Present condition of the European union nuclear power engineering and sources of uranium supply
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2009;12(2):193–204
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Present condition of the nuclear power engineering in the European Union has been presented in this study. Commonly used types of nuclear reactors have been discussed. History of nuclear power engineering formation in Europe has been presented, including characteristics of individual countries aimed at their contribution in the development of this branch of economy. Leading countries with respect to worldwide uranium mining were pointed out. Considering present trend occurring in EU energetic policy, Poland will have to join group of countries producing nuclear electric energy. It should happen not only because of energetic safety reasons, but also because of necessity of satisfying suitable limits of greenhouse gases emission, what in case of coal-based energy production will be very difficult, or even impossible.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Obecny stan energetyki jądrowej w Unii Europejskiej oraz źródła zaopatrzenia w uran
energetyka jądrowa, elektrownie jądrowe, produkcja energii, uran
W artykule przedstawiono obecny stan energetyki jądrowej w Unii Europejskiej. Omówiono najważniejsze typy reaktorów jądrowych, przedstawiono rys historyczny dotyczący początków tworzenia się energetyki jądrowej w Europie oraz scharakteryzowano poszczególne państwa pod względem rozwoju tej dziedziny gospodarki. Wskazano też kraje wydobywające największą ilość uranu w świecie. Ze względu na obecny trend występujący w polityce energetycznej Unii Europejskiej Polska będzie musiała w najbliższym czasie dołączyć do krajów wytwarzających energię elektryczną również z atomu. Powinno się tak stać nie tylko ze względów bezpieczeństwa energetycznego lecz również z powodu konieczności dotrzymania odpowiednich limitów emisji gazów cieplarnianych, co w przypadku produkcji energii wyłącznie z węgla, będzie bardzo trudne lub wręcz niemożliwe.
 
REFERENCES (14)
1.
Agencja Rynku Energii SA.
 
2.
Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polski i Świata 2007. Instytut GSMiE PAN Kraków 2009.
 
3.
Energetyka Jądrowa, Stan energetyki jądrowej na świecie, http://www.atom.edu.pl.
 
4.
IAEA Power Reactor Information System.
 
5.
Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego – Ramowy program energetyki jądrowej. Bruksela, 2007.
 
6.
LESZCZYŃSKI T., 2008 – Energetyka jądrowa w państwach Unii Europejskiej. Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, nr 5 (61), s. 33–52.
 
7.
MARECKI J., DUDA M., 2006 – Dlaczego istnieje w Polsce konieczność budowy elektrowni jądrowych. Konferencja Elektrownie Jądrowe dla Polski, Warszawa.
 
8.
MOLLARD W.S., RUMLEY C., PENNEY K., CURTOTTI R., 2006 – Uranium global market developments and prospects for australian exports. Abare research report 06.21.
 
9.
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Projekt z dnia 09.01.2009 r. Wersja nr 3. Ministerstwo Gospodarki. Warszawa, styczeń 2009 r.
 
10.
Praca zbiorowa, 2007 – Czemu potrzebujemy energetyki jądrowej w Polsce. Biuletyn miesięczny PSE, z. 4–5, s. 4–14.
 
11.
SOLIŃSKI J., DOUCET G., 2008 – Energetyka jądrowa – nieunikniona opcja bezpieczeństwa energetycznego Polski – w perspektywie do 2030 r. Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, nr 6 (62), s. 48–54.
 
12.
STRUPCZEWSKI A., 2009 – Wywiad udzielony miesięcznikowi Sprawy Nauki. Wydanie elektroniczne www.sprawynauki.pl.
 
13.
SZTORC M., 2009 – Energetyka Jądrowa w Unii Europejskiej, Instytut Energii Atomowej, http://www.atom.edu.pl.
 
14.
Uranium mining, processing and nuclear energy – opportunities for Australia? Australia Government. Department of the Prime Minister nad Cabinet. Uranium Mining, Processing and Nuclear Energy Review. 2006.
 
ISSN:1429-6675