Impact of local conditions on unit prices of renewable fuels
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2011;14(1):179–196
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Unit cost of supply of local energy source with renewable fuel depends in high degree on features and characteristics of the area. In this article author proposes how to consider local specificity in estimation of unit cost of renewable fuel. It is also discussed how unit prices of applying of farmer equipment affect unit price of renewable fuel. As examples of renewable fuels author proposes straw, Salix Viminalis and biogas. Information presented in this article may be useful in planning of municipal energy infrastructure development.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ lokalnych uwarunkowań na koszty jednostkowe pozyskania paliw odnawialnych
paliwa odnawialne, energetyka rozproszona, Słoma, wierzba energetyczna, biogaz
Koszty jednostkowe pozyskania paliw odnawialnych do obiektów energetyki rozproszonej zależą w bardzo dużym stopniu od uwarunkowań lokalnych i cech obszarów, z których pozyskiwane jest paliwo.Wniniejszej pracy zaproponowanometody uwzględniania miejscowych uwarunkowań i cech plantacji energetycznych przy obliczaniu kosztów jednostkowych pozyskania paliw na potrzeby lokalnych źródeł ciepła i energii elektrycznej. W artykule omówiono też wpływ kosztów korzystania ze oerodków produkcji rolniczej na wysokooeć kosztów jednostkowych pozyskania paliw odnawialnych. Rozważania przeprowadzono na przykładzie słomy, wierzby Salix Viminalis i biogazu rolniczego. Zawarte w artykule informacje mogą być przydatne przy planowaniu rozwoju infrastruktury energetycznej gminy.
 
REFERENCES (36)
1.
DENISIUK W., 2008 – Słoma – potencjał masy i energii. Inżynieria Rolnicza nr 2(100), s. 23–30.
 
2.
DENISIUK W., 2009 – Słoma jako paliwo. Inżynieria Rolnicza nr 1(109), s. 83–89.
 
3.
DENISIUK W., PIECHOCKI J., 2005 – Techniczne i ekologiczne aspekty wykorzystania słomy na cele grzewcze. Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 
4.
Dolnośląska Izba Rolnicza, 2010 – Kalkulacja uprawy 1 ha pszenicy ozimej. www.izbarolnicza.pl/kalkulacje....
 
5.
DUBAS J., GRZYBEK A., KOTOWSKI W., TOMCZYK A., 2004 – Wierzba energetyczna – uprawa i technologie przetwarzania.WydawnictwoWyższej Szkoły Ekonomii iAdministracjiwBytomiu.
 
6.
DUŻYŃSKI A., 2008 – Analiza rzeczywistych parametrów techniczno-eksploatacyjnych gazowych zespołów kogeneracyjnych. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 
7.
FUKSA D., 2008 – Wierzba energetyczna jako alternatywna forma energii cieplnej dla gospodarstw domowych. Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii, Kraków.
 
8.
GAJEWSKI R., 2010 – Potencjał rozwoju biogazowni w Polsce. Polska Izba Biomasy, Referat z konferencji „Biogazownie”, Wrocław, 22.04.2010.
 
9.
GĘBSKA M., FILIPIAK T., 2006 – Podstawy ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych. Warszawa, Wydawnictwo SGGW.
 
10.
GRZYBEK A., GRADZIUK P., KOWALCZYK K., 2001 – Słoma energetyczne paliwo. Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu, Polskie Towarzystwo Biomasy, Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa.
 
11.
GÓRSKI J., 2007 – Skojarzone wytwarzanie ciepła i chłodu w systemach ciepłowniczych w okresie letnim. Nowoczesne ciepłownictwo nr 08/07 (179), s. 14–24.
 
12.
JABŁOŃSKI W., WNUK J., 2004 – Odnawialne Źródła energii w polityce energetycznej Unii Europejskiej i Polski. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu.
 
13.
JESIONEK J., SOLIŃSKI I., 2004 – Biomasa – ekologiczne i odnawialne paliwo XXI wieku. Polityka Energetyczna t. 7, z. 1, s. 37–116.
 
14.
JUROSZEK Z., 2010 – Czynniki warunkujące wysokość kosztów krańcowych pozyskania paliw odnawialnych. Rynek Energii nr 6 (91).
 
15.
KLOJZY-KARCZMARCZYK B., MAZUREK J., 2009 – Zadania samorządów lokalnych w procesie likwidacji niskiej emisji. Polityka Energetyczna t. 12, z. 2/2, s. 277–284.
 
