Energy terms of trade for Poland between 2005–2015
 
More details
Hide details
1
Institute of International Economics, Collegium of World Economy, Warsaw School of Economics, Poland
Publication date: 2018-06-30
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2018;21(2):63–74
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Article investigates the issue of terms of trade in energy products. The goal of this paper is to check how the terms of trade in energy fluctuate. The analysis is carried out on the example of Poland as a country which offers an interesting energy imports and exports structure. The time horizon covers the period from 2005–2015 and is extended to give the broader picture of the phenomenon wherever possible. In the research, the author uses the barter terms of trade concept. The paper has been organized in four sections. The study opens with introductory remarks presenting Polish energy situation, which is followed by a description of the terms of trade concept on the grounds of international economics. The results of the research are discussed in section three which ends with a summary and conclusions. The last part includes an additional description of study constraints and suggestions the next research steps. The statistical data used in the paper comes from national databases of the Polish Central Statistical Office and international sources such as the Organisation for Economic Cooperation and Development. Additional information on energy prices was derived from recognized branch sources such as BP Statistical Review of World Energy.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Terms of trade (relacje wymienne) Polski w handlu energią w latach 2005–2015
warunek handlu, handel energią, ceny energii
W artykule zbadano zagadnienie terms of trade (relacje wymienne) handlu produktami energetycznymi. Celem pracy jest sprawdzenie, w jaki sposób kształtowały się relacje wymienne Polski w handlu energią. Analizę przeprowadzono na przykładzie Polski, ponieważ kraj odznacza się interesującą strukturą importu i eksportu energii. Horyzont czasowy obejmuje okres 2005–2015 i tam, gdzie było to możliwe, został rozszerzony tak, aby dać szerszy obraz badanego zjawiska. W opracowaniu autor stosuje koncepcję barter terms of trade. Tekst został podzielony na cztery części. Badanie rozpoczyna się od wstępnych uwag przedstawiających sytuację energetyczną Polski, po czym następuje opis pojęcia terms of trade na gruncie międzynarodowej ekonomii. Wyniki badań omówiono w części trzeciej, która kończy się streszczeniem i wnioskami. Ostatnia część zawiera dodatkowo opis ograniczeń badania i sugestie dotyczące kolejnych kroków badawczych. Dane statystyczne wykorzystywane w pracy pochodzą z krajowych baz danych Głównego Urzędu Statystycznego i źródeł międzynarodowych, takich jak Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Dodatkowe informacje na temat cen energii uzyskano z uznanych źródeł branżowych, takich jak BP Statystyczny Przegląd Światowej Energii.
 
REFERENCES (19)
1.
Backus, D.K. and Crucini, M.J. 1998. Oil Prices and the Terms of Trade. NBER Working Paper no. 6697. [Online] http://www.nber.org/papers/w66... [Accessed: 2018-03-12].
 
2.
Berka, M. and Crucini, M.J. 2009. The consumption terms of trade and commodity prices. NBER Working Paper no. 15580. [Online] http://www.nber.org/papers/w15... [Accessed: 2018-03-12].
 
3.
BP 2017. BP Review of World Energy. [Online] https://www.bp.com/en/global/c... [Accessed: 2018-03-12].
 
4.
Bożyk et al. 2002 – Bożyk, P, Misala, J. and Puławski, M. 2002. International Economic Relations (Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne). Warszawa: PWE, 424 pp. (in Polish).
 
5.
Budnikowski, A. 2006. International Economic Relations (Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze). Warszawa: PWE (in Polish).
 
6.
Carbaugh, R.J. 2013. International economics. (14th edition). Cengaga Learning Academic Resources Center.
 
7.
GUS 2017. The Central Statistical Office, Yearbook of Foreign Trade Statistics 2017 (Rocznik Handlu Zagranicznego Polski 2017) (in Polish).
 
8.
GUS 2016a. The Central Statistical Office, Energy 2016 (Energia 2016) [Online] https://stat.gov.pl/files/ gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5485/1/4/1/energia2016.pdf [Accessed: 2018-05-03] (in Polish).
 
9.
GUS 2016b. The Central Statistical Office, Yearbook of Foreign Trade Statistics 2016 (Rocznik Handlu Zagranicznego Polski 2016) (in Polish).
 
10.
GUS 2013. The Central Statistical Office, Yearbook of Foreign Trade Statistics 2013 (Rocznik Handlu Zagranicznego Polski 2013) (in Polish).
 
11.
IEA 2017. International Energy Agency. Energy Policies of IEA Countries. Poland 2016 Review. Paris: IEA. Available at: [Online] https://www.iea.org/publicatio... Policies_of_IEA_Countries_Poland_2016_Review.pdf [Accessed: 2018-03-12].
 
12.
IMF 2016. Trading on Their Terms? Commodity Exporters in the Aftermath of the Commodity Boom. [Online] https://www.imf.org/external/p... [Accessed: 2018-03-12].
 
13.
IMF 2009. Commodity Terms of Trade: The History of Booms and Busts. [Online] https://www.imf.org/ external/pubs/ft/wp/2009/wp09205.pdf [Accessed: 2018-03-12].
 
14.
NETTG.PL 2018. Coal imports from Putin’s Russia: more than just a media storm? (Górnictwo: afera z importem od Putina, czy tylko medialna burza?) [Online] http://nettg.pl/news/143511/go... [Accessed: 2018-02-09] (in Polish).
 
15.
OECD 2018. Organization for Economic Cooperation and Development,. Terms of trade – data. [Online] https://data.oecd.org/trade/te... [Accessed: 2018-03-12].
 
16.
PIG 2018. Polish Geological Institute, Export and import of mineral raw materials (Eksport i import surowców mineralnych) [Online] http://geoportal.pgi.gov.pl/su... [Accessed: 2018-03-10] (in Polish).
 
17.
Salvatore, D. 2011. International Economics. Trade and Finance (10th edition). Wiley & Sons.
 
18.
Shrivastava, O.S. 2011. International economics. New Delhi: Vikas Publishing House, 327 pp.
 
19.
WORLD BANK 2018. World Integrated Trade Solutions – Poland Trade at a Glance: Most Recent Values. [Online] https://wits.worldbank.org/cou... [Accessed: 2018-03-12].
 
ISSN:1429-6675