Comparative analysis of hydrogen production and related CO2 emission during hard coal gasification in Shell and Texaco technologies
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2010;13(2):63–75
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Comparative analysis of hydrogen production from hard coal gasification for two gasification technologies (dry and slurry feed gasifies) was presented. For process calculation commercial ready plant configuration was proposed. Process streams parameters and mass and energy balance for analyzed cases were presented. LCA evaluation related to CO2 emissions of hydrogen production plants was made. Taking into account hydrogen production level and CO2 emission better results were obtained for dry feed gasification technology.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza porównawcza produkcji wodoru i związanej z nią emisji CO2 przy zgazowaniu węgla kamiennego w reaktorach Shell oraz Texaco
węgiel kamienny, zgazowanie, produkcja wodoru, emisja CO2
Dokonano analizy porównawczej podstawowych wskaźników produkcji wodoru ze zgazowania węgla kamiennego typu 31 w dwóch rodzajach generatorów: z suchym doprowadzeniem paliwa oraz z doprowadzeniem paliwa w zawiesinie wodnej (na przykładzie technologii Shell i GE/Texaco). Do obliczeń procesowych wykonanych w symulatorze procesowym ChemCAD przyjęto konfigurację układu, bazującą na rozwiązaniach technologicznych dostępnych w skali komercyjnej. Obliczono parametry głównych strumieni procesowych, a w formie wykresów Sankey’a przedstawiono bilanse masowe i energetyczne. Dokonano oceny struktury wskaźników emisji CO2 powstającego w całym cyklu wytwarzania wodoru, począwszy od pozyskania, przeróbki mechanicznej i transportu węgla do zakładu zgazowania (LCA). Obliczenia wykonano dla przypadku z i bez sekwestracji CO2. Korzystniejsze wyniki z uwagi na uzysk wodoru oraz ograniczenie emisji CO2 uzyskano dla wersji z zastosowaniem reaktora z suchym doprowadzeniem paliwa.
 
REFERENCES (5)
1.
MINCHENER A.J., 2005 – Coal gasification for advanced power generation. Fuel nr 84, s. 2222–2235.
 
2.
COLLOT A.G., 2006 – Matching gasification technologies to coal properties. International Journal of Coal Geology nr 65, s. 191–212.
 
3.
COCA M.T., 2003 – Integrated gasification combined cycle technology: IGCC. Its actual application in Spain: ELCOGAS. Puertollano; Elcogas S.A., Club Español de la Energía.
 
4.
Cost and Performance Baseline for Fossil Energy Plants. Final Report: Volume 1: Bituminous Coal and Natural Gas to Electricity; DOE/NETL-2007/1281; May 2007.
 
5.
KARCZ A., BURMISTRZ P., STRUGA£A A., 2009 – Oszacowanie emisji CO2 związanej z wydobyciem i transportem węgli – potencjalnych surowców dla procesów wytwarzania wodoru. Polityka energetyczna t. 12, z. 1, 93–110.
 
ISSN:1429-6675