The importance of knowledge transfer on the energy market
 
More details
Hide details
1
Silesian University of Technology, The Organisation and Management Department
Publication date: 2018-06-30
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2018;21(2):49–62
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Energy Law of April 10, 1997 initiated changes in the energy market in Poland. Actions taken on the basis of this law were aimed at the modernization and development of the power sector. Organizational and legal changes causing the development of distributed generation, thus increasing the level of market competition have been introduced. The care for high quality of customer service, including the protection of vulnerable customers, environmental protection, growing share of renewable energy and emission reduction requirements have become a reality. It seems, therefore, that it is necessary for the Polish energy sector to undergo permanent modernization, to develop the production and industrial infrastructure and to develop modern conventional technologies by way of implementing innovations in the field of energy companies. The author of the paper argues that it is indispensable to make a broadly understood transfer of knowledge and technology to the energy sector on the basis of a knowledge-based economy. This also applies to energy clusters, which currently constitute a platform for cooperation: entrepreneurs, scientific-research units, and public authorities. The functioning of these entities is an important catalyst for the transfer of knowledge and technologies. Their regional nature boosts competitiveness of the involved enterprises, and is a natural way of transferring knowledge to the energy market.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Znaczenie transferu wiedzy na rynku energii
liberalizacja rynku, transfer wiedzy na rynek energii, elektromobilność, klaster energii
Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 roku zapoczątkowało zmiany na rynku energii w Polsce. Na jego podstawie podjęto działania ukierunkowane na modernizację i rozwój sektora elektroenergetycznego. Wprowadzono zmiany organizacyjne i prawne powodujące rozwój generacji rozproszonej, zwiększając tym samym poziom konkurencji rynkowej. Dbałość o wysoką jakość obsługi klientów w tym ochrona wrażliwych odbiorców, ochrona środowiska, rosnący udział energii odnawialnej oraz wymogi w zakresie redukcji emisji stały się faktem. Wydaje się więc, że dla polskiego sektora energetyki konieczne staną się: jego permanentna modernizacja, rozbudowa infrastruktury wytwórczej i przemysłowej oraz rozwój nowoczesnych technologii konwencjonalnych wdrażając innowacje w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych. Autor w niniejszym artykule stawia tezę, że nieodzowne jest, by na bazie gospodarki opartej na wiedzy dokonywać szeroko rozumianego transferu wiedzy i technologii do sektora energetyki. Odnosi się to także do klastrów energii, które współcześnie stanowią platformę współpracy: przedsiębiorców, jednostek naukowo-badawczych oraz władz publicznych. Funkcjonowanie tych podmiotów jest ważnym katalizatorem transferu wiedzy i technologii. Ich regionalny charakter podnosi konkurencyjność zaangażowanych przedsiębiorstw, jest naturalnym sposobem transferu wiedzy na rynek energii.
 
REFERENCES (42)
1.
Bartlett, C. and Ghoshal, P. 2011. Re-conceptualizing Bartlett and Ghoshal’s Classification of National Subsidiary Roles in the Multinational Enterprise, 254 pp.
 
2.
Colander et al. 2010 – Colander, D., Holt, R.P.F. and Rosser, J.B. 2010. European Economics at a Crossroads. 253 pp.
 
3.
Davenport, T.H. 2007. Knowledge management for knowledge workers (Zarządzanie pracownikami wiedzy), Kraków, 24 pp. (in Polish).
 
4.
Drożdż, W. ed. 2018. Electromobility in urban development (Elektromobilność w rozwoju miast). Warszawa: PWN, pp. 117–169 (in Polish).
 
5.
Dźwigoł, H. 2010. Systemic approach in the process of enterprise restructuring (Podejście systemowe w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa). Gliwice, 64 pp. (in Polish).
 
6.
e-Polska. Action plan for the development of the information society in Poland for the years 2001–2006 (e-Polska. Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001–2006). The Ministry of Economy, Warszawa 2001 (in Polish).
 
7.
Flaszewska, P. 2016. Organizational design in knowledge management (Projektowanie organizacyjne w zarządzaniu wiedzą). Warszawa, pp. 18–27 (in Polish).
 
