Estimation of electricity absorptive indicator for Gross Domestic Product and electricity demand of the Polish Power System
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułąskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, Zakład Elektrotechniki i Energetyki, Radom
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2013;16(3):25–34
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Multiple forecasts of domestic electricity demand have been documented in existing texts which were based in large part on fmancial assets. Most of those forecasts were significantly exaggerated, and they disagreed with real electricity demand. These forecasts didn’t meet the expextations of the recipients. This paper estimates the forecast of domestic electricity demand proposed by author of this paper in 2004. This forecast was made using the indicators of growth in Gross Domestic Product and the electricity absorption indicator of Gross Domestic Product. It is shown that this forecast was consistentwith the real electricity demand until 2012. For the basie statistical data on the consumption of electricity, the factors of electricity absorption indicator of Gross Domestic Product of Poland were determined for the years 2004-2012. It is shown that these indicators have pointed to a considerably decreasing trend. Using the method proposed by author of this paper in 2004, a new forecast of domestic electricity demand until 2030 is given.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena elektrochłonności PKB i zapotrzebowania na energię elektryczną
prognozowanie, system elektroenergetyczny, energia elektryczna, produkt krajowy brutto
W literaturze istnieje wiele prognoz krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną, które były wykonane z zaangażowaniem znacznych środków finansowych. Większość z tych prognoz była znacznie przeszacowana, ponieważ nie sprawdziła się w porównaniu z rzeczywistym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Prognozy te nie spełniały również oczekiwań użytkowników, dla których były przeznaczone. W tej pracy dokonano oceny prognozy krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną opracowanej przez autora w 2004 roku. Prognoza ta została opracowana metodą wykorzystującą średnioroczne przyrosty dochodu narodowego wytworzonego oraz wskaźników elastyczności zapotrzebowania na energię elektryczną względem tego dochodu. Wykazano, że opracowana prognoza jest zgodna z faktycznym zużyciem energii elektrycznej do 2012 roku. Na podstawie danych statystycznych wyznaczono wartości współczynników elastyczności i elektrochłonności produktu krajowego brutto (PKB) dla lat 2004-2012. Stwierdzono znaczny spadek elektrochłonności PKB w tych latach. Wykorzystując metodę zastosowaną w 2004 roku przedstawiono również prognozę krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną do 2030 roku.
 
REFERENCES (12)
1.
Maciejewski Z., 2005 - Prognozy a możliwości krajowego systemu elektroenergetycznego. Polityka Energetyczna t. 8, z. spec., Kraków.
 
2.
Ministerstwo Gospodarki i Pracy, 2004 - Długoterminowa prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię. Warszawa.
 
3.
MACIEJEWSKI Z., 2003 - Krajowe zużycie energii elektrycznej a prognozowanie jej zapotrzebowania. Polityka Energetyczna t. 6, z. spec., Kraków.
 
4.
Dąsal K., Popławski T., Rusek K., 2011 - Ocena długoterminowych prognoz zużycia energii i mocy szczytowych w systemach elektroenergetycznych. Polityka Energetyczna t. 14, z. 2, Kraków.
 
5.
GUMIŃSKIJ., MACIEJEWSKI Z., 1988 -Prognozowanie potrzeb energetycznych kraju przy wykorzy¬staniu wskaźników elastyczności. Energetyka, Biuletyn Instytutu Energetyki nr 11, Warszawa.
 
6.
MACIEJEWSKI Z. i in., 1990 - Określenie potrzeb energetycznych kraju na podstawie zmieniającego się w latach prognozy wskaźnika elastyczności zużycia energii względem dochodu narodoweg wytworzonego. Studia i Rozprawy nr 5, Wyd. CPPGSMiE PAN, Kraków.
 
7.
Ministerstwo Gospodarki i Pracy, 2005 - Polityka Energetyczna Polski do 2025 roku. Warszawa.
 
8.
Dane operatywne PSE operator, 2004-2012, Warszawa.
 
9.
Główny Urząd Statystyczny, 2011 - Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski. Katowice.
 
10.
SOFUŁ A., 2013 - Konkurencyjność - drogą reform. Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł nr 5 Warszawa.
 
11.
Dobrzańska I. i in., 2005 - Prognozowanie w elektroenergetyce. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 
12.
Statystyki Elektroenergetyki Polskiej. Wydawnictwa Centrum Informatyki Energetyki do 1995 roku, następnie Agencji Rynku Energii S.A., Ministerstwa Gospodarki i Pracy, lata 1990 -2013.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675