Influence of CO2 sequestration on energy production costs in coal and natural gas fired power plants
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Kraków
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2005;8(Zeszyt specjalny 1):561-570
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Nowadays increasing threat of global warming is one of the most important problems. In the case of greenhouse effect hypothesis confirmation CO2 sequestration will be necessary and will be forced by administrative decision. Prices of energy carriers will be higher or the emission fees will increase and all consumers will bear the costs of sequestration. Analysis conducted in the article proves that increase of prices of energy carriers will be heavy if sequestration tax is introduced. Emission fees exert also a big influence on cost of energy production. In that situation the fast development of new technologies of separation and capture of carbon dioxide, new technologies of combustion (e.g. combustion in a pure oxygen) is a big chance for energy sector. The cooperation with the oil and gas industry may also be very useful. Oil and gas companies have know-how about transportation and storage of gases and carbon dioxide may be used in enhanced oil recovery processes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ sekwestracji geologicznej na koszty wytworzenia energii w elektrowniach węglowych i gazowych
sekwestracja, efekt cieplarniany, koszty energii
Rosnące zagrożenie efektem cieplarnianym, związane z gwałtownym wzrostem antropogenicznej emisji dwutlenku węgla staje się coraz poważniejszym problemem. W przypadku potwierdzenia się hipotezy o znacznym wpływie dwutlenku węgla na ocieplanie się klimatu, sekwestracja węgla stanie się koniecznością i najprawdopodobniej zostanie wymuszona na drodze administracyjnej. Koszty tej operacji poniosą konsumenci energii w postaci zwiększonych cen nośników energii (forma podatku) lub samej energii (opłaty za emisję lub koszty jej uniknięcia). Analiza przeprowadzona w artykule wskazuje na bardzo duży wzrost cen nośników energii w przypadku wprowadzenia podatku uzależnionego od kosztów sekwestracji. Opłata za emisję mają również duży wpływ na koszty wytwarzania energii. Przy dużym wzroście kosztów nadzieją dla sektora energetycznego opartego na węglu jest szybki rozwój technologii separacji i przechwytywania dwutlenku węgla, rozwój nowatorskich technologii spalania np. spalania w czystym tlenie oraz ścisła współpraca z sektorem naftowym np. poprzez wykorzystywanie dwutlenku węgla w procesach ulepszonych metod eksploatacji złóż ropy naftowej.
 
REFERENCES (6)
1.
DAVE N.C., Duffy G.J., Edwards J.H., 2000 — Economic Evaluation of Capture and Sequestration of CO2 from Australia Black Coal-Fired Power Stations, GHGT-5.
 
2.
HERZOG H., 2000 — The Economics of CO2 Separation and Capture. Technology, vol. 7, supplement 1, pp. 13–23.
 
3.
KOSOWSKI P., RYCHLICKI St., STOPA J., 2005 — Analiza kosztów separacji CO2 ze spalin w związku z możliwością jego podziemnego składowania. Wiertnictwo, Nafta, Gaz, r. 22/1, s. 205–210.
 
4.
LATOUR-GAYET P., 2004 — Can the oil and gas industry help solve the CO2 problem? Australian Petroleum Production and Exploration Association Conference. Canberra, Australia March 30, Schlumberger.
 
5.
NGUYEN D.N., ALLINSON W.G., 2002 — The Economics of CO2 Capture and Geological Storage. SPE Asia Pacific Oil and Gas Conference, Melbourne, Australia.
 
6.
PETIT J.R., JOUZEL J., et al., 1999 — Climate and atmospheric history of the past 420 000 years from the Vostok ice core in Antarctica. Nature 399 (3 June), pp 429–436.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top