Lower quality steam coals in international trade
U. Lorenz 1  
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków;
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2016;19(3):19–34
 
KEYWORDS
ABSTRACT
There are coals of varying quality in the international trade of steam coal: from anthracite and bituminous coal of a high calorific value to sub-bituminous coal and lignite. The scale of trade of each grade depends on the interrelationships between the suppliers and buyers, and above all – the demand of the power sector on a given type of coal. The industrialized countries import more coal with a higher calorific value. Its price (per unit of mass or energy) is admittedly higher, but its transport is less expensive. Users in developing countries often seek lower-quality coal, not only because of the price, but also for the reason that such fuel adapts better to their power plants’ equipment. The so-called coal price indices have been used widely in international coal trade for several years. Initially, there were 2–3 indexes related to coal of a calorific value of 6,000 kcal/kg. With time, due to the interest of customers, both users and producers of coal, indices for coals of lower quality were developed. The article analyzes the relations between the prices of coals of different quality in selected markets of coal exporters and importers. The aim of this analysis was to estimate the reduction in the price of coal related to a decline of its calorific value of 1 MJ/kg.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Węgle energetyczne o obniżonej jakości w handlu międzynarodowym
węgiel energetyczny, handel międzynarodowy, ceny węgla, węgiel o obniżonej jakości
W obrocie międzynarodowym znajdują się węgle energetyczne o zróżnicowanej jakości: od antracytu i wysokokalorycznych węgli bitumicznych do węgli sub-bitumicznych i lignitu. Skala handlu poszczególnymi gatunkami uzależniona jest od wzajemnych powiązań dostawców i kupujących, a przede wszystkim od zapotrzebowania sektora energetyki na dany rodzaj węgla. Kraje uprzemysłowione importują więcej węgla o wyższej wartości opałowej. Jego ceny (na jednostkę masy czy energii) są co prawda wyższe, ale transport jest tańszy. Użytkownicy w krajach rozwijających się często poszukują węgla o niższej jakości, nie tylko ze względu na cenę, ale też na lepsze dostosowanie takiego paliwa do posiadanych urządzeń wytwórczych w energetyce. Wskaźniki (indeksy) cen węgla energetycznego są powszechnie wykorzystywane w handlu wę- glem na świecie od kilkunastu lat. Początkowo były to 2–3 indeksy i odnosiły się do węgla o kaloryczności 6000 kcal/kg. Z czasem – ze względu na zainteresowanie klientów: użytkowników i producentów węgla – powstawały indeksy dla węgli o niższej jakości. W artykule przeprowadzono analizę zależności pomiędzy cenami węgli różnej jakości na wybranych rynkach eksporterów i importerów węgla. Celem tej analizy było oszacowanie, z jaką obniżką ceny węgla wiąże się spadek jego wartości opałowej o 1 MJ/kg.
 
REFERENCES (10)
1.
Argus Coal Daily International. Wyd. Argus Media Ltd.
 
2.
ARP – Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski. Sprawozdania za styczeń 2015–maj 2016 (dane przetworzone na podstawie wyników badania statystycznego statystyki publicznej „Górnictwo węgla kamiennego”, prowadzonego przez Ministra Gospodarki i realizowanego przez ARP SA O/Katowice).
 
3.
ARP – Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla kamiennego w Polsce. Sprawozdania za styczeń 2015–maj 2016 (dane przetworzone na podstawie wyników badania statystycznego statystyki publicznej „Górnictwo węgla kamiennego”, prowadzonego przez Ministra Gospodarki i realizowanego przez ARP SA O/Katowice).
 
4.
Coal Information 2014 – with 2013 data. Wyd. IEA Paryż 2014, 668 s.
 
5.
Lorenz, U. 2006. Rola wskaźników cen w międzynarodowym handlu węglem energetycznym. Polityka Energetyczna t. 9, z. spec. Kraków: Wyd. IGSMiE PAN, s. 583–596.
 
6.
Lorenz, U. 2012. Indeksy cen węgla energetycznego na rynkach spot – możliwość wykorzystania do- świadczeń w konstrukcji indeksu dla rynku krajowego. Polityka Energetyczna t. 15, z. 4. Kraków: Wyd. IGSMiE PAN, s. 241–253.
 
7.
Lorenz i in. 2013 – Lorenz, U., Ozga-Blaschke, U., Stala-Szlugaj, K. i Grudziński, Z. 2013. Węgiel kamienny w kraju i na świecie w latach 2005–2012. Studia Rozprawy Monografie Nr 183, Kraków: Wyd. IGSMiE PAN, s. 186.
 
8.
Lorenz, U. 2014. Ocena oddziaływania zmian cen węgla energetycznego na rynkach międzynarodowych na krajowy rynek węgla. Studia Rozprawy Monografie Nr 188, Kraków: Wyd. IGSMiE PAN, 138 s.
 
9.
Platts – CTI – Coal Trader International. Wyd. Platts – S&P Global.
 
10.
Platts – CSM – Coal Statistics Monthly. Wyd. Platts – S&P Global.
 
ISSN:1429-6675