Katowice Coal Holding Inc. - multi-plant enterprise on the competitive electrical energy market
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2003;6(Zeszyt specjalny 2):399–406
 
KEYWORDS
ABSTRACT
On the beginning of the paper Katowice Coal Holding Inc. is characterised - one of major consumer of electrical energy in Poland that in the second part of 2002 year entered the competitive electrical energy market. Subsequently particular stages of the entry are talk over including modernisation of measuring and calculating systems, creation of computer and transmission systems and creation of Central Power Operator's Room. Much attention is paid to peculiarity of internal settlement including internal balance market and internal power stock exchange in order to keep fair allotment the cost of deviation to particular plants. Lack of integrity in the rules and instructions and lack of assistance in entering the market from the side of energy companies are also shown. It has been proved that active joint into process of evolutionary changes gives positive economic results.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Korzyści, zagrożenia i problemy na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej - w świetle doświadczeń KHW S.A.
konkurencyjny rynek energii, Katowicki Holding Węglowy S.A
Na wstępie scharakteryzowano Katowicki Holding Węglowy S.A. - jednego z większych odbiorców energii elektrycznej w Polsce, który wszedł w 2002 roku na konkurencyjny rynek energii. Następnie omówiono poszczególne etapy wejścia, w tym modernizację układów pomiarowo-rozliczeniowych, budowę systemów transmisji danych i informatycznego, centralnej dyspozytorni energetycznej. Dużo uwagi poświęcono specyfice wewnętrznych rozliczeń. Utworzeniu wewnętrznego rynku bilansującego i giełdy energii w celu sprawiedliwego podziału kosztu odchyłki firmy na poszczególne zakłady. Pokazano brak spójności przepisów i instrukcji oraz brak pomocy odbiorcom w wejściu na rynek energii przez firmy z branży energetycznej. Udowodniono, że aktywne włączenie się w proces ewolucyjnych przemian przynosi pozytywne wyniki finansowe.
ISSN:1429-6675