Forecasting models of prices in analysis of power system investments under uncertainty
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2003;6(Zeszyt specjalny 1):85–94
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper discusses some aspects of the analysis of investment decision-making models under un- certainty. The models use the real options approach. The approach is appropriate to model investments that are irreversible and an investor can wait rather than invest immediately. The models (e.g. the random walk model, the reverting model, and combined Brownian motion and jump process) assume price uncertainty. The models are applied to analyze an investment in a new power capacity. Some results of the models are presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Modele prognozowania cen w analizach inwestycji w systemie elektroenergetycznym w warunkach niepewności
model cen, model decyzyjny, inwestycja w systemie elektroenergetycznym
Artykuł omawia niektóre aspekty analizy inwestycyjnej wykonywanej przy użyciu modeli decyzyjnych w warunkach niepewności. Modele te wykorzystują podejście opcyjne, tzw. real options approach. To podejście jest właściwe w modelowaniu inwestycji, które są nieodwracalne, a inwestor może zaczekać, a nie inwestować natychmiast. Modele (np. model losowych zmian z trendem, model rewersji oraz model losowych zmian ze skokiem) zakładają niepewność dotyczącą kształtowania się ceny i są wykorzystywane do analizy inwestycji w zakresie nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej. W artykule zaprezentowano wyniki obliczeń z wykorzystaniem powyższych modeli.
ISSN:1429-6675