Alternative fuels in the cement industry
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2002;5(1):53–69
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The progress of civilisation and progressive standard of life society causes increasing amount of municipal and industrial wastes. Presently in developed countries, there are a number of municipal waste utilisation technologies currently employed that are constantly improved and updated. The most popular one is incineration, which may include incineration in a chamber with a rotating or fixed grate etc. Municipal and industrial waste or their mixture can be alternative fuels used in cement plants as a substitute for conventional fuels. Cement industry is mostly advanced than other industries (power stations, steelworks and combustion plants) in this activity. The cement industry uses substantial amounts of waste as fuels and raw materials for cement production. In article presents: combustion alternative fuels in cement (conditioning, benefits, limits), sorts of alternative fuels burn in European cement plants (RDF, BRAM, INBRE etc.), combustion used tires (TDF fuels), combustion alternative fuels in selected polish cement plants.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wykorzystanie paliw alternatywnych w przemyśle cementowym
paliwa alternatywne, odpady przemysłowe, odpady komunalne, cementownie
Szybki rozwój cywilizacyjny i wzrastający standard życia społeczeństwa powodują zwiększającą się dynamicznie ilość odpadów zarówno przemysłowych, jak i komunalno-bytowych. Obecnie w rozwiniętych krajach świata stosowanych jest wiele, ciągle unowocześnianych, technologii utylizacji odpadów komunalnych. Najpowszechniejszą metodą utylizacji odpadów jest ich spalanie, które może być prowadzone w różnych procesach. Wysegregowane frakcje odpadów przemysłowych i komunalnych lub ich mieszaniny mogą być paliwami alternatywnymi w przemyśle cementowym, jako zmiennik paliw konwencjonalnych. Przemysł cementowy wykorzystuje odpady jako paliwa i jako surowce do produkcji klinkieru. W tym zakresie przemysł cementowy jest bardziej zaawansowany niż innego rodzaju zakłady przemysłowe, jak np.: elektrownie węglowe, huty stosujące proces wielkopiecowy czy też spalarnie odpadów. W artykule omówiono: spalanie paliw alternatywnych w piecach cementowych (uwarunkowania, korzyści, ograniczenia), rodzaje paliw alternatywnych spalanych przez cementownie europejskie (RDF, BRAM, INBRE itp.), spalanie zużytych opon (paliwo TDF), spalanie paliw alternatywnych przez wybrane krajowe cementownie.
ISSN:1429-6675