Good practices in reporting non-financial data by vertically integrated groups in the energy value chain
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Ekonomiki Przemysłu i Geoekonomii, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska, Wrocław
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2018;21(1):143–154
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is to reveal the Global Reporting Initiative (GRI) guidelines in the context of vertically integrated groups in the entire energy value chain. It discusses the essence of the functioning of such groups, a verification of the literature review and the meaning of integrated reporting (ESG non-financial data: E – Environment; S – Social; G – Governance) was conducted. Based on integrated reports of companies, the operations of which span the entire energy value chain ranging from coal extraction to the supply and sales of electricity to end clients, they were analyzed from the point of view of international standards as a sign of good practices. This applies to the guidelines in the GRI (Global Report Initiative) document standards, taking guidance documents for the mining industry – G4 Mining and Metals and energy sector – G4 Electric Utilities into account. This article discusses these indicators, because they are not available in Polish. It was also indicated which aspects (GRI indicators) are taken into account, which are omitted and in the opinion of the author, ought to be the components of those reports. For this purpose, I analyzed the latest two integrated reports of Grupa Kapitałowa Polska Grupa Energetyczna SA (GK PGE SA) and TAURON SA for 2015. These reports are similar to each other in terms of form and content. The interesting form of the report’s presentation makes it easy to find interesting data.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dobre praktyki raportowania danych niefinansowych podmiotów zintegrowanych pionowo w energetycznym łańcuchu wartości
górnictwo, energetyka, CSR, GRI
Artykuł ma na celu ujawnienie wytycznych globalnej inicjatywy sprawozdawczej – GRI (Global Reporting Initiative) w kontekście podmiotów zintegrowanych pionowo w energetycznym łańcuchu wartości. Omówiono istotę funkcjonowania tego typu podmiotów, dokonano przeglądu literatury w tym zakresie oraz znaczenia zintegrowanego raportowania w kontekście ujawniania danych niefinansowych (ESG: E – Environment; S – Social; G – Governance). Bazując na zintegrowanych raportach spółek giełdowych wpisujących się w układ łańcucha tworzenia wartości od złoża po produkt finalny, jakim jest energia elektryczna trafiająca do odbiorcy końcowego, dokonano analizy pod kątem światowych standardów raportowania jako przejawów dobrych praktyk. Mowa tu o wytycznych zapisanych w dokumencie GRI Standards (Global Report Initiative), przy uwzględnieniu wytycznych zapisanych w dokumentach dedykowanych m.in. branży wydobywczej – G4 Mining and Metals i energetycznej – G4 Electric Utilities. Pokrótce omówiono te wskaź- niki, bowiem brak jest wersji polskojęzycznej tych dokumentów. Wykazano, które aspekty (wskaź- niki GRI) są uwzględniane w raportach, które pomijane, a zdaniem autorki winny być elementem przygotowywanych raportów. W tym celu przeanalizowano dwa zintegrowane raporty wybranych podmiotów tj. Grupa Kapitałowa Polska Grupa Energetyczna SA (GK PGE SA) i TAURON SA za 2015 r., podobne do siebie pod względem formy i treści. Ciekawy sposób ich prezentacji ułatwia nawigację interesujących danych.
 
REFERENCES (30)
1.
Bassen, A. i Kovacs, M. 2008. Environmental, Social and Governance Key Performance Indicators from a Capital Market Perspective. Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik No. 9/2, s. 182–192.
 
2.
Bogacz, P. i Migza, M. 2016. Environmental management reporting in Polish mining companies in the context of World CSR trends, E3S Web Conf. Vol. 10, 2016 1st International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development (SEED 2016), doi: 10.1051/e3sconf/20161000058.
 
3.
Caplan i in. 2016 – Caplan, D., Dutta S.K. i Lawson R.A. 2016. Corporate Social Responsibility Initiatives Across the Value Chain. Journal of Corporate Accounting & Finance Vol. 27, Issue 4 May/June 2016, s. 57–66, doi: 10.1002/jcaf.22161.
 
4.
Dutta i in. 2010 – Dutta, S.K., Lawson, R.A. i Marcinko, D.J. 2010. Enhancing environmental awareness in future business leaders. International Journal of Environment and Sustainable Development 9(1/2/3), s. 181–193.
 
5.
Dyrektywa 2014/95/UE – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE. [Online] Dostępne w: http://eur-lex.europa.eu/legal... [Dostęp: 15.01.2018].
 
