ORIGINAL PAPER
Polish Energy Policy in the context of the global coal demand prospects
 
More details
Hide details
1
The Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, Poland
 
 
Submission date: 2024-06-02
 
 
Final revision date: 2024-06-05
 
 
Acceptance date: 2024-06-05
 
 
Publication date: 2024-06-19
 
 
Corresponding author
Katarzyna Stala-Szlugaj   

The Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, ul. J. Wybickiego 7A, 31-261, Kraków, Poland
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2024;27(2):211-226
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article presents the latest forecasts for global coal demand and supply in the short and long term. According to IEA analyzes, there was to be a peak in global coal production and consumption in 2023 (amounting to 8.7 and 8.5 billion tons, respectively), with a successive decline in the following three years. At the 2026 horizon, global coal production will be 8.5 billion tons, declining by 4% from 2023. Coal demand will fall by 2% to 8.3 billion tons. In the 2050 outlook, according to the State Policies Scenario, coal production compared to 2022 will decrease by 43% to 3.5 billion tce. By contrast, according to the Announced Pledges Scenario, the decline will be 75%, with production expected to fall to 1.5bn tce. Coal production and demand will decline due to the decarbonization of many global economies. The article also presents forecasts of global coal production and demand by region. In Poland, coal is an important energy carrier based on indigenous production, supplemented by imports. Poland is one of the important producers and users of coal in Europe and the EU27. Between 2016 and 2022, Poland’s coal production decreased from 36 to 28 million tce. Coal production in Poland accounts for 14–15% of coal production in Europe and 20–22% of production in the EU27. Poland’s share is relatively small at 0.5–0.7% relative to global production. In terms of coal consumption, Poland’s share is relatively stable (32–38 million tce in 2016–2022). It accounted for 8–10% of European consumption, 11–16% of EU27 consumption and 0.6–0.7% of global coal consumption. The latest Polish forecasting document, a draft update of the National Plan Energy and Climate Plan to 2030, assumes in the 2030 horizon, relative to 2020, a 32% decrease in coal production to 30 million tce, and a 23% decrease in coal consumption to 19 million tce. Similarly to global trends, Poland is also pursuing a decarbonization policy for many branches of the economy.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Polityka energetyczna Polski w kontekście perspektyw światowego zapotrzebowania na węgiel
Polska, świat, węgiel, prognozy, podaż, popyt
W artykule zaprezentowano najnowsze prognozy dotyczące światowego popytu i podaży węgla w horyzoncie krótko- i długoterminowym. Według analityków IEA w 2023 r. miało wystąpić maksimum światowej produkcji i zużycia węgla (wynoszące odpowiednio: 8,7 oraz 8,5 mld ton), a kolejne trzy lata przynieść jej sukcesywny spadek. W perspektywie 2026 r. światowa produkcja węgla wyniesie 8,5 mld ton, malejąc o 4% względem 2023. Zapotrzebowania na węgiel spadnie o 2% do 8,3 mld ton. W perspektywie 2050 r. według State Policies Scenario produkcja węgla zmaleje w porównaniu z 2022 r. o 43% do poziomu 3,5 mld tce. Natomiast według Announced Pledges Scenario spadek ten wyniesie 75%, a produkcja ma zmaleć do 1,5 mld tce. Produkcja i zapotrzebowanie na węgiel będzie maleć ze względu na dekarbonizację wielu światowych gospodarek. W artykule zaprezentowano także prognozy światowej produkcji i zapotrzebowania na węgiel w podziale regionalnym. W Polsce węgiel jest istotnym nośnikiem energii, którego bazą jest rodzima produkcja, uzupełniana jego importem. Polska jest jednym z istotnych producentów i użytkowników węgla w Europie i UE27. W latach 2016–2022 produkcja węgla w Polsce zmalała z 36 do 28 milionów tce. Stanowiło to 14–15% produkcji węgla w Europie i 20–22% produkcji EU27. W stosunku do produkcji światowej, udział Polski jest relatywnie niewielki wynosząc 0,5–0,7%. Pod względem zużycia węgla udział Polski jest relatywnie stabilny (32–38 milionów tce w latach 2016–2022). Stanowił on 8–10% zużycia w Europie, 11– –16% zużycie w EU27 i 0,6–0,7% światowego zużycia węgla. Najnowszy polski dokument prognostyczny: draft aktualizacji National Plan Energy and Climate Plan to 2030, zakłada w horyzoncie 2030 r. względem 2020 r.: 32% spadek produkcji węgla do 30 milionów tce, oraz 23% spadek jego zużycia do poziomu 19 milionów tce. Podobnie, jak w trendach ogólnoświatowych, w Polsce również realizowana jest polityka dekarbonizacji wielu gałęzi gospodarki.
 
REFERENCES (23)
1.
Bąk, P. and Turek, M. 2024. The identification of drivers influencing the production volume in coal mines. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 40(1). pp. 151–166, DOI: 10.24425/gsm.2024.149300.
 
2.
EPP 2021. Energy Policy of Poland until 2040. Ministry of Climate and Environment Republic of Poland [Online] https://www.gov.pl/web/climate... [Accessed: 2024-04-28].
 
