National LPG market on the background of selected countries
A. Szurlej 1  
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Paliw i Energii, Katedra Polityki Energetycznej
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2005;8(Zeszyt specjalny 1):441–452
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The LPG market in Poland develops in a very dynamic way. In 1999 1 million tones of LPG was sold in Poland and in 2004 - 2,1 million tones. LPG plays a great role as road-transport-fuel in Poland. The paper presents basic properties of LPG, the directions of LPG import to Poland in 2004, as well as the structure of LPG consumption in Poland and in the world. The paper also demonstrates the dynamic market development of Autogas (it is LPG when used as an automotive fuel) in Poland on the background of selected countries and the Autogas prices in Poland and Europe are discussed. Finally, the paper shows the perspective of the development of LPG market.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Krajowy rynek LPG na tle wybranych państw
autogaz, propan-butan, rynek
Rynek gazu płynnego w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. W 1999 r. sprzedano 1 mln ton gazu płynnego, a w 2004 r. - 2,1 mln ton. Gaz płynny odgrywa ważną rolę jako alternatywne paliwo w Polsce. W artykule przedstawiono podstawowe właściwości gazu płynnego, strukturę importu LPG do Polski oraz strukturę jego wykorzystania w Polsce i na świecie. Zaprezentowano także dynamiczny rozwój rynku autogazu w Polce na tle wybranych państwach świata, omówiono ceny autogazu w skali kraju i Europy, a także ukazano perspektywy rozwoju rynku LPG.
 
REFERENCES (13)
1.
Dz.U. z 2004 r., nr 278, poz. 2763 — Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego.
 
2.
Europejska Komisja Gospodarcza ONZ — Dz.U. nr 112, poz. 1185), 2004: oświadczenie rządowe z dnia 10 lutego 2004 r., w sprawie mocy obowiązującej Regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowiących załączniki do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r.
 
3.
Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, 2005 — Import używanych samochodów osobowych w roku 2004 r. Struktura wiekowa.
 
4.
OLKUSKI T., 2005 — Możliwości dywersyfikacji dostaw gazu do Polski: budowa terminalu LNG — pierwszy krok we właściwym kierunku. Nafta & Gaz Biznes, nr 4/5, 60 — 62.
 
5.
Orlen Gaz, 2005; www.orlengaz.pl –– Średnie ceny gazu płynnego w regionach, dzień publikacji: 21.07.2005.
 
6.
Polska Organizacja Gazu Płynnego (POGP), 2005 — Raport Roczny 2004. Warszawa.
 
7.
Praca zbiorowa pod red. E. Mokrzyckiego, 2005 — Podstawy gospodarki surowcami energetycznymi. Uczelniane Wydawnictwa Naukowe AGH.
 
8.
PN-C-96008:1988 — Przetwory naftowe. Gazy wêglowodorowe. Gazy skroplone C3–C4.
 
9.
PN-EN 589:2003 — Paliwa dla pojazdów samochodowych LPG. Wymagania i metody badań.
 
10.
Polska Izba Paliw Płynnych (PIPP), 2005; www.paliwa.pl — Ceny paliw, ceny detaliczne.
 
11.
Shell GAS, 2005; www.shellgas.pl — Ważne informacje o gazie p³ynnym.
 
12.
Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym Dz.U. z 2004 r., Nr 231, poz. 2156.
 
13.
World LPGas Association, 2005 — Statistic Review of Global LPGas 2004.
 
ISSN:1429-6675