Preliminary assessment of the impact of the proposed changes in the taxation system on the profitability of unconventional gas production
 
 
More details
Hide details
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
 
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2014;17(3):109-124
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article presents an initial attempt to assess the impact of new regulations impacting the system of taxation on the profitability of unconventional gas production. The new system of fiscal burdens for entrepreneurs involved in the exploitation of hydrocarbons in Poland will be introduced from 1 January 2015, but payment of these taxes will be deferred to 2020. This fiscal system will consist of three basic elements – a special hydrocarbon tax, natural gas production tax, and corporate income tax (CIT). Two variants of an investment project were assessed – variant I, duration time 6 years and total production of natural gas of 56 million cubic metres; and variant II, duration time 20 years and total production of 100 million cubic metres of natural gas. A stochastic economic model was constructed using the Monte Carlo simulation to conduct the analysis. Results of the assessment show that the impact of the new tax regulations on the profitability of unconventional gas production projects will depend on their quality. In the case of variant I, the impact of the new regulations is small. For variant II, where greater total production and duration time is assumed, the negative impact of the new regulations on economic efficiency is clearly visible. The progressive nature of the proposed changes is apparent; the more successful the production project, the greater the impact of the new tax system on its profitability. In variant I, the average net present value (NPV) for the new regulations increased by 1.65%, while for variant II it dropped by 14.10%. The nominal average value of the fiscal burden for variant I decreased by 0.36%, but for variant II increased by as much as 66.16%.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wstępna ocena wpływu proponowanych zmian fiskalnych na opłacalność wydobycia gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych
podatek węglowodorowy, niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego, system podatkowy, opłacalność inwestycji, symulacja Monte Carlo
W artykule przedstawiono próbę wstępnej oceny wpływu nowych regulacji fiskalnych na opłacalność wydobycia niekonwencjonalnego gazu ziemnego. W Polsce od 1 stycznia 2016 r. wprowadzony zostanie nowy system obciążeń fiskalnych dla przedsiêbiorców zajmujących się eksploatacją węglowodorów, choć płatność tych podatków zostanie odroczona do 2020 roku. System będzie składał się z trzech podstawowych elementów: specjalnego podatku węglowodorowego, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Ocenie poddano dwa warianty projektu wydobywczego: wariant I zakładający wydobycie w ciągu 6 lat 56 mln m3 gazu ziemnego i wariant II, w którym przez 20 lat wydobyte zostanie 100 mln m3 gazu. Na potrzeby analizy skonstruowano stochastyczny model ekonomiczny wykorzystujący metodę Monte Carlo. Rezultaty obliczeń pokazują, iż wpływ nowych regulacji podatkowych na opłacalność projektów wydobywczych będzie uzależniony od ich jakości. W przypadku wariantu I wpływ nowych uregulowań jest niewielki.W wariancie II, zakładającym większe wydobycie całkowite i dłuższy czas eksploatacji, negatywny wpływ nowych regulacji na efektywność ekonomiczną jest już wyraźny. Widoczny jest tutaj progresywny charakter zmian. Im bardziej udany jest projekt wydobywczy, tym większy wpływ nowego systemu obciążeń na jego opłacalność. Wwariancie I średnia wartość NPV dla nowych regulacji wzrosła o 1,65%, a w drugim spadła o 14,10%. W przypadku nominalnej wartości zapłaconych podatków średnia dla wariantu I spadła o 0,36%, a w wariancie II wzrosła aż o 66,16%.
 
REFERENCES (9)
1.
GUTHRIE, G. 2009. Real Options in Theory and Practice, Oxford University Press, New York.
 
2.
KALISKI i in. 2014 – KALISKI, M., KRUPA, M., SIKORA, A. i SZURLEJ, A. 2014. Ekonomiczne aspekty pozyskania gazu z formacji łupkowych na podstawie doświadczeń rynku północnoamerykańskiego. Rynek Energii 1 (110), s. 151–158.
 
3.
KRYWAN, T. 2014. Podatek węglowodorowy; portal „Doradca podatkowy”; http://www.doradcy.krdp.pl/art....
 
4.
MASON, J.E. 2011.Well Production Profiles for the Fayetteville Shale Gas Play. Oil and Gas Journal Vol. 109, Issue 14.
 
5.
Projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw; http://legislacja.rcl.gov.pl/d....
 
6.
Review of Emerging Resources: U.S. Shale Gas and Shale Oil Plays; 2011; U.S. Energy Information Administration (EIA), U.S. Department of Energy, http://www.eia.gov/analysis/st....
 
7.
SLUZALEK, J. 2014. Podstawowe założenia opodatkowania wydobycia gazu łupkowego w Polsce; portal „eGospodarka.pl”; http://www.podatki.egospodarka...- wydobycia-gazu-lupkowego-w-Polsce,1,68,1.html.
 
8.
STABELL i in. 2007 – STABELL, Ch., GONZALES, R. i LANGLIE, E. 2007. Stochastic Modelling of Shale Gas Resource Play Economics, SPE 108081.
 
9.
WILLIAMS-KOVACS, J.D. i CLARKSON, C.R. 2011. Using Stochastic Simulation To Quantify Risk and Uncertainty in Shale Gas Prospecting and Development, CSUG/SPE 148867.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675
Journals System - logo
Scroll to top