3.
EPP 2022. Assumptions for the March 2022 update of Poland’s Energy Policy until 2040 (Założenia do aktualizacji Polityki energetycznej Polski do 2040 r. z marca 2022 r.). Ministry of Climate and Environment Republic of Poland. [Online] https://www.gov.pl/web/klimat/... [Accessed: 2024-04-28] (in Polish).
 
4.
GCMT 2024. Global Coal Mine Tracker, April 2024. [Online] https://globalenergymonitor.or... [Accessed: 2024-04-28].
 
5.
GCPT 2024. Global Coal Plant Tracker. [Online] https://globalenergymonitor.or... [Accessed: 2024-04-28].
 
6.
Grudziński et al. 2023 – Grudziński, Z., Ozga-Blaschke, U. and Stala-Szlugaj, K. 2023. Hard coal prices on the international and domestic market in 2000–2022 (Ceny węgla kamiennego na międzynarodowym oraz krajowym rynku w latach 2000–2022). [In:] Galos K. (ed.), Barszczowska B. (ed.), Jak to z tym węglem było, jest i będzie. Kraków: Wyd. IGSMiE PAN, pp. 45–62 (in Polish).
 
7.
IEA 2003–2020. Coal Information 2003–2020. Publ. International Energy Agency, Paris, 2003–2020 editions.
 
8.
IEA 2021. Key World Energy Statistics, IEA, Paris. [Online] https://www.iea.org/reports/ke... [Accessed: 2024-04-28].
 
9.
IEA 2023a. World Energy Balances Highlights, Publ. International Energy Agency, Paris. [Online:] https://www.iea.org/data-and-s... [Accessed: 2024-04-28].
 
10.
IEA 2023b. Coal Market Update – July 2023, IEA, Paris. [Online] https://www.iea.org/reports/co... [Accessed: 2024-04-28].
 
11.
IEA 2023c. Coal 2023, Update – December 2023, IEA, Paris. [Online] https://www.iea.org/reports/co... [Accessed: 2024-04-28].
 
12.
IEA 2023d. World Energy Outlook, Publ. International Energy Agency, Paris, 353 pp.
 
13.
ISO 3166-1:2020 country codes – Codes for the representation of names of countries and their subdivisions [Online] https://www.iso.org/obp/ui/#is... [Accessed: 2024-04-28].
 
14.
Kielerz, A. and Porzeczyńska-Antonik, M. 2019. Węgiel w energetyce zawodowej i ciepłownictwie – stan obecny i perspektywy. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 108, s. 39–50, DOI: 10.24425/znigsme.2019.128676.
 
15.
Malec, M. 2024. Hard coal supplies and selected environmental regulations: A Case Study of the Polish Power Sector. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 40(1), pp. 125–150, DOI: 10.24425/gsm.2024.149296.
 
16.
NECP 2019. National Energy and Climate Plan for the years 2021–2030. Ministry of Climate and Environment Republic of Poland. [Online] https://www.gov.pl/web/klimat/... [Accessed: 2024-04-28].
 
17.
NECP 2024. National Energy and Climate Plan to 2030. (2019 update of the NECP) – draft of 29.02.2024 (Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu do 2030 r. (aktualizacja KPEiK z 2019 r.) – projekt z 29.02.2024). [Online] https://commission.europa.eu/d... [Accessed: 2024-04-28] (in Polish).
 
18.
Pre-consultation EPP/NECP 2023. Pre-consultation on updating strategic documents – NAPE/PEP2040. Ministry of Climate and Environment Republic of Poland. [Online] https://www.gov.pl/web/klimat/...- [Accessed: 2024-04-28].
 
19.
Social Plan 2021. Social contract of May 28, 2021 regarding the transformation of the hard coal mining sector and selected transformation processes of the Silesian Voivodeship (Umowa społeczna z dnia 28 maja 2021 r. dotycząca transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego). [Online] https://orka.sejm.gov.pl/Druki..., https://www.gov.pl/web/aktywa-... [Accessed: 2024-04-28] (in Polish).
 
20.
SP 2017–2023. Energy Statistics, editions from the years 2017–2023. Gospodarka paliwowo-energetyczna. Statistics Poland, Warsaw, editions from the years 2017–2023.
 
21.
Stala-Szlugaj, K. and Grudziński, Z. 2022. Alternative directions of coal supply to Poland as a result of the Russian-Ukrainian war. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 38(3), pp. 31–47, DOI: 10.24425/gsm.2022.142790.
 
22.
Szczerbowski, R. 2023. The Role of Coal in the Polish and European Energy Sector (Rola węgla w polskiej i europejskiej energetyce). [In:] Galos K. (ed.), Barszczowska B. (ed.), Jak to z tym węglem było, jest i będzie. Kraków: Wyd. IGSMiE PAN, pp. 63–79 (in Polish).
 
23.
World Minning Data 2023. World Minning Data, Volume 38, Federal Ministry of Finance Republic of Austria, Vienna, 2023, Last updated: 25. April 2023, Database [Online] https://world-mining-data.info... [Accessed: 2024-04-28].
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top