ORIGINAL PAPER
Portugal’s energy security in the context of moving away from fossil fuels
 
 
More details
Hide details
1
AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland
 
 
Submission date: 2023-05-21
 
 
Final revision date: 2023-06-21
 
 
Acceptance date: 2023-06-25
 
 
Publication date: 2023-09-19
 
 
Corresponding author
Tadeusz OIkuski   

Faculty of Energy and Fuels, AGH University of Science and Technology, Akademia Górniczo-Hutnicza, 30-059, Kraków, Poland
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2023;26(3):65–80
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Portugal is a country on the Iberian Peninsula with a population of just over 10 million people. The country has no reserves of energy resources such as oil, natural gas, or coal and is therefore dependent on their imports. Nevertheless, it has no problems ensuring energy security. It imports oil from countries such as Brazil, Nigeria, Saudi Arabia and Angola, and gas from Algeria, Nigeria, the United States of America and Qatar. All imports of crude oil and most imports of petroleum products pass through the two main ports of Sines and Leixões, while gas is imported via the Sines LNG terminal and two cross-border gas pipelines at Campo Maior and Valença do Minho. Coal imports are no longer a problem following the closure of the last coal-fired power plant in 2021. As recently as 2019, fossil fuels accounted for as much as 76% of Portugal’s total primary energy supply, with oil accounting for 43%, but the majority of this demand was consumed by road transport (51%), followed by oil-based industries (16%) and household heating (5%). Now, however, the situation is changing. Hydropower and rapidly developing wind and solar energy account for a large share of electricity generation. By 2030, Portugal plans to commission between 600 and 900 MW of new solar capacity annually. Energy security in Portugal is the responsibility of the government and the relevant ministries. As in many other European countries, there is a clear drive towards decarbonization and measures are being taken to ensure that this process takes place as soon as possible, as is explicitly stated in Portuguese government documents. The analysis presented in this article shows that Portugal, despite lacking significant energy resources, can guarantee its energy security at a high level.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Bezpieczeństwo energetyczne Portugalii w kontekście odchodzenia od paliw kopalnych
polityka energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, surowce energetyczne
Portugalia jest krajem położonym na Półwyspie Iberyjskim o liczbie mieszkańców nieznacznie przekraczającej 10 milionów. Nie posiada zasobów surowców energetycznych takich jak: ropa naftowa, gaz ziemny, czy też węgiel i dlatego całkowicie jest uzależniona od ich importu. Niemniej jednak kraj ten nie ma problemów z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego. Ropę naftową sprowadza z takich krajów jak: Brazylia, Nigeria, Arabia Saudyjska czy Angola, a gaz z Algierii, Nigerii, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz z Kataru. Cały import ropy naftowej i większość importu produktów naftowych przechodzi przez dwa główne porty: Sines i Leixões, natomiast gaz sprowadzany jest przez terminal LNG Sines oraz dwa transgraniczne gazociągi Campo Maior i Valença do Minho. Import węgla przestał być problemem po zamknięciu w 2021 roku ostatniej elektrowni węglowej. Jeszcze w 2019 r. paliwa kopalne stanowiły aż 76% całkowitej podaży energii pierwotnej w Portugalii, w tym na ropę naftową przypadało 43%, ale większość tego zapotrzebowania zużywał transport drogowy (51%), następnie przemysł oparty na ropie (16%) i ogrzewanie budynków (5%). Teraz jednak sytuacja się zmienia. Duży udział w produkcji energii elektrycznej stanowi energetyka wodna oraz coraz szybciej rozwijana energetyka wiatrowa i słoneczna. Do 2030 roku Portugalia planuje oddawanie rocznie do eksploatacji od 600 do 900 MW nowych mocy w energetyce słonecznej. Za bezpieczeństwo energetyczne w Portugalii odpowiada rząd za pośrednictwem odpowiednich ministerstw. Tak jak i w wielu innych krajach europejskich widać wyraźnie, co zresztą jest zapisane wprost w portugalskich dokumentach rządowych, dążenie do dekarbonizacji i podejmowanie takich działań, aby ta dekarbonizacja nastąpiła jak najszybciej. Z przedstawionych w artykule analiz wynika, że Portugalia, pomimo braku znaczących zasobów surowców energetycznych, jest w stanie zagwarantować sobie bezpieczeństwo energetyczne na wysokim poziomie.
 
