Implementation of Energy Modeling Systems in the PLGrid Plus Infrastructure
T. Mirowski 1  
,   J. Kamiński 2  
,   A. Wyrwa 3  
 
More details
Hide details
1
Pracownia Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
2
Pracownia Polityki Energetycznej i Ekologicznej, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
3
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, Kraków
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2014;17(4):217–223
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents a brief characterization of advanced IT services dedicated to the power sector. The services based on computer models are user friendly both for advanced specialists and ordinary users. They are implemented in PLGrid structures so that users can more quickly perform calculations. The article describes the PLGrid infrastructure, which is made up of five main supercomputing centers in Poland to provide the Polish scientific community with an IT platform based on computer clusters, enabling research in various domains of e-Science.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Implementacja modeli systemów paliwowo-energetycznych w infrastrukturze PLGrid Plus
krajowy system elektroenergetyczny, modelowanie matematyczne, badania długookresowe, polityka energetyczna, obliczenia dużej skali
W artykule przedstawiono krótką analizę specjalistycznych usług IT przeznaczonych dla sektora energetyki. Usługi te opierają się na matematycznych modelach systemów paliwowo-energetycznych, które dzięki implementacji w infrastrukturze PLGrid oraz łatwemu interfejsowi użytkownika pozwalają na wykonywanie symulacji zarówno specjalistom zajmującym się modelowaniem, jak i mniej zaawansowanym użytkownikom. Przeanalizowano również infrastrukturę PLGrid, która została utworzona z pięciu największych w Polsce ośrodków obliczeniowych w celu zapewnienia możliwości prowadzenia badań opierając się na symulacjach komputerowych i obliczeniach w różnych dziedzinach e-Science.
 
REFERENCES (13)
1.
BRZYCHCZY, E., 2013.The intelligent computer-aided support in designing mining operations at underground hard coal mines. 23rd World Mining Congress: held in conjunction with ISARC 2013 (International Symposium on Automation and Robotics in the Construction and Mining Industries): August 11–15 2013, Montreal/Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum 2013.
 
2.
European Commission 2014. EU Energy, Transport and GHG Emissions Trends to 2050. Reference scenario 2013. Luxembourg : EU.
 
3.
GAWLIK, L. red. 2013. Węgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku – analizy scenariuszowe. Kraków, GIPH.
 
4.
GOLEC, M., 2014. Krótkoterminowa prognoza funkcjonowania sektora wytwórczego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem nowych mocy opartych na źródłach odnawialnych przy użyciu usługi ModWEEL. Kraków. Biblioteka Wydziału Energetyki i Paliw AGH. Praca dyplomowa magisterska pod kierunkiem dr. inż. T. Mirowskiego.
 
5.
KAMIŃSKI, J. i SAŁUGA, P. 2014. Pozyskanie surowców energetycznych na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej – koncepcja budowy modelu matematycznego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources managament Vol. 30, Issue 1, p. 39–52.
 
6.
KITOWSKI, J., WIATR, K., DUTKA, L., SZEPIENIEC, T., STERZEL, M., PAJĄK i R. DOMAIN-SPECIFIC. 2014. Services in Polish e-Infrastructure. eScience on Distributed Computing Infrastructure. Lecture Notes in Computer Science. Springer 2014, Volume 8500, p 1–15.
 
7.
KUDEŁKO, M. 2005. Znaczenie analizy systemowej w prognozowaniu rozwoju sektorów paliwowo-energetycznych. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 8, z. spec., s. 245–260.
 
8.
MG 2014. Wnioski z analiz prognostycznych na potrzeby Polityki Energetycznej do 2050 roku. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, sierpień 2014.
 
9.
MIROWSKI, T., KAMIŃSKI, J., WYRWA, A. i BRZYCHCZY, E. 2014. Środowisko obliczeniowe dla energetyki na przykładzie usług dziedzinowych w infrastrukturze PLGrid Plus. Nałęczów: VIII konferencja „Zarządzanie Energią i Teleinformatyką – ZET".
 
10.
OSTROWSKA, D. 2014. Analiza wpływu zmian cen paliw pierwotnych na zużycie energii chemicznej w sektorze energetycznym. Kraków. Biblioteka Wydziału Energetyki i Paliw AGH. Praca dyplomowa magisterska pod kierunkiem dr. hab. inż. J. Kamiñskiego.
 
11.
PLGrid 2014. Strona internetowa projektu PLGrid. www.plgrid [dostęp: 02.08.2014].
 
12.
SUWAŁA, W. 2013. Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energią. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 16, z. 3, s. 47–58.
 
13.
WYRWA, A. 2010. Power system development: integrated assessment modeling. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, cop., s. 133–137.
 
ISSN:1429-6675