Effect of connection the low- and high-temperature heating systems on the degree of geothermal energy utilisation in a geothermal heat plant
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2003;6(Zeszyt specjalny 1):53–63
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Authors carried out analyses to determine the influence of parallel and series connection of high-tem- perature installations with low-temperature installations on improvement the utilisation of geothermal energy in a geothermal heat plant. The main purpose of this work was to evaluate how much the application of the low-temperature heating systems has an effect on the influence on the degree of the geothermal energy in the geothermal heat plant, which supplements the heat distribution network supplying two groups of heat receivers having the distinct shares in a heat consumption. These studies are very interesting because concern the possibility of modernisation the heating systems by application the geothermal unit in a conventional heat plant.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ połączenia wysoko- i niskotemperaturowych systemów grzewczych na stopień wykorzystania energii geotermalnej w ciepłowni geotermalnej
energia geotermalna, ciepłownia geotermalna
Autorzy przeprowadzili analizę wpływu równoległego i szeregowego połączenia instalacji wysokotem- peraturowych z instalacjami niskotemperaturowymi na poprawę wykorzystania energii geotermalnej w ciepłowni geotermalnej. Głównym celem pracy było oszacowanie, w jakim stopniu zastosowanie ni- skotemperaturowych systemów grzewczych ma wpływ na stopień wykorzystania energii geotermalnej w ciepłowni geotermalnej, który uzupełnia sieć dystrybucyjną zaopatrującą dwie grupy użytkowników o różnych udziałach w konsumpcji ciepła. Badania te są interesujące ze względu na rozważenie możliwości modernizacji systemów grzewczych poprzez zastosowanie bloków geotermalnych w konwencjonalnej ciepłowni.
ISSN:1429-6675