Hard steam coal in the international markets
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 1999;2(1-2):5–25
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Coal still plays the significant role in global primary energy balance and as it seems - at least because of the magnitude of the resources - will remain an important fuel for power generation. Paper presents an analysis of current situation in the international steam coal market. An information on main coal producers in the world and most important import areas has been given. Special attention was put on European market because steam coal import to European Community Countries makes 30% of global steam coal market. Issues of coal prices in the international coal markets and factors having an effect on price level has been also presented. The impact of international ecological conventions and liberalisation of elec- tricity supply systems on coal market have been presented as well. In conclusion - the opportunities and threats for coal as fuel for power generation in future have been listed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wegiel kamienny energetyczny na rynkach światowych
węgiel energetyczny, rynek węgla, ceny węgla, ochrona środowiska
Węgiel wciąż odgrywa znaczącą rolę w globalnym bilansie energii pierwotnej i jak się wydaje - chociażby ze względu na wielkość zasobów - węgiel pozostanie ważnym paliwem dla energetyki. W artykule przedstawiono analizę obecnej sytuacji na światowych rynkach węgla energetycznego. Podano informacje o głównych producentach i eksporterach węgla na świecie oraz o najważniejszych regionach importu. Szczególną uwagę zwrócono na rynek europejski, ponieważ import do krajów Unii Europejskiej stanowi aż 30% światowych obrotów węglem energetycznym. Przedstawione również zostało zagadnienie cen węgla na rynkach międzynarodowych oraz czynniki wpływające na poziom tych cen. Przedstawiono również wpływ międzynarodowych konwencji "ekologicznych" na rynek węgla, jako że węgiel jest postrzegany jako paliwo szkodliwe dla środowiska. Zwrócono również uwagę na wpływ liberalizacji rynku energii na rynek węgla. W konkluzji zestawiono zagrożenia oraz korzystne okoliczności dla węgla jako paliwa w przyszłości.
ISSN:1429-6675