Imports of coal to Poland - logistical considerations
 
More details
Hide details
1
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, Kraków
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2013;16(4):125–138
 
KEYWORDS
ABSTRACT
For several years, imported coal has regularly entered the Polish coal market. In light of the oversupply of domestic coal in Poland, the imported coal was still available in domestic market. The situation has caused concern among Polish coal producers. This paper presents logistical considerations for Polish coal imports. Imported coal to Poland is mainly transported by rail (about three quarters), with the remainder coming by sea. In the case of imports by rail, essential elements of the supply chain are the coal transshipment capacity at border crossings (including railway handling terminals) and the condition of the railway lines. The article goes on to describe the modernization processes of the main railway crossings, outlining the main railway investments essential for the transportation of coal. These concern the construction, modernization, and revitalization of the railway lines; the construction of bridges and railway viaducts; as well as the modernization of other railway infrastructure. In the case of imports by sea, the analysis focuses on investments held at four ports - Gdańsk, Gdynia, Szczecin, and Świnoujście. Key operations concern the deepening of the waterways and the construction of the needed road, rail, storage, and transportation infrastructure. Attention was paid to the construction of the Dry Bulk Terminal (Terminal Suchych Ładunków Masowych) at the Port of Gdańsk. The target handling capacity of the terminal is expected to be six million tonnes in import relationships. According to estimates of the total coal handling capacity, relative imports could amount to around 13-14 million tons.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Import węgla do Polski - uwarunkowania logistyczne
import węgla, logistyka, kolejowe terminale przeładunkowe, porty morskie
Od kilku lat węgiel pochodzący z importu jest stałym elementem na rynku polskim. Tym bardziej - w świetle nadpodaży rodzimego surowca - wzbudza to niepokój wśród krajowych producentów. W artykule zaprezentowano uwarunkowania logistyczne importu węgla do Polski. Węgiel sprowadzany jest przede wszystkim koleją oraz w mniejszym stopniu drogą morską. W przypadku importu kolejowego istotnymi elementami wpływającymi na jego logistykę będą zdolności przeładunkowe przejść granicznych (w tym: terminali przeładunkowych) oraz stan techniczny linii kolejowych. W artykule omówiono modernizacje prowadzone na głównych przejściach kolejowych. Zaprezentowano również główne inwestycje kolejowe istotne dla przewozów węgla. Dotyczą one budowy, modernizacji i rewitalizacji linii kolejowych, budowy mostów i wiaduktów kolejowych, a także modernizacji infrastruktury kolejowej. W przypadku importu morskiego skupiono się na inwestycjach prowadzonych w czterech portach morskich: Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Swinouj ściu. Prace wiążą się z pogłębianiem torów wodnych, budową odpowiedniej infrastruktury drogowej, kolejowej, magazynowej i transportowej. Zwrócono uwagę na budowę Terminalu Suchych Ładunków Masowych w Porcie Gdańsk. Docelowe zdolności przeładunkowe tego terminalu mają wynieść sześć mln ton w relacji importowej. Według szacunków łączne zdolności przeładunkowe węgla w relacji importowej wynoszą około trzynastu-czternastu milionów ton/rok.
 
REFERENCES (45)
1.
GRUDZIŃSKI Z., 2011 - Analiza cen węgla energetycznego na rynkach międzynarodowych z wykorzystaniem elementów analizy technicznej. Przegląd Górniczy Nr 1-2, Wyd. ZG SITG Katowice, s. 51-57.
 
2.
GRUDZIŃSKI Z., 2012 - Metody oceny konkurencyjności krajowego węgla kamiennego do produkcji energii elektrycznej. Studia Rozprawy Monografie Nr 180, Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 271.
 
3.
LORENZ U., 2009a - Wzrosty i spadki cen węgla energetycznego na świecie w 2008 roku. Przegląd Górniczy Nr 3-4 (1036-37), Wyd. ZG SITG, Katowice, s. 1-8.
 
4.
LORENZ U., 2009b - Rynki węgla energetycznego w dobie kryzysu. Polityka Energetyczna t. 12, z. 2/2, Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 354-145.
 
5.
LORENZ U., 2011 - Prognozy dla rynków węgla energetycznego w świecie. Polityka Energetyczna t. 14, z. 2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 231-248.
 
6.
LORENZ U., GRUDZIŃSKI Z., 2009 - Międzynarodowe rynki węgla kamiennego energetycznego. Studia Rozprawy Monografie Nr 156, Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 103.
 
7.
STALA-SZLUGAJ K., 2012 - Polish imports of steam coal from the East (CIS) in the years 1990-2011. Studia, Rozprawy, Monografie nr 179, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 92.
 
8.
STALA-SZLUGAJ K., KLIM A., 2012 - Rosyjski i kazachski węgiel energetyczny na rynku polskim. Polityka Energetyczna t. 15, z. 4, Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków, s. 229-240.
 
