Coke oven gas as raw material for hydrogen production
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2009;12(1):111–117
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Coke oven gas containing about 60% of hydrogen and considerable amounts of hydrocarbons, from which additional amounts of hydrogen can be obtained via reforming, potentially constitutes one of the more important sources for obtaining hydrogen. The paper presents two technological variants of producing hydrogen from coke oven gas. The first one assumes retaining the current classic technology of coke oven gas cooling and cleaning, and, subsequently, obtaining hydrogen from excess gas and coal tar. In the second variant, a technological scheme is proposed which enables an increased vield of hydrogen through complex reforming of hydrocarbons contained in raw coke oven gas.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Gaz koksowniczy jako surowiec do produkcji wodoru
gaz koksowniczy, wodór
Gaz koksowniczy zawierający około 60% wodoru oraz znaczne ilości weglowodorów, z których na drodze reformingu można pozyskać dodatkowe ilości wodoru, stanowi potencjalnie jedno z ważniejszych źródeł otrzymywania wodoru.W artykule zostały przedstawione dwa warianty technologiczne produkcji wodoru z gazu koksowniczego. W pierwszym założono pozostawienie dotychczasowej klasycznej technologii chłodzenia i oczyszczania gazu koksowniczego, a następnie otrzymywanie wodoru z gazu nadmiarowego i smoły koksowniczej. W wariancie drugim zaproponowano schemat technologiczny umożliwiający zwiekszony uzysk wodoru poprzez kompleksowy reforming weglowodorów zawartych w surowym gazie koksowniczym.
 
REFERENCES (6)
1.
KOHL A.L., RIESENFELD F.C., 1985 - Gas purification. Gulf Publishing Company, Houston, Texas; 4th edition.
 
2.
MILLER G.Q., STÖCKER J., UOP LLC, 1989 - Selection of a hydrogen separation process. NPRA Annual Meeting, San Francisco, California.
 
3.
REINKE M., KÖHLER J., SCHUMACHER R., 2003 - Versuchsergebnise zur Heissvorlage. Vortragsveröffentlichungen Kohereitechnik, Essen.
 
4.
SHOKO E.,McLELLAN B., DICKS A.L., DINIZ DA COSTA J.C., 2006 - Hydrogen from coal: Production and utilisation technologies. International Journal of Coal Geology, nr 65, s. 213-222.
 
5.
TIPPMER K., 1983 - Moglichkeiten der Gewinnung von Wasserstoff aus Kokereigas und Anwendung bei der Kohleveredelung. Vortragsveröffentlichungen Kohereitechnik, Essen.
 
6.
WHYSALL M., WARD PICIO K., UOP LLC, 1999 - Selection and revamp of hydrogen purification processes. AIChE Spring Meeting, Houston, Texas.
 
ISSN:1429-6675