Power infrastructure expansion planning from the perspective of environmental protection
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Energoelektryki, Politechnika Wrocławska, Wrocław
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2013;16(3):59-71
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper profiles and analyzes the process of power infrastructure expansion planning from the perspective of environmental protection. It describes national legal regulations concerning environmental protection which define the environmental aspects of the preparation and construction of power investments. Special attention is paid to the procedures and reporting of environmental impact assessments. The analysis characterizes the potential spectrum of negative environmental impacts of power investments. It also points out the necessity of finding solutions which minimize the interference of the investment with the natural environment during the planning stage of power infrastructure investment. This includes the proper location of a power investment, restriction of the area occupied by the power investment, and utilization of solutions and technologies which limit the impact on the natural environment. The proper location of the power investment is key to the minimization of potential negative impacts of such investments on the environment. During planning for the location of a power object, the following objectives should be emphasized: avoiding location in areas of special importance to the environment or their surroundings, avoiding location in densely populated areas or their surrounding localities, and limiting location in woodlands. Minimizing the territory occupied by power investments aids in limiting the interference of the investment with the natural environment. In relation to network investments, the best solutions depend on the preference for modernization and construction of 400 kV transmission lines; construction of overhead, multi-circuit, multi-voltage lines; and utilization of GIS technologies in power substations.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Planowanie rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie ochrony środowiska
planowanie, rozwój, infrastruktura elektroenergetyczna, ochrona środowiska
W artykule przeanalizowano proces planowania rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie ochrony środowiska. Przedstawiono charakterystykę tego procesu. Omówiono krajowe uregulowania prawne dotyczące ochrony środowiska, które określają aspekty środowiskowe przygotowania i realizacji inwestycji elektroenergetycznych. Zwrócono szczególną uwagę na procedurę i raport oceny oddziaływania na środowisko. Przedstawiono potencjalne spektrum negatywnego oddziaływania środowiskowego inwestycji elektroenergetycznych. Wskazano na konieczność stosowania na etapie planowania rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej rozwiązań, które maksymalnie ograniczają ingerencję inwestycji w środowisko przyrodnicze. Obejmują one: właściwą lokalizację inwestycji elektroenergetycznej, ograniczanie obszaru zajmowanego przez inwestycję elektroenergetyczną, stosowanie rozwiązań i technologii ograniczających oddziaływanie na środowisko przyrodnicze. Przy czym właściwa lokalizacja infrastruktury elektroenergetycznej ma kluczowe znaczenie w aspekcie minimalizacji potencjalnych niekorzystnych oddziaływań inwestycji na środowisko przyrodnicze. Przy planowaniu lokalizacji obiektu elektroenergetycznego należy dążyć do: unikania lokalizacji w obszarach o specjalnym znaczeniu dla środowiska lub ich otoczeniu, unikania lokalizacji w obszarach gęsto zaludnionych lub ich bezpośrednim sąsiedztwie i ograniczania lokalizacji na terenach leśnych. Minimalizacja obszaru zajmowanego przez inwestycje elektroenergetyczne pozwala na ograniczenie ingerencji inwestycji w środowisko przyrodnicze. W odniesieniu do inwestycji sieciowych w tym aspekcie najlepsze rozwiązania polegająna: preferowaniu modernizacji i rozbudowy linii przesyłowych 400 kV, budowie linii napowietrznych wielotorowych, kilkunapięciowych i stosowaniu w stacjach elektroenergetycznych technologii GIS.
 
REFERENCES (19)
1.
DP, 1979 - Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 w sprawie ochrony dzikich ptaków (Dz.U. UE L 103 z dnia 25.04.1979 z późn.zm.).
 
2.
DS, 1992 - Dyrektywa Rady 92/43/EWGz dnia 21 maja 1992 w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. UE L 206 z dnia 22.7.1992.). UOGRiL, 1995 - Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. - O ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 1995 r., Nr 16, poz. 78 z późn. zm.).
 
3.
UOGRiL, 1995 - Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. - O ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 1995 r., Nr 16, poz. 78 z późn. zm.).
 
4.
UOP, 2004 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).
 
5.
UPB, 1994 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z późn. zm).
 
6.
UPE,1997 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).
 
7.
UPiZP, 2003 - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późń. zm).
 
8.
UPOŚ, 2001 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
 
9.
UUIŚ, 2008 - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. - O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227).
 
10.
RRM, 2004 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia ro¬dzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).
 
11.
RMŚ, 2010 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. Nr 77, poz. 510, z późn. zm.).
 
12.
RMŚ, 2011 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.).
 
13.
DOŁĘGA W., 2011 - Utrudnienia i bariery formalno-prawne rozbudowy i modernizacji sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej. Polityka Energetyczna t. 14, z. 2, s. 51-64.
 
14.
DOŁĘGA W., 2012 - Planowanie rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej w obecnych uwarun¬kowaniach administracyjno-prawnych. Polityka Energetyczna t. 15, z. 3, s. 51-64.
 
15.
DOŁĘGA W., 2013 - Bariery i uwarunkowania środowiskowe rozwoju infrastruktury sieciowej, Rynek Energii z. 1, s. 58-63.
 
16.
KAMIŃSKI J., 2010 - Modelowanie systemów energetycznych: ogólna metodyka budowy modeli, Polityka Energetyczna t. 13, z. 2, s. 219-226.
 
17.
MALKO J., 2011 - Klimatyczne aspekty polityki energetycznej, Polityka Energetyczna t. 14, z. 2, s. 273-290.
 
18.
POŚPRKSP, 2010 - Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozbudowy KSP w zakresie połączenia Polska-Litwa. Załącznik II, EPC .S.A. Warszawa, Maj 2010.
 
19.
ILiSE, 2008 - Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka. Informator, Wyd. 4, PSE - Operator S.A., Warszawa, 2008.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top