ORIGINAL PAPER
Fuels from waste for energy source diversification
 
More details
Hide details
1
Instytut Transportu Samochodowego, Poland
2
Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania w Energetyce, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Poland
CORRESPONDING AUTHOR
Artur Gołowicz   

Instytut Transportu Samochodowego, Jagiellońska 80, 03-301, Warszawa, Poland
Submission date: 2020-03-05
Final revision date: 2020-06-17
Acceptance date: 2020-06-21
Publication date: 2020-06-26
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2020;23(2):139–156
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The dynamics of economic development determines the need to develop technologies for waste recycling especially the acquisition of condensed fuels for the needs of the local diversification of energy sources. In a short time, Poland will probably lack its own produced electricity. To apply the process of diversification of energy sources, by developing methods of generating energy from waste, it becomes crucial to protect the environment. The use of cogeneration technology based on fuels derived from waste, in particular concentrated oil and gas fuels, is becoming more common and provides the basis for securing the energy supply in the preferred diversification process. Plastic waste processing in the controlled depolymerization process, which is the reverse of the polymerization process for hydrocarbon recovery – uses petroleum derivatives its production. At present, the greatest interest arises in the material recovery of plastics and rubber in the process of anaerobic thermal decomposition (thermolysis/pyrolysis), which is used on an industrial scale and consists in the degradation of polymer bonds into low molecular weight. The imperative of a modern economy is to obtain energy from fuels from waste treatment, including hazardous waste, preferably in the cogeneration process. The fuel obtained from waste may be used to obtain thermal or electric energy in order to diversify energy sources. The article presents innovative Polish technologies of obtaining fuel in processes of anaerobic thermal decomposition mainly of elastomeric and polymeric waste (including hazardous ones) for direct application in power generators of various power.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Paliwa z odpadów dla dywersyfikacji źródeł energii
waste, energy, alternative fuels, energy sources, diversification
Dynamika rozwoju gospodarczego determinuje potrzebę rozwoju technologii recyklingu odpadów, w szczególności pozyskiwania paliw skondensowanych na potrzeby lokalnej dywersyfikacji źródeł energii. W niedługim czasie, w Polsce prawdopodobnie będzie brakowało wyprodukowanej własnym sumptem energii elektrycznej. Stosowanie procesu dywersyfikacji źródeł energii ma za zadanie, opracowanie metody wytwarzania energii z odpadów w celu ochrony środowiska. Zastosowanie technologii kogeneracji opartej na paliwach pozyskiwanych z odpadów, w szczególności skoncentrowanych paliw typu olej i gaz, staje się coraz bardziej powszechne i daje podstawę bezpieczeństwa dostaw energii w preferowanym procesie jej dywersyfikacji. Obecnie największe zainteresowanie budzi odzysk materiałów z tworzyw sztucznych i gumy w procesie beztlenowego rozkładu termicznego (termolizy/pirolizy), który stosuje się na skalę przemysłową. Polega on na degradacji wiązań polimerowych do niskiej masy cząsteczkowej. Imperatywem nowoczesnej gospodarki jest pozyskiwanie energii z paliw pochodzących z przetwarzania odpadów, w tym niebezpiecznych, najkorzystniej w procesie kogeneracji. Pozyskane z odpadów paliwa mogą znaleźć zastosowanie w produkcji energii cieplnej lub elektrycznej w celu dywersyfikacji źródeł energii. W artykule przedstawione zostały innowacyjne polskie technologie pozyskiwania paliw w procesach beztlenowego rozkładu termicznego, głównie odpadów elastomerowych i polimerowych (w tym niebezpiecznych), do bezpośredniego zastosowania w agregatach prądotwórczych o zróżnicowanej mocy.
 
REFERENCES (16)
1.
Act on Waste of 14 December 2012, Journal of Laws of 2012, item 942 (Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach z póź. zm.) (Dz.U. z 2020, poz. 797) (in Polish).
 
2.
BP Statistical World Energy Review, 2016. British Petroleum. [Online] http://oilproduction.net/files... [Accessed: 2019-12-02].
 
3.
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe, 2014, COM(2014) 398 final. [Online] https://eur-lex.europa.eu/lega... [Accessed: 2020-04-25].
 
4.
Matuszewska et al. 2019 – Matuszewska, A. Hańderek, A. Biernat, K. and Bukrejewski, P. 2019. Thermolytic Conversion of Waste Polyolefins into Fuels Fraction with the Use of Reactive Distillation and Hydrogenation with the Syngas under Atmospheric Pressure. Energy & Fuels 33, DOI: 10.1021/acs.energyfuels.8b03664.
 
5.
Norma CEN/TS 15359 Solid Recovered Fuels – Specifications and Classes. [Online] https://biom.cz/data/normy/153... [Accessed: 2020-06-20].
 
6.
[Online] https://www.bgr.bund.de/EN/Hom... [Accessed: 2020-04--25].
 
7.
[Online] https://www.fakt.pl/wydarzenia... [Accessed: 2020-04-25].
 
8.
[Online] https://www.gadzetomania.pl/34... [Accessed: 2020-04-25].
 
9.
[Online] http://www.klasteroze.it.kielc... [Accessed: 2020-04-25].
 
10.
[Online] https://www.maryscullyreports.... [Accessed: 2020-04-25].
 
11.
[Online] https://www.optimalenergy.pl/a... [Accessed: 2020-04-25].
 
12.
[Online] http://www.photos.wikimapia.or... [Accessed: 2020-04-25].
 
13.
[Online] https://www.pse.pl/dane-system... [Accessed: 2020-04-25].
 
14.
PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) and Conversio Market & Strategy GmbH. Plastics – the Facts 2017. PlasticsEurope, 2018. [Online] https://www.plasticseurope.org... [Accessed: 2020-04-25].
 
15.
Regulation of the Minister of Economy, October 21, 1998, Journal of Laws 1998.145.942 (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych) (Dz.U. 1998 nr 145, poz. 942) (in Polish).
 
16.
Wasielewski et al. 2011 – Wasielewski, R. Stelmach, S. and Sobolewski, A. 2011. Production and use of solid recovered fuels (Wytwarzanie i wykorzystanie stałych paliw wtórnych). IChPW, Chemik No 6, Iss. 65, pp. 572–575 (in Polish).
 
ISSN:1429-6675