8.
Gasz, M. 2013. Europe 2020 Strategy – assumptions and prospects for implementation (Strategia Europa 2020 – założenia i perspektywy realizacji). Wrocław, p. 86. CSO Statistical Yearbook 2016 (in Polish).
 
9.
Hedlund, G. 1994. A model of Knowledge Management and the N-Form Corporation. Strategic Management Journal 15, pp. 73–90.
 
10.
Jakimowacz, A. 2016. The new economy. Complex systems and homo compositus (Nowa ekonomia. Systemy złożone i homo compositus). Warszawa, pp. 21–23 (in Polish).
 
11.
Jasiński, A.H. 2006. Innovation and technology transfer in the transformation process (Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji). Warszawa: Difin, 36 pp. (in Polish).
 
12.
Kang et al. 2010 – Kang, J., Rhee, M. and Kang, K.H. 2010. Revisiting Knowledge transfer, Effects of Knowledge characteristics organizational effort for knowledge transfer. pp. 25–81.
 
13.
Kleer, J. 2009. Knowledge-based economy and globalization: temporal and causal relationships (Gospodarka oparta na wiedzy a globalizacja: związki czasowe i przyczynowe). p. 69 (in Polish).
 
14.
Klincewicz, K. 2008. The objectives of knowledge management (Cele zarządzania wiedzą) [In:] Jemielniak, D. and Koźmiński, A.K. ed. The knowledge management (Zarządzanie wiedzą), Warszawa, p. 81 (in Polish).
 
15.
Kogut, B. and Zander, U. 1993. Knowledge of the Firm and the Evolutionary Theory of the Multinational Corporation. Journal of International Business Studies Vol. 24, Iss. 4, pp. 625–645.
 
16.
Kotowski, W. and Konopka, E. 2014. Energy innovations in the road transport sector (Innowacje energetyczne w sektorze transportu drogowego). Energia Gigawat No. 4–5, 3 pp. (in Polish).
 
17.
Kukliński, A. 2001. The knowledge-based economy. Challenges for the 21st century Poland (Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI wieku). Warszawa, 15 pp. (in Polish).
 
18.
Kukuła, A. 2013. The Knowledge-Based Economy as a strategy for the 21st century economic development (Gospodarka Oparta na Wiedzy jako strategia rozwoju gospodarczego XXI wieku) [In:] New Strategies for the New Age. Borders and possibilities of regional and global integration (Nowe strategie na nowy wiek. Granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych). Scientific editors Chorośnicki, M., Węc, J., Czubik, A., Głogowski, A., Krzyżanowska-Skowronek, I., Nitszke, A., Szczepankiewicz -Rudzka, E., Tarnawski, M., Jagiellonian University Publishing House, Kraków, 563 pp. (in Polish).
 
19.
Kwiecień, K. and Majewski, M. 2001. The secrets of using knowledge (Tajniki wykorzystania wiedzy) [In:] Knowledge management in an enterprise (Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie). Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr, 71 pp. (in Polish).
 
20.
Mączyńska, E. 2014. The Main Determinants of Socio-Economic Development [In:] Economics questions, issues and problems, János Tibor Karlovitz ed. p. 23.
 
21.
Małek, A. and Wnedeker, M. 2010. The theory and practice of PEM fuel cells (Ogniwa paliwowe typu PEM teoria i praktyka). Lublin, p. 12 (in Polish).
 
22.
Mataczyńska, E. 2017. Energy clusters from the perspective of implementing a new market model based on the functioning of microgrids (Klastry energii z perspektywy wdrożenia nowego modelu rynku opartego na funkcjonowaniu mikrosieci). KOMENTARZ IPE No. 1, 9 pp. (in Polish).
 
23.
Miśkiewicz, R. 2017. The knowledge transfer in mergers and acquisitions of enterprises in the steel industry (Transfer wiedzy w procesach fuzji i przejęć przedsiębiorstw w branży hutniczej). Warszawa, p. 25–26 (in Polish).
 
24.
Nonake, I. and Takeuchi, H. 2000. Creating knowledge in the organization (Kreowanie wiedzy w organizacji). Poltext, Warszawa, p. 78 (in Polish).
 
