Results of preliminary studies on the long-term development of the power system in Poland
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2012;15(4):85–96
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper presents the results of preliminary studies on the long-term development of the power system in Poland. In particular, it analyzes the impact of the price of CO2 emission allowances resulting from the two scenarios of the Energy Roadmap 2050 on the change in the structure of generating capacity and production. The main analytical tool used in the examination was the TIMES model generator. The paper further describes the Reference Energy System developed and used. The main computational assumptions include predictions of the following: prices and supply of primary energy sources, prices of CO2 emission allowances (EUA), the demand for electricity, the technical and economic parameters of energy technologies. The results revealed significant changes in the structure of fuels and technologies up to 2050 caused by the decarbonization policy. These changes deepen with the increase in the EUA price. The role of low carbon technologies such as: renewables, mainly wind turbines and biomass CHPs, nuclear power plants, brown coal power plants equipped with CCS will significantly increase.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wyniki wstępnych badań nad długookresowym rozwojem krajowego systemu wytwarzania energii elektrycznej w Polsce
system elektroenergetyczny, modelowanie matematyczne, badanie długookresowe, prognoza do 2050
W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań nad długookresowym rozwojem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w Polsce. W szczególności zbadano wpływ cen uprawnień do emisji CO2 (EUA) wynikających z dwóch scenariuszy Energetycznej Mapy Drogowej 2050 na zmiany w strukturze mocy wytwórczych oraz produkcji w KSE. Głównym narzędziem analitycznym wykorzystanym w pracy był generator modeli systemów energetycznych - TIMES. W artykule zaprezentowano zbudowany i wykorzystany do analizy referencyjny model krajowego systemu wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Przedstawiono podstawowe założenia obliczeniowe obejmujące prognozy: cen i poda nośników energii pierwotnej, cen uprawnień do emisji CO2 zapotrzebowania na energię elektryczną oraz parametrów techniczno-ekonomicznych stosowanych technologii energetycznych. Otrzymane wyniki wskazują na istotne zmiany w strukturze paliwowej i technologicznej KSE do roku 2050 spowodowane polityką dekarbonizacyjną. Zmiany te pogłębia wzrost ceny EUA. Znacząco wzrośnie rola źródeł niskoemisyjnych: odnawialnych, głównie elektrowni wiatrowych i elektrociepłowni opalanych biomasą, elektrowni jądrowych, elektrowni opalanych węglem brunatnym wyposażonych w technologie CCS.
 
REFERENCES (14)
1.
Agencja Rynku Energii, 2011 – Aktualizacja Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030, Zamówienie Ministerstwa Gospodarki, Umowa nr IV/140/P/15004/4300/11/DEJ, Warszawa.
 
2.
Baza danych Energy System Analyses (ESA2), http://www.esa2.eu/.
 
3.
BUKOWSKI M., ŚNIEGOCKI A., 2010 – Mix energetyczny 2050 – Analiza scenariuszy dla Polski – Raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w ramach umowy Nr II/183/P/75001/11/DGR przez Instytut Badań Strukturalnych i demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej, Warszawa.
 
4.
EC BREC IEO, 2007 – Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do roku 2020, Warszawa.
 
5.
European Commission, 2011 – Energy Roadmap 2050 – Impact assessment and scenario analysis, Bruksela.
 
6.
JELEŃ K. (red.), CAŁA M. (red.), 2012 – Zarys stanu i perspektywy energetyki polskiej. Studium AGH. Wydawnictwo AGH (w druku).
 
7.
JESTIN L., 2004 – Polish Power to 2030. Energetyka, Spec. Ed. No IV.
 
8.
KAMIÑSKI J., 2010 – Modelowanie systemów energetycznych: ogólna metodyka budowy modeli. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2. Wyd. IGSMiE PAN. Kraków.
 
9.
LIBICKI J., TARASIEWICZ Z., 2005 – Projektowanie i budowa Kopalni Węgla Brunatnego Legnica. Węgiel Brunatny, Kwartalny Biuletyn Informacyjny nr 3/52, 2005, ( http://www.ppwb.org.pl/wb/52/1...).
 
10.
LOULOU i in. 2005 – LOULOU R., REMME U., KANUDIA A., LEHTILA A., GOLDSTEIN G., 2005 –ETSAP Documentation for the TIMES Model – Part I; (http://www.etsap.org/tools.htm).
 
11.
Ministerstwo Gospodarki, 2011 – Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Warszawa.
 
12.
PLUTA i in. 2011 – PLUTA M., WYRWA A., ZYŚK J., 2011 – Impacts of new rules under EU emission trading system on the fuel and technology mix of the Polish power sector. 3rd International Youth Conference on Energetics, Leiria.
 
13.
SUWAŁA W., 2011 – Modelowanie systemów paliwowo-energetycznych. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.
 
14.
TARKOWSKI R., ULIASZ-MISIAK B., 2005 – Struktury geologiczne perspektywiczne do składowania CO2 w Polsce. Polityka Energetyczna t. 8, z. spec. Wyd. IGSMiE PAN. Kraków.
 
ISSN:1429-6675