The factors shaping the demand, supply, and prices on the hard coal market. Modelling of possible changes in the long-term horizon
M. Fałtyn 1  
,   D. Naczyński 1  
 
More details
Hide details
1
The PGE Capital Group
Publication date: 2018-09-30
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2018;21(3):47–68
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the challenges faced by the hard coal mining sector in Poland. The biggest challenge results from a decrease in the demand for coal, which was triggered mainly by the climate policy, including the tightening of environmental standards and an increase in the efficiency of generating units. The fundamental model of the MRÓWKA domestic coal market has been described. The model allows for determining the marginal price of a given fuel for a given generating unit in the system and the optimal mix of fuels to meet the energy demand. The results of the model calculations for the baseline and alternative scenarios were presented. It has been shown that the optimal distribution of coal mining capacities promotes the import of the discussed fuel in the north-eastern part of the country and that the individual customer valuation leads to a decrease in the competitiveness of the units located in the central-western part of the country. The paper also discusses the potential impact of the domestic oversupply on the balance sheet and the price of coal. According to the obtained results and the basic laws of economics, an oversupply of coal leads to a decrease in prices. For the analyzed variants, the dependence of prices was estimated at PLN 0.0308 / GJ for every million tons of the oversupply. The fall in prices is largely due to the fuel supply to units located close to ports or railway border crossings. Based on the presented arguments it can be concluded that the maximization of financial result from the extraction of coal should be based on an analysis taking incremental changes in fuel prices into account.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Czynniki kształtujące popyt, podaż i cenę na rynku węgla kamiennego. Ujęcie modelowe możliwych zmian w horyzoncie długoterminowym
węgiel kamienny, rynek węgla, cena węgla, prognoza cen węgla, indeks cenowy, MRÓWKA, modelowanie fundamentalne, energy mix
W artykule przedstawiono wyzwania stojące przed sektorem wydobywczym węgla kamiennego w Polsce. Zdecydowanie największe z nich wynika ze spadku zapotrzebowania na surowiec spowodowane głównie przez politykę klimatyczną, w tym zaostrzane normy środowiskowe oraz wzrost sprawności jednostek wytwórczych. Przedstawiono fundamentalny model krajowego rynku węgla kamiennego MRÓWKA. Umożliwia on obliczenia marginalnej ceny danego paliwa dla danej jednostki w systemie oraz optymalnego miksu paliw dla pokrycia zapotrzebowania na energię chemiczną. Zaprezentowano wyniki obliczeń modelowych dla scenariusza bazowego oraz alternatywnego. Wykazano, iż optymalny rozpływ surowca dla zadanych zdolności wydobywczych skutkuje importem paliwa w północno-wschodniej części kraju oraz iż indywidualna wycena klientów prowadzi do zmniejszenia konkurencyjności jednostek zlokalizowanych w centralno-zachodniej części kraju. W pracy przeanalizowano również ewentualny wpływ krajowej nadpodaży surowca na bilans i ceny węgla. Zgodnie z wynikami i podstawowymi prawami ekonomii nadpodaż węgla prowadzi do spadku cen. Dla analizowanych wariantów zależność cen oszacowano na 0,0308 zł/GJ na każdy mln ton nadpodaży surowca. Spadek cen w dużej mierze spowodowany jest dostarczaniem paliwa do jednostek położonych blisko portów lub kolejowych przejść granicznych. Przedstawione argumenty prowadzą do wniosku, iż maksymalizacja wyniku finansowego z działalności wydobycia surowca powinna opierać się na analizie uwzględniającej przyrostowe zmiany cen paliw.
 
REFERENCES (21)
1.
Energy Market Agency – Bulletin of Power Industry.
 
2.
Energy Market Agency – Statistical information on electricity (Informacja statystyczna o energii elektrycznej) (in Polish).
 
3.
Energy Market Agency – Bulletin of Heat Industry.
 
4.
Energy Market Agency – Statistics of Polish Heat System (Statystyka Ciepłownictwa Polskiego) (in Polish).
 
5.
Energy Market Agency – The catalog of reliability parameters of power units (Katalog parametrów niezawodnościowych bloków energetycznych) (in Polish).
 
6.
Energy Market Agency – Catalog of power plants and combined heat and power plants (Katalog elektrowni i elektrociepłowni zawodowych) (in Polish).
 
7.
Energy Market Agency – Catalog of commercial power plants and combined heat and power plants (Katalog elektrowni i elektrociepłowni przemysłowych) (in Polish).
 
8.
IHS Coal.
 
9.
IHS McCloskey Coal Report.
 
10.
Industrial Development Agency JSC – The prices and sales of coal (Ceny zbytu i wielkość sprzedaży sortymentów) (in Polish).
 
11.
Industrial Development Agency JSC – Polish coal market [Online] http://www.polskirynekwegla.pl... [Accessed: 2018-08-01].
 
12.
Statistics Poland –Forestry.
 
13.
Statistics Poland – Production of hard coal”.
 
14.
Statistics Poland – Consumption of fuels and energy carriers in 2016.
 
15.
PKP CARGO Group – tariff distances [Online] https://www.pkpcargo.com/pl/st... [Accessed: 2018-08-01].
 
16.
Polish Geological Survey – The balance of mineral resources deposits in Poland as of 31.12.2017.
 
17.
Polish Power Exchange – coal market data [Online] http://gpi.tge.pl/pl/web/wegie... [Accessed: 2018-08-01].
 
18.
The Ministry of Energy – „Program for the hard coal mining sector in Poland” adopted by the Council of Ministers on 23 January 2018 („Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce”. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 23 stycznia 2018 r.) (in Polish).
 
19.
The Ministry of Economy – Information on the functioning of hard coal mining sector in 2014 and the assessment of the implementation of the program of hard coal mining in Poland in the years 2007–2015 (Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w 2014 r. wraz oceną realizacji Programu działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007–2015) (in Polish).
 
20.
The Supreme Audit Office – Functioning of hard coal mining in the years 2007–2015 against the background of the government program (Funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego w latach 2007–2015 na tle założeń programu rządowego) (in Polish).
 
21.
Thomson Reuters Eikon.
 
ISSN:1429-6675