National grid electrical power infrastructure – threats and challenges
W. Dołęga 1  
 
More details
Hide details
1
Department of Electrical Power Engineering, Faculty of Electrical Engineering, Wroclaw University of Science and Technology, Wrocław
Publication date: 2018-06-30
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2018;21(2):89–103
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the paper is to draw attention to risks and challenges faced by the national grid infrastructure both in the area of transmission and distribution. The study presents the characteristics of the network grid in the area of transmission and distribution. The threats concerning the transmission and distribution infrastructure were also discussed. Both the national transmission and the distribution grids are adapted to presently occurring typical conditions of the demand on electricity and to the execution of internal tasks in normal states, but they may pose a potential threat to the security of the energy supplies. In the context of the forecasted future growth of the electricity demand, the insufficient capacity of the National Power System in domestic sources and sources available through interconnections, the uneven distribution of sources and customers with the lack of adequate grid transmission capacity, the necessity to improve the quality and reliability of energy supply to end users and to intensively develop renewable energy sources, the current grid infrastructure in the area of transmission and distribution will be insufficient. It will be necessary to expand and modernize the 400 and 220 kV transmission grid, the 110 kV distribution grid, in large urban agglomerations in particular, the MV distribution grid in rural areas in particular, and to implement investments aimed at increasing the export and import capacities of the National Power System. The paper presents challenges faced by transmission and distribution system operators. They mainly concern the field of investments and the area related to the preparation and implementation of investments in the grid. These challenges result from national legislation which is inappropriate and imposes many legal and administrative barriers substantially limiting the speed and effectiveness of the investment process.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Krajowa sieciowa infrastruktura elektroenergetyczna – zagrożenia i wyzwania
elektroenergetyka, infrastruktura sieciowa, rozwój
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zagrożenia i wyzwania stojące przed krajową infrastrukturą sieciową zarówno w obszarze przesyłu, jak i dystrybucji. W opracowaniu przedstawiono charakterystykę infrastruktury sieciowej w obszarze przesyłu i dystrybucji. Omówiono zagrożenia dotyczące infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej. Zarówno krajowa sieć przesyłowa, jak i dystrybucyjna jest przystosowana do występujących obecnie typowych warunków zapotrzebowania na energię elektryczną i realizacji wewnętrznych zadań w stanach normalnych, ale może stwarzać potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. W kontekście prognozowanego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w przyszłości, niedostatecznej mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym w źródłach krajowych i dostępnej poprzez połączenia międzysystemowe, nierównomiernego rozłożenia źródeł i odbiorów przy braku odpowiednich zdolności przesyłowych sieci, konieczności poprawy jakości i niezawodności dostawy energii do odbiorców końcowych oraz intensywnego rozwoju odnawialnych źródeł energii obecna infrastruktura sieciowa w obszarze przesyłu i dystrybucji będzie niewystarczająca. Konieczna stanie się rozbudowa i modernizacja sieci przesyłowej 400 i 220 kV, sieci dystrybucyjnej 110 kV szczególnie w obszarze dużych aglomeracji miejskich, sieci dystrybucyjnych SN szczególnie na obszarach wiejskich oraz realizacja inwestycji mających na celu zwiększenie możliwości eksportowo-importowych Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Przedstawiono wyzwania, jakie stoją przed operatorami systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych. Dotyczą one głównie sfery inwestycyjnej i obszaru związanego z przygotowaniem i realizacją inwestycji sieciowych. Wyzwania te wynikają z krajowych uregulowań prawnych, które są niewłaściwe i wprowadzają wiele barier prawnych i administracyjnych skutecznie ograniczających szybkość i efektywność procesu inwestycyjnego.
 
REFERENCES (11)
1.
Dołęga, W. 2013. Planning for the development of the power network infrastructure in terms of the security of energy supply and ecological security (Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa ekologicznego). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej (in Polish).
 
2.
Dołęga, W. 2014. Development of the transmission grid in terms of security of energy supply (Rozwój sieci przesyłowej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii). Przegląd Naukowo-Metodyczny “Edukacja dla bezpieczeństwa” Vol. 3, pp. 1084–1098 (in Polish).
 
3.
Dołęga, W. 2016. Selected aspects of network investments implementation. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal Vol. 19, ed. 3, pp. 121–131 (in Polish).
 
4.
Dołęga, W. 2017. Selected aspects of power network infrastructure development (Wybrane aspekty rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej). Przegląd Naukowo-Metodyczny “Edukacja dla bezpieczeństwa” Vol. 1, pp. 1201–1213 (in Polish).
 
5.
PSE 2009. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator SA, Development Plan for meeting current and future electricity demand for the years 2010–2025 (Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010–2025). Warsaw (in Polish).
 
6.
PSE 2018. Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA [Online] www.pse.pl [Accessed: 2018-05-01] (in Polish).
 
7.
SMBDEE 2017. Report on the results of the monitoring of the security of electricity supply for the period from 1 January 2015 to 31 December 2016 (Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2016). Minister of Energy, Warsaw (in Polish).
 
8.
SPURE 2016. Report on the Activity of the President of the Energy Regulatory Office in 2015 (Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2015 r.). Energy Regulatory Office, Warsaw, April 2016 (in Polish).
 
9.
SPURE 2017. Report on the Activity of the President of the Energy Regulatory Office in 2016 (Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2016 r.). Energy Regulatory Office, Warsaw, April 2017 (in Polish).
 
10.
UPFT 2007. Act of 7 September 2007 – On the Preparation of the Final Tournament of the European Football Championship UEFA EURO 2012 (O przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012) (Polish Journal of Laws of 2007, No. 173, item 1219, as amended) (in Polish).
 
11.
UPRSI 2015. Act of 24 July 2015 – On the Preparation and Implementation of Strategic Investments in the Field of Transmission Networks (O przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych) (Polish Journal of Laws of 2015, item 1265) (in Polish).
 
ISSN:1429-6675