9.
Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski. Sprawozdanie za 4 kwartały 2012 r. Według informacji przekazanych do 5 marca 2013 roku. Katowice, marzec 2013 r. ARP SA O/Katowice. Dane przetworzone na podstawie wyników badania statystycznego statystyki publicznej „Górnictwo węgla kamiennego", prowadzonego przez Ministra Gospodarki i rea¬lizowanego przez ARP SA O/Katowice.
 
10.
Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w 2012 r.(dane przed badaniem biegłych rewidentów). Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, marzec 2013 (www.mg.gov.pl, dostęp: 16.08.2013).
 
11.
Informacja statystyczna o energii elektrycznej, Wyd. Agencja Rynku Energii SA, Warszawa, biuletyny miesięczne, numery z lat 2008-2013.
 
12.
Krajowy bilans energii. Wyd. ARE, Warszawa, Biuletyny kwartalne, numery z lat 2006-2013.
 
13.
Rocznik statystyczny gospodarki morskiej. Wyd. GUS, Warszawa, wydania z lat 2007-2013.
 
14.
Sprawozdanie z wykonania w 2012 roku Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, maj 2013, s. 23 (www.bip.transport.gov.pl, dostęp: 16.08.2013).
 
15.
Transport - wyniki działalności. Wyd. GUS, Warszawa, wydania z lat 2007-2013.
 
16.
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015. Ministerstwo Infrastruktury, maj 2011, s. 91 (http://bip.transport.gov.pl, dostęp: 16.08.2013).
 
17.
Charakterystyka kolejowych przejść granicznych z Białorusią: 1. Terespol - Park Bug - Brześć Centralny, 2. Terespol - Zareczyca - Brześć Północny. I Konferencja PKP PLK SA i Kolei Białoruskiej z Przewoźnikami, Lublin, 18-19 października 2012 (http://www.plk-sa.pl/ /fileadmin^PDF/podstrony_rozne/Materialy_wspolpraca_miedzynarodowa/5_Terespol_-_Brest .pdf, dostęp: 16.08.2013).
 
18.
Kolejowe przejścia graniczne na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku. I Konferencja PKP PLK SA i Kolei Białoruskiej z Przewoźnikami, Lublin, 18-19 października 2012 (http://www.plk-sa.pl/fileadmin... a/3._Prezentacja_przejsc_granicznych_IZ_Bialystok.pdf, dostęp: 16.08.2013).
 
19.
Średnia prędkość handlowa kolejowych przewozów towarowych w Polsce - I półrocze 2012 roku. Raport Urzędu Transportu Kolejowego (http://www.utk.gov.pl/pl/anali... /biuletyny-raporty, dostęp: 16.08.2013).
 
20.
Kalkulacja 2013 - wersja internetowa oprogramowania do wyznaczania kolejowych odległości transportowych (https://skrj.plk-sa.pl/kalkula..., dostęp: 16.08.2013).
 
21.
Eurostat (www.epp.eurostat.ec.europa.eu, dostęp: 16.08.2013).
 
22.
Izba Celna w Białymstoku (www.bialystok.uc.gov.pl, dostęp: 16.08.2013).
 
23.
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki (www.bip.uw.olsztyn.pl, dostęp: 16.08.2013).
 
24.
PKP PLK SA (www.plk-inwestycje.pl, dostęp: 16.08.2013).
 
25.
Agrostop Sp. z o.o. (www.agrostop.pl).
 
26.
 
27.
Bialchem Group Sp. z o.o. (www.bialchem.pl).
 
28.
Cargospeed Sp. z o.o. (www.cargosped.pl).
 
29.
Centrum Logistyczne w Łosośnej (www.cllososna.pl).
 
30.
Chemikals Sp. z o.o (www.logisticportbraniewo.pl).
 
31.
CTL Logistsics Sp. z o.o (www.ctl.pl).
 
32.
Euroterminal Sławków Sp. z o.o. (www.euroterminal.pl).
 
33.
Krex Sp. z o.o. (www.krex.com.pl).
 
34.
Morski Port Gdańsk SA (www.portgdansk.pl).
 
35.
Morski Terminal Masowy Gdynia (www.mtmg.gdynia.pl).
 
36.
PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o. (www.clmalaszewicze.pl).
 
37.
PKP Cargo Centrum Logistyczne Medyka-Żurawica Sp. z o.o. (www.cl-medyka.pl).
 
38.
Polfrost Terminal Sp. z o.o. (www.polfrostterminal.pl).
 
39.
Port Północny Sp. z o.o. (www.polnocny.portgdansk.pl).
 
40.
Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o. (www.tradetrans.eu).
 
41.
Terminal Przeładunkowy Rolimex (www.rolimex.com.pl).
 
42.
Terminale Przeładunkowe Sławków-Medyka (www.tpsm.pl).
 
43.
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA (www.port.szczecin.pl).
 
44.
Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA (www.port.gdynia.pl).
 
45.
Zarząd Portu Morskiego w Elblągu Sp. z o.o. (www.port.elblag.pl).
 
ISSN:1429-6675