Need of change in structure and functions of heat supply systems for gaining renewable heat
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2003;6(Zeszyt specjalny 1):65–74
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the near future, one should foresee the erection of residential buildings in which the aim will be not only to satisfy thermal comfort and indoor air quality requirements but also to minimise the amount of energy consumed to the level at which a building is considered to be a low energy one. An idea of such buildings is recalled in the paper, a special attention being paid to developing the heat supply systems that will satisfy building heating and hot water requirements, possibly supported by renewable sources.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Potrzeba zmian w strukturze i funkcjonowaniu systemów dostaw ciepła w eksploatacji ciepła geotermalnego
systemy grzewcze, słoneczne źródła energii, geotermalne źródła energii
W najbliższej przyszłości należy przewidzieć budowę domów mieszkalnych, w których spełnione będą nie tylko warunki komfortu cieplnego i wymagania dotyczące jakości powietrza w pomieszczeniach, lecz również zminimalizowana zostanie ilość zużywanej energii do poziomu, przy którym budynek uważany jest za niskoenergetyczny. W artykule przywołano ideę takich domów, przy czym szczególną uwagę poświęcono rozwojowi systemów dostaw ciepła, które spełniałyby wymagania dotyczące ogrzewania i ciepłej wody, w miarę możliwości z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
ISSN:1429-6675