod ich unieszkodliwiania, takich jak: spalanie, kompostowanie i składowanie, nadal poszukuje się nowych rozwiązań. Wśród nowych metod unieszkodliwiania odpadów znaczną popularnością cieszy się energia mikrofal. Mineralizacja mikrofalowa znalazła obecnie zastosowanie głównie do unieszkodliwiania następujących grup odpadów: medycznych, gumowych, szkodliwych związków organicznych w glebach czy też azbestu. W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań nad możliwością wykorzystania energii mikrofal do unieszkodliwiania odpadów takich jak zużyte węglowe katalizatory i sorbenty zawierające metale ciężkie oraz osady ściekowe. Zastosowanie mineralizacji mikrofalowej pozwala na całkowite przeniesienie metalu do niewielkiej objętości kwaśnego roztworu, co pozwala tym samym na uzyskanie wysokiego stężenia metalu. W tym procesie ulega zniszczeniu matryca węglowa i obecne na niej zanieczyszczenie organiczne. Metoda ta może być szczególnie przydatna do odzysku metali szlachetnych z proszkowych katalizatorów węgiel aktywny - metal szlachetny.
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top