Outlook of oil production until 2018 in medium term oil market report of the International Energy Agency
 
More details
Hide details
1
Ministerstwo Gospodarki
2
AGH Akademia Gór niczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2013;16(3):73–81
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The International Energy Agency (IEA) is one of the few international organizations publishing an annual forecasts of the oil market including its key components such as demand, supply, trends in refining, and trade in crude oil over a five-year time horizon. The "Mid-Term Oil Market Report 2018" is a complement to the monthly reports prepared by the organization and long-term studies such as the IEA's World Energy Outlook covering the period up to 2030. The main benefits of the report are reviews of the most important trends currently taking place in the oil market and their direct and likely impact on the development of policies in the energy sector. According to the report, the outlook of the global energy market will change significantly, particularly with respect to the supply of crude oil. The increase in production of light crude oil and shale gas in the United States has significant implications for reducing oil imports by the U.S. from the Middle East and motor gasoline imports particularly from Europe, as well as reducing energy costs for U.S. refineries. The EU will grapple with the problem of ensuring profitability and operability of the refining sector, which is marked by a reduction in domestic demand in the EU and an increase in the competitiveness of refineries in the vicinity of the EU, as well as changes in the legal environment. Demand for oil in non OECD countries up to 2018 will see an upward trend attributed to the economic development of these countries. In OECD countries, particularly in the EU, demand for crude and petroleum products will decrease more as a result of a downturn in the economy than the introduction of measures aimed at achieving cost-effective methods of fuel consumption. On the positive side of the IEA analysis of the market, the oil supply is forecasted to be at an appropriate level, as high crude prices encourage increased capital expenditure in mining exploration companies.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Prognozy produkcji ropy naftowej do 2018 r. według Średnioterminowego Raportu Rynku Ropy Naftowej opracowanego przez Międzynarodową Agencję Energetyczną
ropa naftowa, OECD, popyt, podaż, rafinerie
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) jako jedna z niewielu organizacji międzynarodowych publikuje corocznie prognozy rynku ropy naftowej, uwzględniając jego kluczowe elementy, takie jak: popyt, podaż, trendy w sektorze rafineryjnym oraz wymianę towarową w pięcioletnim horyzoncie czasowym. Srednioterminowy Raport Rynku Ropy Naftowej do 2018 r. (Medium Term Oil Market Report - MTOMR) stanowi element uzupełniający do miesięcznych raportów opracowywanych przez organizację oraz analiz długoterminowych MAE takich jak Światowy Przegląd Rynku Energii (World Energy Outlook) obejmujących okres do 2030 r. Główną zaletą raportu jest możliwość przeglądu najważniejszych trendów mających obecnie miejsce na rynku ropy naftowej oraz ich bezpośredniego i prawdopodobnego wpływu na kształtowanie się polityk w sektorze energetycznym. Zgodnie z treścią raportu, obraz rynku energetycznego na świecie ulega znaczącym zmianom, w szczególności w zakresie podaży ropy naftowej. Wzrost wydobycia lekkiej ropy naftowej (LTO - Light Tight Oil) oraz gazu z formacji łupkowych w Stanach Zjednoczonych ma znaczne implikacje dla ograniczenia importu surowca przez USA z Bliskiego Wschodu oraz importu benzyn silnikowych, w szczególności z Europy, a także obniżenia kosztów energii dla amerykańskich rafinerii. Unia Europejska borykać się będzie z problemem zapewnienia rentowności i operacyjności sektora rafineryjnego, na który wpływ ma ograniczenie popytu wewnętrznego w UE, wzrost konkurencyjności rafinerii w bliskim sąsiedztwie UE, a także otoczenie prawne. Popyt na ropę naftową w horyzoncie czasowym do 2018 r. będzie wykazywał tendencje wzrostowe w regionie państw spoza OECD, co należy przypisać ich rozwojowi gospodarczemu. W regionie OECD, w szczególności w UE popyt na surowiec będzie spadać w większym stopniu w wyniku dekoniunktury w gospodarce niż wprowadzania rozwiązań mających na celu oszczędne metody wykorzystania paliw. Interesujący element analizy rynku MAE stanowią pozytywne prognozy dotyczące podaży ropy naftowej, która zostanie zapewniona na właściwym poziomie, z uwagi na wysokie ceny surowca zachęcające do zwiększania nakładów kapitałowych w sektorze wydobywczym przez spółki poszukiwawcze.
 
REFERENCES (11)
1.
enerdata.net, 2012 - Transneft will start YUG oil product pipeline in 2016 (Russia).
 
2.
euractiv.com, 2012 - Marine fuel rules could cost billions, analysts say.
 
3.
GOLD R., 2013 - Berkshire's BNSF Railway to Test Switch to Natural Gas, The Wall Street Journal.
 
4.
International Energy Agency, 2013 - Medium Term Oil Market Report 2013, s. 8-18.
 
5.
International Energy Agency, 2013 - Medium Term Gas Market Report 2013, s. 11-21.
 
6.
International Energy Agency, 2013 - Recent Developments in EU Refining and Product Supply.
 
7.
KOWALIK S., HERACZKOWSKA J., 2010 - Analiza i prognoza cen ropy naftowej na rynkach międzynarodowych. Polityka Energetyczna t. 13, z. 2.
 
8.
NEY R., 2006 - Zasoby ropy naftowej. Polityka Energetyczna t. 9, z. spec., s. 467.
 
9.
OFFSHORE MAG, 2012 - Brasli's Santos Basin, an emerging giant.
 
10.
reuters.com, 2013 - Oil Price Agency fires back at the EU benchmark reform plan.
 
11.
SOCHA R, 2013 - Analiza relacji wybranych cen gatunków ropy naftowej. Polityka Energetyczna t. 16, z. 2, s. 23.
 
ISSN:1429-6675