Carbon dioxide utilization by mineral carbonation
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2004;7(Zeszyt specjalny 1):541–554
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The limitation of carbon dioxide emission is one of the most important problems connected with broadly understood environmental protection. The Kyoto Protocol obligates countries to decrease the emission of greenhouse gases of about 5% below the emission level in 1990 year, in period from 2008 to 2012. Sequestration (activities connected with limitation of CO2 emission) requires, first of all, CO2 capture and separation from the flue gas. Mineral carbonation is one of the possibilities of CO2 sequestration. Mineral carbonation consists in CO2 reaction with minerals (e.g. oliwine or serpentynite) or wastes (e.g. fly ashes). Carbon dioxide is stable bonded as a result of the mineral carbonation process. Carbon dioxide separation and capture methods, as well as types of mineral carbonation are presented in this article.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Utylizacja ditlenku węgla poprzez mineralną karbonatyzację
oddzielanie CO2, wychwytywanie CO2, sekwestracja CO2, mineralna karbonatyzacja
Jednym z najważniejszych zagadnień związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska jest ograniczenie emisji CO2. Zobowiązanie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych nakłada na Polskę protokół z Kyoto. Sekwestracja (działania związane z ograniczeniem emisji CO2) wymaga najpierw oddzielenia CO2 ze strumienia gazów odlotowych (SEPARATION) i jego wychwytu (CAPTURE). Jedną z możliwości sekwestracji CO2 jest mineralna karbonatyzacja. Mineralna karbonatyzacja polega na reakcji dwutlenku węgla z minerałami takimi jak np.: oliwin, serpentyn lub odpadami takimi jak np.: popioły lotne. W wyniku mineralnej karbonatyzacji dwutlenek węgla jest trwale wiązany. W artykule zostały krótko omówione metody oddzielania i wychwytu CO2 oraz rodzaje mineralnej karbonatyzacji.
ISSN:1429-6675