Foreign corporate groups with the largest share in Polish electricity market
 
More details
Hide details
1
Pracownia Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo-Energetycznego, IGSMiE PAN, Kraków
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2014;17(4):205–216
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper discusses two foreign corporate groups with the largest share in electricity generation in Polish market, namely EDF and GDF Suez groups. As an introduction, the share of all important corporate groups in the Polish energy market in the volume of electricity introduced into the grid in Poland in 2013 is presented. In the following chapters, the aforementioned foreign groups’ assets on multiple continents, their involvement in the development of energy, both conventional and renewable, and planned investments are extensively discussed. Attention is drawn to a great importance of the nuclear energy, especially in the case of EDF group in France and in the UK. Much attention is paid to the renewable energy sector. Both EDF and GDF Suez attach great importance to the development of these energy sources, which is consistent with the EU energy and climate policy. The activity of these companies in Poland, operating under the names of EDF Poland and GDF Suez Polish Energy S.A., is presented against this background. Both companies have a significant share in the production of electricity in our country: EDF Poland – 9.7% and GDF Suez Polish Energy S.A. – 5.1%. They develop both conventional and renewable energy. Of particular note is the world’s largest biomass-fired power plant, the so-called “Green Block”, with a capacity of 205 MW, commissioned in 2013 by GDF Suez Polish Energy S.A.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Największe pod względem udziału zagraniczne grupy kapitałowe obecne na polskim rynku energii elektrycznej
produkcja energii elektrycznej, struktura, grupa kapitałowa
W artykule przedstawiono dwie zagraniczne grupy energetyczne mające największy udział w wytwarzaniu energii elektrycznej na polskim rynku. Są to grupy EDF oraz GDF Suez. Na wstępie przedstawiono udział wszystkich liczących siê na polskim rynku energii grup energetycznych w wolumenie energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w Polsce w 2013 roku. W kolejnych rozdziałach obszernie omówiono aktywa wspomnianych wcześniej zagranicznych grup występujące na wielu kontynentach, ich zaangażowanie w rozwój energetyki, zarówno konwencjonalnej, jak i odnawialnej, oraz planowane inwestycje. Zwrócono uwagę na ogromne znaczenie, jakie posiada energetyka jądrowa zwłaszcza w grupie EDF we Francji oraz wWielkiej Brytanii. Dużo uwagi poświęcono energetyce odnawialnej. Zarówno EDF, jak i GDF Suez ogromną wagę przywiązują do rozwoju tych źródeł energii, co jest zgodne z prowadzoną przez Unię Europejską polityką energetyczno-klimatyczną. Na tym tle przedstawiono działalność wymienionych firm w Polsce funkcjonujących pod nazwami EDF Polska oraz GDF Suez Polska Energia S.A. Obydwa przedsiębiorstwa mają znaczący udział w produkcji energii elektrycznej w naszym kraju, EDF Polska – 9,7%, natomiast GDF Suez Polska Energia S.A. – 5,1%. Rozwijają zarówno energetykę konwencjonalną, jak i odnawialną. Na uwagę zasługuje zwłaszcza oddany do eksploatacji w 2013 roku przez GDF Suez Polska Energia S.A. największy na świecie, tzw. Zielony Blok, o mocy 205 MW, opalany biomasą.
 
REFERENCES (25)
1.
CIEPIELA, D. 2014. EDF rozpoczyna modernizację Elektrowni Rybnik za 1,4 mld zł. (www.wnp.pl), informacja z dnia 16.06.2014 r.
 
2.
Dalkia 2014. http://www.dalkia.pl/ [dostęp: 15.07.2014].
 
3.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
 
4.
EDF 2014. http://about-us.edf.com/ [dostęp: 01.07.2014].
 
5.
EDF Key Figures 2013.
 
6.
EDF Polska 2014. http://polska.edf.com/ [dostęp: 09.07.2014].
 
7.
EDF Sprawozdanie... 2014 – 013 full-year results up, driven by good operating and financial performance Strengthened financial structure 2014–2018 vision. 13 February 2014.
 
8.
ENEA 2014 – ENEA. http://www.firma.enea.pl/ [dostęp: 02.08.2014].
 
9.
Enerdata 2014. http://www.enerdata.net/ [dostęp: 09.07.2014].
 
10.
GDF Polska 2014. http://www.gdfsuez-energia.pl/ [dostęp: 09.07.2014].
 
11.
GDF Suez 2014. http://www.gdfsuez.com/en/busi... [dostęp: 09.07.2014].
 
12.
GDF SUEZ Key Figures 2013.
 
13.
GRUDZIŃSKI, Z. 2011. Wpływ opłat środowiskowych wynikających z parametrów jakościowych węgla na koszty produkcji energii elektrycznej. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management t. 27, z. 1. s. 115–127.
 
14.
KASZYŃSKI i in. 2013 – KASZYŃSKI, P., KAMIŃSKI, J.,MIROWSKI T. i SZURLEJ, A. 2013. Rozwój energetyki przemysłowej w Polsce. Polityka energetyczna – Energy Policy Journal t. 16, z. 3, ISSN 1429-6675, s. 35–46.
 
15.
MACIEJEWSKI, Z. 2013. Ocena elektrochłonności PKB i zapotrzebowania na energię elektryczną. Polityka energetyczna – Energy Policy Journal t. 16, z. 3, ISSN 1429-6675, s. 25–34.
 
16.
Main projects under construction. GDF Suez, December 2012.
 
17.
Nuclear Power in the United Kingdom. World Nuclear Association. http://www.world-nuclear.org/ [dostęp: 18.04.2014].
 
18.
PGE 2014 – PGE Biuletyn Informacji Publicznej http://www.gkpge.pl/ [dostęp: 02.08.2014].
 
19.
Power 2014. http://www.power-technology.co... [dostęp: 02.09.2014].
 
20.
PSE 2013 – Miesięczny raport z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego. Grudzień 2013.
 
21.
Statystyka elektroenergetyki polskiej. ARE Warszawa 2013.
 
22.
SZCZERBOWSKI, R. i CERAN, B. 2013. Możliwości rozwoju i problemy techniczne małej generacji rozproszonej opartej na odnawialnych źródłach energii. Polityka energetyczna – Energy Policy Journal t. 16, z. 3, ISSN 1429-6675, s. 193–2005.
 
23.
TAURON 2014 – TAURON Wytwarzanie http://www.tauron-wytwarzanie.... [dostęp: 02.08.2014].
 
24.
URE 2014 – Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2013 r. Biuletyn URE 2/2014.
 
25.
Węgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku – analizy scenariuszowe. Red. nauk. Lidia Gawlik. Autorzy: Gawlik L., Mirowski T., Olkuski T., Pluta M., Suwała W., Szurlej A., Wyrwa A., Zyśk J. i in. Katowice: Wyd. IGSMiE PAN, 2013. 299 s., ISBN: 978-83-904195-6-5.
 
ISSN:1429-6675