Directive 94/22/EC on conditions for granting and using authorizations for prospecting, exploration and production of hydrocarbons and its implementation to Polish law
 
 
More details
Hide details
1
Wyższy Urząd Górniczy, Katowice
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2005;8(Zeszyt specjalny 1):431–440
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Directive 94/22/EC provides for : procedures and criteria for granting authorizations for prospecting, exploration and production of hydrocarbons, principles of participation of Member States in the above mentioned activities, measures ensuring comparable treatment of Member States' entities to that enjoyed by third countries entities in the field of the activities covered by this Directive. The implementation of the Directive 94/22/EC was one of the purpose of the legislative works aiming at enactment of the act on the amendment of the act of 27 July 2001 - The Geological and Mining Law (O. J. No 110, item 1190 ). This act changed the Article 11 paragraph 4 of the Geological and Mining Law. The new Article 11 paragraph 4 obligates to initiate prior tender before granting mining usufruct for prospecting, exploration or extraction of natural gas, oil, their natural derivatives and methane from hard coal. Polish legislator recognized the agreement for granting mining usufruct (Article 9 of the Geological and Mining Law) as the equivalent of authorization defined in Directive 94/22/EC. The act of 20 April 2004 on the change and repeal of some laws in relation with the accession of Poland to the European Union (O. J. No 96, item 959) implemented to the Geological and Mining Law a reference informing that it transposes Directive 94/22/EC. In 2005 once more the amendments were introduced to the act on Geological and Mining Law. The act of 22 April 2005 on the amendment of the act on Geological and Mining Law and the act on waste (O. J. No 90, item 758) implemented to the Article 11 of the Geological and Mining Law a new paragraph - 2a. It determines cases in which mining usufruct may be granted without prior tender. This new provision is the equivalent of the Article 3 of Directive 94/22/EC.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dyrektywa 94/22/WE w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów oraz jej implementacja do prawa polskiego
Dyrektywa 94/22/WE, zezwolenie, produkcja węglowodorów, implementacja, prawo geologiczne, prawo górnicze, użytkowanie górnicze
Dyrektywa 94/22/WE została przyjęta, aby ułatwić i zintensyfikować prowadzenie poszukiwań oraz wydobycia węglowodorów na obszarze Wspólnoty, poprzez zapewnienie równego i swobodnego dostępu do tej działalności w państwach członkowskich. Dyrektywa 94/22/WE określa:procedury i kryteria udzielania zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów,zasady udziału państw członkowskich w tego rodzaju działalności, środki służące zagwarantowaniu porównywalnego traktowania podmiotów państw członkowskich prowadzących działalność regulowaną dyrektywą w państwach trzecich do traktowania podmiotów państw trzecich w przedmiotowym zakresie we Wspólnocie. Celem publikacji jest prześledzenie zmian w ustawie Prawo geologiczne i górnicze, które spowodowane zostały dostosowywaniem do wymagań dyrektywy 94/22/WE. Analizie poddano ponadto sposób wdrożenia do prawa polskiego wybranych przepisów dyrektywy. Szczególną uwagę poświęcono problematyce wyłączeń od stosowania procedury udzielania zezwoleń i przesłanek uzasadniających odmowę udzielenia zezwolenia.
 
REFERENCES (7)
1.
DOBROCZYŃSKA A. (red.), 2003: Energetyka w Unii Europejskiej. Droga do Konkurencji na rynkach energii elektrycznej i gazu.
 
2.
DROP A., CZYSZEK T., 2000 (red): Stanowiska Polski w ramach negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
 
3.
GISMAN P., 2004: Obowiązujące przepisy prawa geologicznego i górniczego w aspekcie procesów dostosowawczych do standardów Unii Europejskiej. [W]: Polskie górnictwo a Unia Europejska WUG 2004, s. 20–27.
 
4.
KULLMANN U., 2005: The future of mining law in European Countries. Workshop on EU Legislation and Initiatives regarding Acces to mineral resources in the Extractive Industry Sector. Kraków 13–14 czerwca 2005r.; http://taiex.cec.eu.int/NewEve....
 
5.
LIPIŃSKI A., 1996: Użytkowanie górnicze.
 
6.
LIPIŃSKI A., MIKOSZ R., 2003: Ustawa prawo geologiczne i górnicze. Komentarz.
 
7.
PAŹDZIOREK G., 1997: Dyrektywa nr 94/22/EC a polskie przepisy dotyczące poszukiwań, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów — zarys problematyki. [W]: Zadania urzędów górniczych w świetle aktualnych regulacji prawnych i potrzeb górnictwa. WUG 1997, s. 55–58.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675