Influence of the uncertainty concerning forced restrictions on emission CO2 to the profitability of the production of the electric energy from lignite
 
More details
Hide details
 
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2008;11(1):165–179
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Based on the bilateral monopoly model of a lignite mine & a power plant and 11 nested pits generated during Lerchs-Grossmann pit optimisation for the "Legnica" deposit the influence of uncertain parameters on the profitability of the production of electricity from lignite has been analyzed. The risk analysis was carried out with scenario analyses and Monte Carlo simulations taking into consideration the influence of the price and the amount of permits on emission of CO2 necessary for the purchase to the nondiscounted profits of the entire system and its parts. In the paper simulation results have been discussed showing the conflict of interests between both sides (maximization of their profits for different pits) and benefits from their vertical integration in the form of the reduction in the risk and the profitable exploitation of bigger ultimate pits. It has been shown that expected correlation of prices of energy and prices of permits for emission reduces risk of losses at the excavation the " Legnica " deposit.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ niepewności dotyczącej nałożonych restrykcji na emisję CO2 na opłacalność produkcji prądu elektrycznego z węgla brunatnego
bilateralny monopol, optymalizacja Lerchsa-Grossmanna, analiza ryzyka, metoda scenariuszy, symulacja Monte Carlo, integracja pionowa
Na bazie modelu bilateralnego monopolu kopalni węgla brunatnego i elektrowni oraz 11 wyrobisk docelowych wygenerowanych w procesie optymalizacji Lerchsa-Grossmanna dla złoża "Legnica" przeprowadzono badanie wpływ niepewnych parametrów na opłacalność produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego. Analizę ryzyka przeprowadzono metodą scenariuszy oraz symulacji Monte Carlo biorąc pod uwagę m.in. wpływ ceny i ilości pozwoleń na emisję CO2 koniecznych do zakupu na niezdyskontowany zysk całego układu i jego części. W artykule omówiono wyniki symulacji wskazując na sprzeczność interesów kopalni i elektrowni (maksymalizację ich zysku przy eksploatacji różnych wyrobisk) oraz korzyści z ich integracji pionowej w postaci redukcji ryzyka i opłacalnej eksploatacji większych wyrobisk. Wykazano, że spodziewana korelacja cen energii i cen pozwoleń na emisję redukuje ryzyko poniesienia straty przy eksploatacji złoża "Legnica".
 
REFERENCES (12)
1.
JURDZIAK L., 2004 a – Odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego i elektrownia jako bilateralny monopol w ujęciu klasycznym. Górnictwo i geologia VII, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 106, Studia i Materiały nr 30, Oficyna Wydaw. Pol. Wroc. ISSN 0370-0798; s. 103-112.
 
2.
JURDZIAK L., 2004b - Tandem lignite opencast mine & power plant as a bilateral monopoly. Mine planning and equipment selection 2004. XIII International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection., A.A.Balkema, Taylor & Francis Group, London, s. 673-679.
 
3.
JURDZIAK L., 2004c - Wpływ optymalizacji kopalń odkrywkowych na rozwiązanie modelu bilateralnego monopolu: kopalnia & elektrownia w długim okresie. Górnictwo Odkrywkowe R. 46 nr 7/8, s. 103-110.
 
4.
JURDZIAK L., 2005a - Czy integracja pionowa kopalń odkrywkowych węgla z elektrowniami jest korzystna i dla kogo? Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 2, s. 24-33.
 
5.
JURDZIAK L., 2005b - Wpływ struktury organizacyjno-właścicielskiej na funkcjonowanie bilateralnego monopolu kopalni węgla brunatnego i elektrowni. Węgiel brunatny-energetyka--środowisko. IV Międzynarodowy Kongres Górnictwo Węgla Brunatnego. Bełchatów, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 112, Seria: Konferencje nr 34, Oficyna Wydaw. Pol. Wroc, ISSN-0324-9670 s. 299-308.
 
6.
JURDZIAK L., 2006 - Negocjacje pomiędzy kopalnią węgla brunatnego a elektrownią jako kooperacyjna, dwuetapowa gra dwuosobowa o sumie niezerowej. Energetyka nr 2, s. 91-100.
 
7.
JURDZIAK L., 2007a - Cena węgla brunatnego jako cena transferowa. Aspekt prawny - wprowadzenie. Aspekt prawny - sposób ustalania cen. Aspekt ekonomiczny. Przegląd Górniczy (przyjęte do druku).
 
8.
JURDZIAK L., 2007b - Cena węgla brunatnego jako wyznacznik podziału zysku w układzie kopalni i elektrowni. Część I - Propozycje podziału. Część II - Formuły cen węgla brunatnego. Część III - Podziały zysku dla hipotetycznych danych. Górnictwo i Geologia IX. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 118, Seria: Studia i Materiały: Nr 33, Wrocław.
 
9.
JURDZIAK L., 2008 - Inherent conflict of individual and group rationality in relations of a lignite mine and a power plant. Econimic evaluation and risk analysis of mineral projects. International Mining Forum. Taylor and Francis, s. 73-83.
 
10.
JURDZIAK L., KAWALEC W., 2004 - Analiza wrażliwości wielkości i parametrów wyrobiska docelowego kopalni węgla brunatnego na zmianę ceny bazowej węgla. Górnictwo i geologia VII, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 106, Studia i Materiały nr 30, Oficyna Wydaw. Pol. Wroc. ISSN 0370-0798, s. 113-125.
 
11.
JURDZIAK L., WIKTOROWICZ J., 2007 - Elementy analizy ryzyka przy ocenie opłacalności produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego: Gospodarka surowcami mineralnymi t. 23, z. spec, 131-150, PKG, Kraków.
 
12.
JURDZIAK L., WIKTOROWICZ J., 2008 - Conditional and Monte Carlo simulation - tools for risk identification in mining projects. Economic evaluation and risk analysis of mineral projects. International Mining Forum. Taylor and Francis, s. 61-72.
 
eISSN:2720-569X
ISSN:1429-6675