The development of the national energy sector in the perspective 2020 year - ecological and financial aspects
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2009;12(2):19–35
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article continues the discussion on development of the national energy sector. This situation is stimulated by emission reduction requirements and ecological requirements within the European Union. The discussion is based on the power producers’ declarations regarding the new power generation investments over the years 2012–2020. The article takes into account boundary conditions of the new requirements set for Poland, referring to balancing and reporting of CO2 emissions after 2012. The article analyses technical and economic aspects of possible maximisation of reduction potential of CO2 emission of chosen and representative high potential new investments of power generation. Relationships of the electric energy prices were considered with taking into account biomass co-combustion, obligation of purchasing of 100% CO2 emission allowances and option of adoption of the CCS technology. The analysis took into account a gradual increase – up to 15% – of the system gas-steam units in electric power generation over 2013–2020. The analysis was extended onto power plants’ subsector of existing and new power plants. As the next step of the analysis, the national energy sector was evaluated, based on prices level of 2007. The sector was transformed because of new investments and gradual liquidation of existing non-effective units. Evaluation of the energy sector took into account a deviation of the obligation of purchasing of 100% CO2 emission allowances and its postponing form 2013 to 2020, which was negotiated at the EU Summit in December 2008. Simplified analysis resulted in series of data which allows further refinement of views, based onto actual knowledge and changes vital for the sector, regarding strategy of the energy sector development in crucial period till 2020. Resulting conclusions regarding necessity of strengthening the role of natural gas, are opposite to views of great part of the decision-makers who prefer mainly carbon technologies. These technologies are technically premature to be implemented and they are very costly. Benefits of the significant CO2 emission reductions till 2020 will be available not earlier than in the next decade after large scale implementation of the CCS technology.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rozwój sektora energetycznego w perspektywie 2020 r. - aspekty ekologiczne i ekonomiczne
sektor energetyczny, bloki energetyczne, elektrownie, emisje CO2, koszty redukcji CO2, technologia CCS, ceny energii elektrycznej
Artykuł stanowi kontynuację rozważań dotyczących kierunków rozwoju sektora energetycznego stymulowanego zobowiązaniami i wymogami ekologicznymi w ramach UE, opartych na zgłoszonych przez wytwórców energii przedsięwzięciach dotyczących budowy w latach 2012–2020 nowych mocy. Uwzględniono w nim warunki brzegowe nowych wymogów dla Polski, dotyczących bilansowania i rozliczeń ładunków emisjiCO2w okresie po 2012 r. W artykule dokonano oceny techniczno-ekonomicznej i możliwości maksymalizacji zdolności do redukcji emisji CO2 wybranych, reprezentatywnych w rozpatrywanym zbiorze nowych mocy, bloków energetycznych dużej mocy. Określono również relacje cen energii elektrycznej z uwzględnieniem współspalania biomasy, obowiązku zakupu 100% uprawnień do emisji CO2 oraz po przejściu na technologię CCS. Uzyskane wyniki, przy uwzględnieniu sukcesywnego wzrostu do 15% udziału systemowych bloków gazowo-parowych w produkcji energii elektrycznej sektora w okresie 2013–2020, pozwoliły na rozszerzenie analizy na podsektor elektrowni obejmujący istniejące i nowe moce.Wnastępnym kroku, wykorzystując niezbędne dane z wcześniejszych analiz dokonano oceny sektora energetycznego, przekształcanego w wyniku budowy nowych i sukcesywnej likwidacji istniejących nieefektywnych mocy na poziomie cen 2007 r . Przy ocenie kondycji sektora energetycznego uwzględniono uzyskane na szczycie UE w grudniu 2008 r., odstępstwo od wymogu zakupu 100% uprawnień do emisji CO2 od 2013 r. z przesunięciem tego obowiązku na 2020 r. Wwyniku przeprowadzonych uproszczonych analiz uzyskano szereg danych pozwalających, przy obecnym stanie wiedzy i postępujących zmianach istotnych uwarunkowań dla sektora, na dalsze skrystalizowanie poglądów dotyczących strategii jego rozwoju w newralgicznym okresie do 2020 r. Wypływające z nich wnioski dotyczące konieczności wzmocnienia roli gazu ziemnego są w sprzeczności z poglądami znacznej części decydentów, preferujących głównie technologie węglowe, w części niedojrzałe technicznie do wprowadzenia, charakteryzujące się wysokimi kosztami. Przy czym oczekiwane do 2020 r. efekty znaczącej redukcji emisji CO2 będą możliwe do zdyskontowania dopiero w kolejnej dekadzie, po wprowadzeniu na dużą skalę technologii CCS.
 
REFERENCES (9)
1.
Wyniki ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw elektroenergetyki zawodowej w 2007 r. ARE S.A.
 
2.
ZAPART L., ŚCIĄŻKO M., DRESZER K., 2007 - Szacowanie kosztów inwestycji przyszłościowych technologii konwersji węglowych, Polityka Energetyczna t. 10, z. 2, s. 683-696.
 
3.
DRESZER K., WIĘCŁAW-SOLNY L., 2008 r. - Obniżenie emisji CO2 z sektora energetycznego - możliwe ścieżki wyboru technologii, Polityka Energetyczna t. 11, z. 1, s 117-130.
 
4.
Projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 21 grudnia 2007 r. w sprawie emisji przemysłowych (IPPC).
 
5.
GAJDA A., MELKA K., 2008 - Możliwości i zagrożenia w dostosowaniu sektora energetycznego do przyjętych przez Polskę zobowiązań i wymogów ekologicznych Unii Europejskiej. Polityka Energetyczna t. 11, z. 1, s. 43-62.
 
6.
GAJDA A., MELKA K., 2008 - Krajowy sektor energetyczny - ocena wpływu nowych mocy na ograniczenie zanieczyszczeń do powietrza w latach 2008-2020. Polityka Energetyczna t. 12, z. 1, s. 61-77.
 
7.
Druk 17215/08 Rady UE z dn. 12.12.2008 r. dotyczący kompromisu końcowego w sprawie pakietu klimatyczno-energetycznego.
 
8.
Cenniki węgla kamiennego energetycznego Nr B1/01/10/MGJ/2007 r.
 
9.
Analizy autora, opracowane dla potrzeb wewnętrznych PSE - Operator S.A.
 
ISSN:1429-6675