16.
KOWALCZYK K., 2006 – Aktualne zasoby i możliwości pozyskania biomasy na obszarze Dolnego Śląska. Materiały z konferencji „Wdrażanie przepisów UE regulujących wykorzystanie odnawialnych Źródeł energii w wybranych krajach członkowskich, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia wykorzystania biomasy”. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska.
 
17.
KRAWIEC F., 2010 – Odnawialne Źródła energii w świecie globalnego kryzysu energetycznego. Difin, Warszawa.
 
18.
KUBICA K., 2007 – Efektywne i przyjazne środowisku Źródła ciepła – ograniczenie niskiej emisji. Polski Klub Ekologiczny – Okręg Górnośląski. Katowice.
 
19.
MALKO J., 2004 – Energetyka rozproszona – uwarunkowania i perspektywy. Polityka Energetyczna t. 7, z. spec., s. 257–265.
 
20.
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, 2010 – Kalkulacja kosztów produkcji pszenicy ozimej wg cen z maja 2010. www.oodr.pl/pdf.pov10.
 
21.
Polski Związek Pracodawców Usługodawców Rolnych, 2010 – Ceny usług PZPUR. www.uslugirolne.pl/_ceny.htm.
 
22.
POPCZYK J., 2007 – Działania na 2008 oraz strategia na okres przejściowy (do 2020) uwzględniająca perspektywę 2050. Elektroenergetyka, Raport roczny 2007.
 
23.
POPCZYK J., 2009 –W kierunku wielkiej syntezy energii z otoczeniem. Energetyka Cieplna i zawodowa nr 10/2009, s. 5–8.
 
24.
POPCZYK J., 2010 – Kto zarobi a kto straci na handlu energią. Referat z VIII Konferencji „Odbiorcy na rynku energii”, Legnica 31 marca 2010.
 
25.
POPCZYK J., 2010 – Badania nad stosowaniem mikrokogeneracji oraz technologii zintegrowanych z wykorzystaniem OZE (z uwzględnieniem mikrobiogazowni i innych technologii OZE) w różnych kategoriach budynków. Referat z konferencji „Zintegrowany system zmniejszania eksploatacyjnej energochłonności budynków”, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, Gliwice 10.12.2010.
 
26.
SKOREK J., KALINA J., 2005 – Gazowe układy kogeneracyjne. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 
27.
SOLIŃSKI B., 2008 – Analiza struktury kosztów wytwarzania energii cieplnej w lokalnych ciepłowniach opalanych biomasą. Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii.
 
28.
STRZELCZYK F., WAWRZCZAK A., 2008 – Efektywność biomasy jako paliwa energetycznego. Rynek Energii nr 5(78), s. 51–57.
 
29.
SZCZUKOWSKI S., STOLARSKI M., TWORKOWSKI J., PRZYBOROWSKI J., 2004 – Wykorzystanie biomasy wierzby krzewiastej do produkcji energii cieplnej. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 2/2004, s. 31–40.
 
30.
Wielkopolska Izba Rolnicza, 2010 – Kalkulacja uprawy 1 ha pszenicy ozimej. www.wir.org.pl/kalk/pszenica.h....
 
31.
Zawiadomienie o wyborze oferty na świadczenie usług transportowych. Gmina Świlcza, 07.05.2010, www.swilcza.i-gmina.pl.
 
32.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi transportowe w latach 2008–2009. Gmina Opoczno, 06.12.2007, www.um.opoczno.pl/bip/index.xm....
 
33.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług transportowych. Gmina Klimontów, 22.05.2009, http://klimontow.pl/index.php/....
 
34.
ZIĘBIK A., HOINKA K., STANEK W., BUDNIK M., 2010 – Analiza systemowa gospodarki energetycznej kompleksu budowlanego użyteczności publicznej. Referat z konferencji „Zintegrowany system zmniejszania eksploatacyjnej energochłonności budynków”, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, Gliwice 10.12.2010.
 
35.
ZAWADZKI S., 2002 – Podstawy gleboznawstwa. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 
36.
ZWIERZCHOWSKI R., 2005 – Technologie energetycznego wykorzystania biomasy w aspekcie budowy elektrociepłowni małej lub średniej mocy. Materiały z konferencji „IX Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach”, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, 19–21.09.2005, Międzyzdroje.
 
ISSN:1429-6675