REFERENCES (25)
1.
BP 2022. Statistical Review of World Energy June 2022.
 
2.
CLC 2023. Companhia Logística de Combustíveis, s.a. (CLC). [Online] https://www.clc.pt/ [Accessed: 2023-05-05].
 
3.
Directive/2001/80/WE. Directive 2001/81/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on national emission ceilings for certain atmospheric pollutants. The European Parliament and the Council of the European Union.
 
4.
Directorate-General for Energy and Geology 2023 (Direcção-Geral de Energia e Geologia 2023). [Online] https://www.dgeg.gov.pt/pt/are... [Accessed: 2023-03-31] (in Portugese).
 
5.
Energy in Numbers 2022 (Energia em Números 2022). [Online] https://www.dgeg.gov.pt/pt/des... [Accessed: 2023-04-10] (in Portugese).
 
6.
Eurostat 2022. Data Explorer (europa.eu).
 
7.
Hidroerg 2023. [Online] http://pt.hidroerg.pt/energia_... [Accessed: 2023-04-10].
 
8.
IEA 2022a. Overall electricity production rate, Portugal, 2000–2021. Portugal Electricity Security Policy – Analysis – IEA. [Online] https://www.iea.org/articles/p... [Accessed: 2023-04-07].
 
9.
IRENA 2022. Renewable Capacity Statistics 2022. IRENA International Renewable Energy Agency 2022.
 
10.
macrotrends.net 2023. Portugal GDP 1960–2023. [Online] https://www.macrotrends.net/co... [Accessed: 2023-04-07] (in Portugese).
 
11.
National Energy Balance 2022 (Balanço Energético Nacional 2022). República Portuguesa. Ambiente e ação climática. Direcção-Geral de Energia e Geologia (in Portuguese).
 
12.
NECP 2030. National Energy And Climate Plan 2021–2030. Portugal, December 2019.
 
13.
nettg.pl 2022a. Portugal: the terminal in Sines received the first batch of LNG (Portugalia: terminal w Sines przyjął pierwszą partię LNG). [Online] https://nettg.pl/news/109300/p... [Accessed: 2022-08-12] (in Polish).
 
14.
nettg.pl 2022b. Portugal has shut down its last coal-fired power plant (Portugalia zamknęła ostatnią elektrownię węglową). [Online] https://nettg.pl/gornictwo/182... [Accessed: 2022-11-05] (in Polish).
 
15.
PNEC 2030. Plano Nacional Energia e Clima 2030. Gabinete do Ministro do ambiente e da ação climática. República Portuguesa. Lisboa, 21 de maio de 2020 (in Portugese).
 
16.
portugal.gov.pt 2023. [Online] https://www.portugal.gov.pt/pt... [Accessed: 2023-03-07].
 
17.
Portugal 2021. Energy Policy Review, IEA 2021.
 
18.
portugalenergia.pt 2023. [Online] https://www.portugalenergia.pt... [Accessed: 2023-05-07].
 
19.
Portugal Natural Gas Security Policy. [Online] https://www.iea.org/articles/p... [Accessed: 2023-05-06].
 
20.
Portugal Oil Security Policy 2022. [Online] https://www.iea.org/articles/p... [Accessed: 2023-05-07].
 
21.
ren.pl – Terminal de GNL de Sines com capacidade de emissão a 100% em semana de vaga de frio em Portugal. [Online] https://www.ren.pt/pt-PT/media... [Accessed: 2023-05-07].
 
22.
RNC2050 2019. ROTEIRO PARA A NEUTRALIDADE CARBÓNICA 2050.
 
23.
Sarilho, J. 2023. Biomass in Portugal (A biomassa em Portugal). AGRITERRA. [Online] https://www.agriterra.pt/Artig... [Accessed: 2023-04-10] (in Portuguese).
 
24.
tejoenergia.com 2022. [Online] http://www.tejoenergia.com/pt/...# [Accessed: 2022-09-17] (in Portugese).
 
25.
Zatyka, M. 2015. Portugal is recovering from years of crisis (Portugalia wychodzi na prostą po latach kryzysu). [Online] https://www.bankier.pl/wiadomo... [Accessed: 2022-09-06] (in Polish).
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675