Emission of carbon dioxide and threat of greenhouse effect
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2009;12(2):185–192
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper outlines the physical mechanisms of the greenhouse effect in the atmosphere. It describes the role of the greenhouse effect in controlling thermal parameters in the atmosphere, emission characteristics of CO2 and water vapor emission characteristics. Water vapor is shown to be the major determinant of the greenhouse effects in the atmosphere. The contribution of other gases, including CO2, is really minor. It is shown that absorption coefficients for the key greenhouse gases tend to decrease while temperature increase, which implies that the greenhouse effect becomes less intense at elevated temperatures in the atmosphere. Long-term climate research data are recalled, obtained on the basis of isotope tests of glacier layers and composition of sediments on the sea and ocean floor, indicating that the air temperature near the Earth surface has displayed large fluctuations when measured in the long-term, and the reasons for these fluctuations are not sufficiently well known. In the light of this research data, attributing all climate changes and anomalies to the CO2 emission only, seems to lack proper justification.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Emisja dwutlenku węgla a zagrożenie efektem cieplarnianym
spalanie, dwutlenek węgla, efekt cieplarniany
W artykule opisano mechanizmy fizyczne powstawania efektu cieplarnianego w atmosferze. Omówiono jego rolę w kształtowaniu parametrów termicznych atmosfery oraz pokazano charakterystyki emisyjności (absorpcyjności) dwutlenku węgla i pary wodnej. Wskazano, że głównym czynnikiem, decydującym o powstawaniu efektu cieplarnianego jest para wodna. Udział innych gazów, w tym dwutlenku węgla, jest ułamkowy. Pokazano również, że współczynniki absorpcyjności głównych gazów cieplarnianych ze wzrostem temperatury maleją, co oznacza zmniejszenie się efektu cieplarnianego ze wzrostem temperatury atmosfery. Przedstawiono wyniki długookresowych badań zmian klimatu na Ziemi, określonych na podstawie izotopowego składu warstw lodowców oraz składu osadów głębin morskich, wskazujących, że temperatura powietrza przy powierzchni Ziemi w skali długoterminowej ulegała, z niewiadomych przyczyn, znacznym wahaniom. W świetle tych informacji i rozważań obwinianie wyłącznie dwutlenku węgla za zmiany oraz anomalie stanu atmosfery jest mocno dyskusyjne.
 
REFERENCES (6)
3.
HOBLER T., 1998 – Ruch ciepła i wymienniki. WNT. Warszawa.
 
4.
STANLEY S.M., 2002 – Historia Ziemi. PWN. Warszawa.
 
5.
SZARGUT J., 2005 – Termodynamika techniczna. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice.
 
6.
WIŚNIEWSKI S., WIŚNIEWSKI T., 2000 – Wymiana ciepła. WNT. Warszawa.
 
ISSN:1429-6675