Current techno-economic and legal conditions affecting the development of a Combined Heat and Power Plant in Poland
J Kamiński 1  
,   K. Stós 2  
 
More details
Hide details
1
Pracownia Polityki Energetycznej i Ekologicznej, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
2
Ekoplus sp. z o.o., Kraków
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2014;17(3):181–191
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article is an attempt at a comprehensive approach to identifying the determinants of business development in the energy sector in Poland, and is a response to selective approaches to the issues discussed in other works. The article evaluates factors that have a decisive impact on the long-term development of an energy company, considering the case study of a combined heat and power plant. This includes a review of economic, technical, and legal/regulatory conditions. In the context of economic conditions, the paper characterizes matters related to the demand for heat and electricity, the impact of increasing energy efficiency, and the availability and cost of fuels purchased. In the group of legal/ regulatory conditions, key documents and regulations defining the legal framework for energy activities in Poland are described. Lastly, technical issues to be reviewed consider the existing infrastructure and its technical constraints, with special emphasis on the problem of obsolete energy sector infrastructure.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Aktualne uwarunkowania ekonomiczno-techniczne i formalno-prawne rozwoju przedsiębiorstwa kogeneracyjnego w Polsce
przedsiębiorstwo energetyczne, elektrociepłownia, rozwój
Niniejszy artykuł stanowi próbę kompleksowego podejścia do zidentyfikowania uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstwa z branży energetycznej w Polsce i jest odpowiedzią na wybiórcze podejście do poruszanych zagadnień w literaturze przedmiotu. W artykule zostały przedstawione uwarunkowania, mające decydujący wpływ na długoterminowy rozwój przedsiębiorstwa energetycznego na przykładzie elektrociepłowni. Autorzy wyróżnili i omówili uwarunkowania formalno-prawne i ekonomiczno-techniczne. W ramach uwarunkowań ekonomicznych scharakteryzowali zagadnienia związane z popytem na ciepło i energię elektryczną, kwestię wpływu rosnącej efektywności energetycznej oraz sprawy związane z dostępnością oraz kosztami zakupu paliw.Wgrupie uwarunkowań formalno-prawnych przybliżyli kluczowe dokumenty i regulacje formalno-prawne wyznaczające ramy prowadzenia działalności energetycznej w Polsce. W ramach grupy uwarunkowań technicznych omówili czynniki wynikające z posiadanej infrastruktury technicznej i jej ograniczeń ze szczególnym zwróceniem uwagi na istotny problem bardzo zaawansowanego stopnia zużycia infrastruktury energetycznej.
 
REFERENCES (7)
1.
KLEIBER, M., STEINHOFF, J. i ŻMIJEWSKI, K. Infrastruktura energetyczna – potrzebny „Plan Marshalla”? http://www.rada-npre.pl/, dostęp: 14.05.2014 r.
 
2.
Raporty o stanie miasta Krakowa za lata 2008–2012.
 
3.
Analizy efektów energetycznych i ekonomicznych uzyskanych w wyniku termomodernizacji wybranych budynków na terenie miasta Krakowa. Energoekspert, Kraków, styczeń 2012.
 
4.
Materiały Urzędu Regulacji Energetyki, http://ure.gov.pl/, dostęp: 15.05.2014 r.
 
5.
GRIFFIN RICKY, W. 2009. Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
6.
JANASZ i in. 2008 – JANASZ, K., JANASZ, W., KOZIŁ£, K. i SZOPIK, K. 2008. Zarządzanie strategiczne – koncepcje, metody, strategie. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
7.
KAMIŃSKI, J. i STÓS, K. 2014. Uwarunkowania środowiskowe funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego w Polsce na przykładzie elektrociepłowni. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 17, z. 2.
 
ISSN:1429-6675