25.
Nowak, P. 2013. Poland in the rankings of knowledge-based economies (Polska w rankingach gospodarek opartych na wiedzy). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego No. 20, p. 39 (in Polish).
 
26.
Papińska-Kacperek, J. 2006. The information society (Społeczeństwo informacyjne). Warszawa, p. 17 (in Polish).
 
27.
Podczarski, P. 2016. Economic efficiency of restructuring processes of industrial enterprises. The example of ironworks in Poland (Efektywność ekonomiczna procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych. Na przykładzie hut żelaza w Polsce). Warszawa, p. 33 (in Polish).
 
28.
Polak, A. 2012. The knowledge map based teaching enterprises to an organization (Nauczanie organizacji przedsiębiorstw za pomocą mapy wiedzy). Warszawa, p. 10 (in Polish).
 
29.
Porter, M.E. 1992. The competition strategy. Methods for analyzing sectors and competitors (Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów). Warszawa, p. 36 (in Polish).
 
30.
Ring, A. and Öfverström, H. 2000. Contextualised View of Knowledge Transfer in Mergers and Acquisitions. Göteborg, p. 54.
 
31.
Rochała, P. and Tincer, M. 2018. The new technologies, transfer of knowledge and technologies, energy industry – directions of changes in Lower Silesia, Poland, trends in the world. ARI (Nowe technologie, transfer wiedzy i technologii, energetyka – kierunki zmian na Dolnym Śląsku, Polsce, trendy na świecie. ARI). Wrocław, pp. 1–11 (in Polish).
 
32.
Rybiński, K. 2015. Kings of innovation at the service of finance (Królowie innowacji na usługach finansowych). Helion, Gliwice, p. 62 (in Polish).
 
33.
Santarek et al. 2008 – Santarek, K., Bagiński, J., Buczacki, A., Sobczak, D. and Szerenos, A. 2008. Technology transfer from university to business. Creating technology transfer mechanisms (Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii). Warszawa: PARP, p. 67 (in Polish).
 
34.
Skrzypek, E. 2010. The knowledge management and its role in modern management (Zarządzanie wiedzą i jego rola we współczesnym zarządzaniu) [In:] The knowledge and innovations management in contemporary organisations (Zarządzanie wiedzą i innowacjami we współczesnych organizacjach) Lachiewicz, P. and Zakrzewska-Bielawska, A. ed., Łódź, p. 273 (in Polish).
 
35.
Skrzypek, E. 2011. Knowledge based economy and its determinants (Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki). Lublin, p. 90 (in Polish).
 
36.
Skyrme, D.J. 1999. Knowledge Commerce: Succeeding in a Global Knowledge Marketplace, Knowledge Economy Conference Beijing, 18 pp.
 
37.
The Lisbon Strategy [Online] http://www.cie.gov.pl/HLP/file... [Accessed: 2018-04-20] (in Polish).
 
38.
Strojny, M. 2000. Knowledge management – general outline of the notion (Zarządzanie wiedzą ogólny zarys koncepcji). No. 2, Warszawa (in Polish).
 
39.
Szatkowski, K. 2016. Management of innovation and technology transfer (Zarządzanie innowacjami i transferem technologii). Warszawa, p. 260 (in Polish).
 
40.
Toffler, A. 2003. Change of power. Knowledge, wealth, and violence in the 21st century (Zmiana władzy. Wiedza, bogactwo i przemoc progu XXI wieku). Poznań, p. 72 (in Polish).
 
41.
Act of 20 February 2015 on renewable energy sources, Amendment of 01.07.2016 Art.2(15a), Art. 38a. (36) [Energy Cluster] (Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Nowelizacja z dnia 01.07.2016 Art.2. ust.15a, Art. 38a. (36) [Klaster energii]) (in Polish).
 
42.
Woźniak, M.G. 2008. The model of social and economic cohesion of the European Union: conclusions for Poland (Model spójności społeczno-ekonomicznej Unii Europejskiej: wnioski dla Polski). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy Iss. 12, pp. 23–29 (in Polish).
 
ISSN:1429-6675