Impact of lignite mining on its surroundings
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2010;13(2):227–243
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the positive and negative effects of opencast lignite mines. For the negative factors one should mainly include: occupation of large areas of land, huge-scale transformations of the landscape, permanent and temporary exemptions from the agricultural land use and forestry, land transformation and morphological changes, changes in underground and surface water, reduction of yields in arable farming and gardening. However, the benefits of lignite mining activity include: the acquisition of raw material to produce the cheapest electricity, the jobs in the mines themselves, in cooperating companies and in technical, design and research bureaus, considerable amount of payments to public budget from the operation of lignite mining, rehabilitation and revitalization of mining areas, leading to restoration of soil structure and improvements in the landscape and environment transforming them to a better shape than before the occupation of those areas. The role of the mines’ public and legal payments is not limited to the impact on local authorities. Their influence is much broader and applies to the entire national economy through a range of public and legal fees imposed on this branch of industry.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ działalności górnictwa węgla brunatnego na otoczenie
węgiel brunatny, środowisko naturalne, szkody górnicze, energia elektryczna
W artykule przedstawiono negatywne i pozytywne skutki odkrywkowej działalności kopalń węgla brunatnego. Do negatywnych zaliczyć należy przede wszystkim zajmowanie znacznych powierzchni gruntów, wielkoprzestrzenne przekształcenia krajobrazu, trwałe i czasowe wyłączenie z użytkowania gruntów rolnych i leśnych, przeobrażenie ziemi i zmiany morfologiczne, zmiany stosunków wód podziemnych i powierzchniowych, obniżkę plonowania użytków w gospodarce rolnej i ogrodowej. Natomiast korzyściami wynikającymi z działalności kopalń węgla brunatnego jest pozyskanie surowca do produkcji najtańszej obecnie energii elektrycznej, miejsca pracy w samych kopalniach jak i firmach zaplecza technicznego, projektowego i naukowego, znaczne sumy płatności publiczno-prawnych pochodzące z działalności górnictwa węgla brunatnego, rekultywacja i rewitalizacja terenów pogórniczych prowadząca do przywracania lepszej struktury gleb czy otoczenia krajobrazu niż przed zajęciem tych powierzchni. Rola kopalń w zakresie płatności publiczno-prawnych nie ogranicza się tylko do oddziaływania na lokalne jednostki samorządu terytorialnego. Ich wpływ jest znacznie szerszy i dotyczy całej gospodarki narodowej poprzez szereg opłat publiczno-prawnych nałożonych na tę gałąź przemysłu.
 
REFERENCES (11)
1.
BENDER J., 1995 – Rekultywacja terenów pogórniczych w Polsce. Zeszyty Probl. Post. Nauk Rolniczych Z.418, Poznań.
 
2.
KASZTELEWICZ Z., 2007 – Węgiel brunatny – optymalna oferta energetyczna dla Polski. Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego. Redakcja „Górnictwo Odkrywkowe”, Bogatynia–Wrocław.
 
3.
KASZTELEWICZ Z., PTAK M., 2009 – Dziesięć atutów branży węgla brunatnego w Polsce. Mat. Konf. XIX Konferencja Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Sigmie PAN, Rytro.
 
4.
KASZTELEWICZ Z., MICHALSKI A., 2006 – Aspekt społeczny i środowiskowy w działalności i zagospodarowaniu terenów pogórniczych branży węgla brunatnego. Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej z. 271, Gliwice.
 
5.
KASZTELEWICZ Z., ZAJĄCZKOWSKI M., 2010 – Wpływ działalności górnictwa węgla brunatnego na sektor publiczny. Mat. Konf. IX Krajowego Zjazdu Górnictwa Odkrywkowego, AGH, Kraków.
 
6.
KASZTELEWICZ Z., SYPNIOWSKI S., 2010 – Rekultywacja w polskim górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego. Mat. Konf. IX Krajowego Zjazdu Górnictwa Odkrywkowego, AGH, Kraków.
 
7.
KRZAKLEWSKI W., WÓJCIK J., 2002 – Doskonalenie technologii rekultywacji biologicznej zboczy i kształtowanie biotopu dla leśnego zagospodarowania zwałowiska zewnętrznego KWB „Turów”. IKiOOE, AGH, Kraków.
 
8.
MRÓWCZYŃSKA H., JAKUBOWSKA M., GOLA-KOZAK M., 2009 – Działania PGE KWB Turów S.A. ograniczające niekorzystne oddziaływania na środowisko w kontekście polityki zrównoważonego rozwoju. Warsztaty z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie”, Bogatynia.
 
9.
RYCHTER M., MAŁACHOWSKA D., 2008 – Działalność proekologiczna KWB „Adamów”. Węgiel Brunatny nr 1/62.
 
10.
RZĄSA S., OWCZARZAK W., MOCEK A., 1999 – Problemy odwodnieniowej degradacji gleb uprawnych w rejonach kopalnictwa odkrywkowego na Niżu Środkowopolskim. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu.
 
11.
TAJDUŚ A., CZAJA P., KASZTELEWICZ Z., 2010 – Stan obecny i strategia rozwoju branży węgla brunatnego w I połowie XXI wieku w Polsce. Mat. Konf. IX Krajowego Zjazdu Górnictwa Odkrywkowego, AGH, Kraków.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675