6.
Galbreath, J. 2013. ESG in Focus: The Australian Evidence. Journal of Business Ethics 118(3), s. 529–541.
 
7.
Dudek i in. 2017 – Dudek, M., Krysa, Z., Jurdziak, L. i Kawalec, W. 2017. Importance of fuel in the valuation of lignite-based energy projects with risk assessment from geology to energy market. Fuel Vol. 209, 1 December 2017, s. 694–701, doi: 10.1016/j.fuel.2017.08.041.
 
8.
Global Reporting Initiative GRI. [Online] Dostępne w: https://www.globalreporting.or... [Dostęp: 06.01.2017].
 
9.
G4 Sector Disclocures Mining and Metals. [Online] Dostępne w: https://www.globalreporting.or... [Dostęp: 06.01.2017].
 
10.
G4 Sector Disclocures Electric Utilities. [Online] Dostępne w: https://www.globalreporting.or... [Dostęp: 12.02.2017].
 
11.
Jenkins, H. i Yakovleva, N. 2006. Corporate social responsibility in the mining industry: Exploring trends in social and environmental disclosure. Journal of Cleaner Production 14, s. 271–284.
 
12.
Jurdziak, L. 2004. O potrzebie szczegółowego sterowania jakością węgla brunatnego na zliberalizowanym rynku energii – propozycja utworzenia modelu bilateralnego monopolu: kopalnia – elektrownia. Górnictwo Odkrywkowe R. 46, nr 1 s. 5–7.
 
13.
Jurdziak, L. 2005. Czy integracja pionowa kopalń odkrywkowych węgla z elektrowniami jest korzystna i dla kogo? Biuletyn URE Nr 2 (luty 2005).
 
14.
Jurdziak, L. 2006a. Odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego i elektrownia jako bilateralny monopol w ujęciu klasycznym. Górnictwo i Geologia VII, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 106.
 
15.
Jurdziak, L. 2006b. Wpływ struktury organizacyjno-właścicielskiej na funkcjonowanie bilateralnego monopolu kopalni węgla brunatnego i elektrowni. Materiały konferencyjne, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 112.
 
16.
Jurdziak, L. 2007. Analiza ekonomiczna funkcjonowania kopalni węgla brunatnego i elektrowni z wykorzystaniem modelu bilateralnego monopolu, metod optymalizacji kopalń odkrywkowych i teorii gier. Monografia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 
17.
Kulczycka, J. i Wirth, H. 2010. Społeczna odpowiedzialność w strategiach firm górniczych w Polsce. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN nr 79, s. 147–157.
 
18.
Pactwa, K. i Woźniak J. 2017. Environmental reporting policy of the mining industry leaders in Poland. Resources Policy 53, s. 201–207, doi: 10.1016/j.resourpol.2017.06.008.
 
19.
Piwowarczyk-Ściebura, K. i Olkuski, T. 2016. Wdrażanie polityki klimatyczno-energetycznej w TAURON POLSKA ENERGIA S.A. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal t. 19, z. 2, s. 93–108.
 
20.
Porter, M.E. 1985 – Competitive Advantage – Creating and Sustaining Superior Performance. The Free Press, New York.
 
21.
Szczepankiewicz, E. i Mućko, P. 2016. CSR Reporting Practices of Polish Energy and Mining Companies. Sustainability 2016, 8, 126, doi: 10.3390/su8020126.
 
22.
Wirth i in. 2016 – Wirth, H., Kulczycka, J., Hausner, J. i Koński, M. 2016. Corporate Social Responsibility: Communication about social and environmental disclosure by large and small copper mining companies. Resources Policy Vol. 49, September 2016, s. 53–60.
 
23.
Woźniak, J. 2010. Analiza ryzyka w ocenie opłacalności produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego. Rozprawa doktorska. Politechnika Wrocławska (niepublikowana).
 
24.
Woźniak,J. i Pactwa, K. 2017. EnvironmentalActivity of Mining Industry Leadersin Poland in Line with the Principles of Sustainable Development. Sustainability 2017, 9, 1903; doi: 10.3390/su9101903.
 
25.
Yen, A. 2004. Effects on investor judgments from expanded disclosures of non-financial intangibles information. Accounting. Austin, University of Texas. Doctor of Philosophy.
 
26.
Zieliński, M. 2014. Corporate Social Responsibility a efektywność przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 16, s. 15–25.
 
27.
[Online] Dostępne w: www.eiti.org [Dostęp: 12.02.2017].
 
28.
[Online] Dostępne w: www.unglobalcompact.org [Dostęp: 06.01.2017].
 
29.
[Online] Dostępne w: www.mr.gov.pl/media/27997/OECD... [Dostęp: 06.01.2018].
 
30.
[Online] Dostępne w: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.... Dz.U. 2017, poz. 61 [Dostęp: 06.01.2018].
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675