Climate and energy challenges and the European Union’s policy
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2014;17(3):269-280
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The European Union is particularly active in the area of international relations when it comes to taking actions against climate warming. It claims to be working toward a low emission economy in the long-term. Such a strategy has proven to be a challenge both for the community as a whole and itsMember States. This paper presents an analysis of the challenges presented by climate change and the growing demand for energy, as well as actions taken under the EU’s energy policy. This includes commentary on the regulations of the European Union’s energy policy, with a particular focus on climate policy and European institutions’ commitment on the international scene to activities counteracting climate warming. Furthermore, an attempt is made to characterize both the internal and external conditions for the implementation of climate and energy policy. The internal conditions of the union which are described include a differentiation of the economic development of differing Member States and the structures of their economies, the varying amounts of energy resources possessed and used, the increasing import dependence of energy carriers, as well as economic slow-down. Based on this analysis, it is concluded that further changing external conditions might interfere with the European economy’s stable development towards a low-emission economy.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wyzwania klimatyczne i energetyczne a polityka Unii Europejskiej
klimat, energia, polityka klimatyczna i energetyczna Unii Europejskiej
Szczególnie aktywnym podmiotem w stosunkach międzynarodowych, podejmującym aktywne działania na rzecz przeciwdziałania ociepleniu klimatu jest Unia Europejska (UE), która zmierza w swojej strategii do utworzenia w perspektywie długoterminowej gospodarki niskoemisyjnej. Stanowi to znaczące wyzwanie dla ugrupowania europejskiego, jak również dla państw członkowskich. W opracowaniu dokonano analizy wyzwań związanych ze zmianami klimatu i rosnącym zapotrzebowaniem na energię oraz działań podejmowanych w ramach unijnej polityki energetycznej. Omówiono regulacje wynikające z prowadzonej przez Unię Europejską polityki energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki klimatycznej. Zwrócono uwagę na zaangażowanie instytucji europejskich na arenie międzynarodowej w podejmowaniu działań na rzecz przeciwdziałania ociepleniu klimatu, jak również podjęto próbę wskazania uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych istotnych z punktu widzenia realnej możliwości wprowadzania celów polityki klimatycznej i energetycznej. Przedstawiono uwarunkowania wewnątrzunijne, wynikające ze zróżnicowanego poziomu rozwoju gospodarczego państw członkowskich, struktur ich gospodarek, posiadanych i wykorzystywanych zasobów surowców energetycznych, rosnącego uzależnienia od importu nośników energii, obserwowanego spowolnienia gospodarczego, oraz zmieniające się otoczenie zewnętrzne mogące zakłócić stabilny rozwój gospodarki europejskiej w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.
 
REFERENCES (22)
1.
COM(2011)21. Inicjatywa Komisji w obszarze transportu, energii i zmian klimatu w ramach „Europa 2020” Europa efektywnie korzystająca z zasobów.
 
2.
COM(2013)169. Green Paper on a 2030 Framework for climate and energy policies. 27.3.2013.
 
3.
COM(1995)68. White Paper, An Energy Policy for the European Union.
 
4.
COM(2014)15. A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030, 22.1.2014, s. 3–4.
 
5.
COM(2007)1. An Energy Policy for Europe, Brussels, 10.01.2007.
 
6.
COM(2011)112. A Roadmap formoving to a competitive lowcarbon economy in 2050, Brussels, 8.3.2011.
 
7.
European Commission 2013. EU energy in figures. Statistical pocketbook 2013. European Union, Luxembourg, s. 22, 164–165.
 
8.
GUZEK, M. 2011. Makroekonomia i polityka po neoliberalizmie. WSHiP, Warszawa.
 
9.
IEA 2011. World Energy Outlook 2011, OECD/IEA, Paris, 5 s.
 
10.
IEA 2013a. Key World Energy Statistics 2013, Paris, 45 s.
 
11.
IEA 2013b. World Energy Outlook 2013, OECD/IEA, Paris, s. 57,143.
 
12.
MISALA, J. 2009.Nowe zjawiska w gospodarce światowej. [W:] Zeszyty Naukowe KGOE SGH nr 26, 33 s.
 
13.
OECD/IEA 2011. World Energy Outlook 2011, Paris, 4 s.
 
14.
OECD 2013. OECD Economic Outlook, Vol. 2013/2, OECD Publishing, s. 231, 249.
 
15.
SEC(2006)317. Green Paper, A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy.
 
16.
Unia Europejska 2010. Traktaty.Wersja skonsolidowana. Karta praw podstawowych. Luksembourg, s. 134–135.
 
17.
WEC 2013. WEC Questionnaire on EU 2030 policy, London.
 
18.
WOJTKOWSKA-ŁODEJ, G., 2002. Polityka energetyczna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską. SGH, Warszawa, s. 49–74.
 
19.
WOJTKOWSKA-ŁODEJ, G., 2004. Polski sektor energii a członkostwo w Unii Europejskiej. [W:] Polska w Unii Europejskiej. Uwarunkowania i możliwości po 2004 roku. Wojtkowska-Łodej, G. (red.), SGH, Warszawa, s. 263–280.
 
20.
WOJTKOWSKA-ŁODEJ G. i MANTEUFFEL, W. 2009. Uwarunkowania, wyzwania i perspektywy dla polityki energetycznej Polski w kontekście polityki klimatycznej. [W:] Zmiany klimatu są faktem. Zbiór materiałów przygotowanych w ramach projektu Zmiany klimatu w świadomości obywateli. Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa, s. 64–79.
 
21.
WOJTKOWSKA-ŁODEJ, G. 2010.Wpływ pakietu klimatyczno-energetycznego na polską gospodarkę. [W:] Zmiany klimatu a społeczeństwo. Karski, L. i Grochowska, I., red., Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa, s. 321–332.
 
22.
World Energy Councill 2007. Survey of Energy Resources. London, s. 1–169.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top