Electricity generation in steam power plants in Poland
 
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2005;8(2):107–120
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article presents characteristic of electricity generation in Poland. The production structure including different forms of energy was discussed. The electricity production in the years 1970—2004 was presented in table 1. This article presents also the holding BOT — Mining and Power Company (BOT Górnictwo i Energetyka S.A.) and Southern Power Syndicate (Południowy Koncern Eneregtyczny S.A.). Domestic demand for energy variants until 2025 prepared by Energy Policy Team acting for Ministry of Economy and Labour was discussed. The attention was noticed to the increase of electricity demand in the future and probability of construction the first nuclear power station in Poland around 2021—2022.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych w Polsce
energia elektryczna, elektrownia konwencjonalna, wytwarzanie energii
W artykule przedstawiono charakterystykę wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Omówiono strukturę jej produkcji z uwzględnieniem różnych form energii pierwotnej oraz produkcję energii elektrycznej w latach 1970—2004. Scharakteryzowano głównych wytwórców energii elektrycznej, czyli Holding BOT Górnictwo i Energetyka oraz Południowy Koncern Energetyczny. Omówiono warianty krajowego zapotrzebowania na energię do 2025 roku przedstawione w dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2025 roku” sporządzonym przez Zespół do Spraw Polityki Energetycznej działający przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Zwrócono uwagę na prognozowany wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w przyszłości oraz na prawdopodobieństwo budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.
 
REFERENCES (19)
1.
Aktualizacja programu realizacji polityki właścicielskiej ministra Skarbu Państwa w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego. Dokument rządowy z dnia 7 czerwca 2005 r.
 
2.
BICKI Z., PORĘBA S., 2005 — Pozycja BOT Górnictwo i Energetyka S.A. w kompleksie paliwowo-energetycznym Polski. Polityka Energetyczna t. 8, z. spec., s. 647—654.
 
3.
BRENDOW K., 2004 — Globar and regional coal demand perspectives to 2030 and beyond. Materiały Konferencyjne: Przyszłość węgla w gospodarce świata I Polski. PK Śre, GIPH, Katowice.
 
4.
Coal Facts, 2003 Edition.
 
5.
Dyrektywa 2001/80/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania.
 
6.
Energy Information Administration (EIA), 2005 — United States Country Analysis brie, January (www.eia.doe.gov).
 
7.
Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2001—2002. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2003.
 
8.
Informacja statystyczna o energii elektrycznej. Biuletyn miesięczny nr 12 (132), grudzień 2004. Agencja Rynku Energii S.A., Warszawa 2005.
 
9.
www.elektrownie.com.pl.
 
10.
www.bot.pl.
 
11.
www.eltur.com.pl.
 
12.
www.pke.pl.
 
13.
KAPROŃ H., MICHALSKI M., 2005 — Techniczne, ekonomiczne i rynkowe doświadczenia z eksploatacji elektrowni gazowo-parowej w Lublinie. Międzynarodowa III Konferencja Naukowo-Techniczna: Energetyka Gazowa, 19—21 kwietnia, Szczyrk.
 
14.
KASZTELEWICZ Z., 2005 — Legnickie złoża węgla brunatnego jako źródło energii pierwotnej i element bezpieczeństwa energetycznego Polski. Polityka Energetyczna t. 8, z. spec., s. 63—77.
 
15.
KURP J., STRZELEC-ŁOBODZIŃSKA J., DEBUDAJ A., 2004: Polityka Energetyczna Polski t. 7, z. spec., s. 69—88.
 
16.
MACIEJEWSKI Z., 2005 — Prognozy a możliwości krajowego systemu elektroenergetycznego. Polityka Energetyczna t. 8, z. spec., s. 205—215.
 
17.
Polityka energetyczna Polski do 2025 roku. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 4 stycznia 2005 roku. Ministerstwo Gospodarki i Pracy.
 
18.
Roczniki Statystyczne GUS z lat 1995—2005.
 
19.
SZURLEJ A., OLKUSKI T., MOKRZYCKI E., 2005 — Wykorzystanie gazu ziemnego w krajowym i europejskim sektorze elektroenergetycznym — stan obecny i perspektywy rozwoju. Zborník prednášok Baníctwo, Geológia a żivotné prostredie v Európskej Únii, Demänovská Dolina. 13—14 október 2005, Slovak Republic, s. 113—120.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675